9
Pol lahiki hathak avômalô Islael
Yahamô haviŋ Kilisi ba intu abô alêla takatu ba tem yanaŋ ma avanôŋ iyom. Miŋ yahasau môlô ami. Mi, yenaŋ auk ma Lovak Matheŋ hik loŋ haviŋ. Wak nômbêŋ intu ma yakapôlôŋ malaiŋ kambom ba vovaŋ bêŋ haliŋ ya * Kis 32:32hathak yenaŋ avômalô, thêlô ma yêlô ôdôŋ te iyom. Yaleŋhaviŋ thêlô nênêmimbiŋ ek Wapômbêŋ nêm thêlô bulubiŋ. Hêv thêlô bulubiŋ, êŋ ma hatôm nêm ya vê ênjêk Kilisi ba imbi ya êndôk loŋ atum ek nêm thêlô sa. * Kis 4:22; Sng 147:19; Lom 15:8; Hib 9:5Yahanaŋ hathak avômalô Islael iyom. Wapômbêŋ bôk halam i yôv ek nimbitak anêŋ avômena ma hik anêŋ lôkmaŋgiŋ thô hadêŋ i. Ma havak tabô lôk habutiŋ abô haviŋ iniŋ limi. Ma hêv balabuŋ lôk hadôŋ i ek nênêm yeŋ êndêŋ yani. Iniŋ limi bôbô ma ŋê lôk athêŋ bêŋ. Ma Kilisi halêm pik hatôm anyô ba habitak anêŋ iniŋ thalaleŋ. Yanida ma Wapômbêŋ ma nômkama lôkthô anêŋ alaŋ. Nambô anêŋ athêŋ esak leŋ êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Avanôŋ.
Wapômbêŋ anêŋ loŋôndê halam anêŋ avômalô
Wapômbêŋ bôk havak abô haviŋ avômalô Islael. Ma lêk Islael bêŋ anôŋ êdô Kilisi, ma doŋtom Wapômbêŋ anêŋ abô miŋ hêv yak ami. Ek malê nena avômalô takatu ba ibitak anêŋ Islael, vi atu ba Wapômbêŋ halam iyom intu Islael anôŋ ma vi ma mi. Ma aêŋ iyom ma limi lukmuk takatu ba ibitak anêŋ Ablaham ma miŋ Ablaham nali sapêŋ ami. Mi, vi atu ba ibutiŋ abô hathak iyom intu nali anôŋ ma vi atu ba mi ma mi. Hatôm Wapômbêŋ bôk hanaŋ hadêŋ Ablaham nena,
“Aisak nali iyom intu libumi lukmuk tem nimbitak.” Môŋ Anôŋ 21:12
* Gal 4:23Abô êŋ anêŋ ôdôŋ nena avômena takatu ba Wapômbêŋ habutiŋ abô hathak iyom intu ba Wapômbêŋ anêŋ nali. Ma avômena takatu ba Ablaham habi vê, thêlô ma miŋ Ablaham nali anôŋ ami. Abô êŋ ma hatôm abô atu ba bôk ibutiŋ ba hanaŋ,
“Sondabêŋ yaŋ endake yahale halêm hathak loŋbô ma Sala tem embathu okna te.” Môŋ Anôŋ 18:10,14
10 Okna êŋ ma bumalô Aisak. Vêm ma hawa Lebeka ba havathu amena lopopek. 11-12 Amena ju êŋ mi denaŋ ma Wapômbêŋ hanaŋ hadêŋ Lebeka aêntêk,
“Amena yaŋ bêŋ tem imbitak yaŋ molok anêŋ anyô ku.” Môŋ Anôŋ 25:23
Odaŋô! Amena ju êŋ mi denaŋ ba miŋ idum kambom lo mavi la ami. Ma doŋtom abô êŋ habitak môŋ ba hik thô nena Wapômbêŋ hathak habi baŋ hayôhêk avômalô hatôm yanida anêŋ auk atu ba bôk lahabi. Ma miŋ hathak iniŋ ku ami. Mi, halam i hathak yanida anêŋ lahaviŋ. 13 Hatôm bôk eto nena,
“Yaleŋhaviŋ Jekop, ma yahadô yaŋ bêŋ Isau”. Mal 1:2-3
14 Aêŋ ba nanaŋ aisê? Wapômbêŋ hadum aêŋ ma miŋ thêthôŋ ami e? Mi anôŋ! 15 Yani bôk hanaŋ hadêŋ Mose nena,
“Yakapôlôŋ hik ya hathak anyôla, êŋ ma tem yanêm yakapôlôŋ ek ôpêŋ.
Ma yaleŋhaviŋ yanêm anyôla sa, êŋ ma tem yanêm ôpêŋ sa.” Etak Ijip 33:19
16  * Ep 2:8Aêŋ ba intu Wapômbêŋ habi baŋ hayôhêk avômalô hathak yanida anêŋ lahiki. Ma miŋ hathak iniŋ ku lôk leŋiŋhaviŋ ami. 17 Hatôm bôk eto Wapômbêŋ anêŋ abô hadêŋ Pelo aêntêk,
“Yahatak o hatôm kiŋ ek yaŋgik yenaŋ lôklokwaŋ thô esak o ek avômalô pik sapêŋ neyala yenaŋ athêŋ.” Etak Ijip 9:16
18 Ba intu Wapômbêŋ lahaviŋ nêm kapô ek anyôla, êŋ ma hêv kapô ek ôpêŋ. Ma lahaviŋ indum avômalô vi leŋôndôŋ kôtôŋ, êŋ ma hadum thêlô leŋôndôŋ kôtôŋ.
19 Môlô te tem endaŋô abô êŋ ba enaŋ, “Aisê ka Wapômbêŋ hanaŋ avômalô leŋôndôŋ kôtôŋ iniŋ kambom bêŋ? Thêlô miŋ hatôm netak Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ ba nesopa iniŋ leŋiŋhaviŋ ami, aêŋ e?” 20  * Ais 29:16; 45:9Ma doŋtom o anyô alê ba hôwê Wapômbêŋ anêŋ abô viyaŋ? Hatôm nôm atu ba epesaŋ, enaŋ êndêŋ ôpatu ba hapesaŋ yani nena, “Hopesaŋ ya aêŋ eka?” 21  * Jer 18:6Ôpatu ba hapesaŋ uŋ hatôm enja pik tôktôk ba epesaŋ uŋ ek indum ku mavimavi esak lôk epesaŋ uŋ ek indum ku oyaŋ esak imbiŋ e?
22 Ma aêŋ iyom ma Wapômbêŋ da hatôm esopa anêŋ lahaviŋ ba injik anêŋ lôkliŋyak lôk lamaniŋ thô ba imbuliŋ ŋê takatu ba bôk epesaŋ i yôv ek neja vovaŋ. Ma doŋtom mi, havaloŋ kapô loŋ ba miŋ habuliŋ ŋê takêŋ ketheŋ ami. 23 Yani hadum aêŋ ek injik anêŋ lôkmaŋgiŋ anôŋ thô êndêŋ avômalô ôdôŋ yaŋ atu ba lahiki hathak. Yani bôk hapesaŋ i yôv ek nêm anêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ i. 24 Avômalô takêŋ ma alalô takatu ba Wapômbêŋ bôk halam yôv, avômalô Islael lôk avômalô loŋ buyaŋ haviŋ. 25 Hathak avômalô loŋ buyaŋ ma Wapômbêŋ bôk hanaŋ hadêŋ Hosea nena,
“Avômalô takatu ba miŋ yenaŋ ami ma tem yandam i nena ‘yenaŋ avômalô’.
Ma avômalô takatu ba miŋ yaleŋhaviŋ i ami ma tem yandam i nena ‘avômalô takatu ba yaleŋhaviŋ videdauŋ.’ ” Hosea 2:23
26 Lôk hanaŋ nena,
“Loŋ atu ba bôk yahanaŋ hadêŋ thêlô nena, ‘Môlô ma miŋ yenaŋ avômalô ami’,
loŋ êŋ ma tem nendam thêlô nena, ‘Wapômbêŋ Lôkmala anêŋ nali.’ ” Hosea 1:10
27 Ma hathak avômalô Islael ma plopet Aisaia bôk halaŋ nena,
“Avômalô Islael ma hatôm thathe ŋgwêk daŋ,
ma doŋtom Anyô Bêŋ tem nêm auviŋna iyom bulubiŋ.
28 Ek malê nena Anyô Bêŋ tem esopa anêŋ indum abô esak avômalô pik sapêŋ ba injik daŋ siŋ ketheŋ oyaŋ.” Aisaia 10:22-23
29 Abô êŋ ma hatôm abô yaŋ atu ba Aisaia bôk hato nena,
“Anyô Bêŋ Lôklokwaŋ Lôkthô Anêŋ Ôdôŋ miŋ hadô alalô doho ek namô lôkmala ami,
êŋ ma alalô lôkthô tem nambitak voŋgovaŋ oyaŋ êtôm Sodom lo Gomola.” Aisaia 1:9
Avômalô Islael miŋ esopa loŋôndê êvhaviŋ ami
30 Aêŋ ba alalô nanaŋ aisê? Avômalô loŋ buyaŋ miŋ idum ek nimbitak thêthôŋ ami, ma doŋtom ibitak thêthôŋ hathak iniŋ êvhaviŋ. 31 Ma avômalô Islael esopa balabuŋ ek nimbitak thêthôŋ, ma doŋtom miŋ ibitak thêthôŋ ami. 32 Eka? Thêlô esoŋ nena tem nimbitak thêthôŋ esak iniŋ ku esopa balabuŋ ma miŋ hathak iniŋ êvhaviŋ ami. Thêlô evak valu vuviyathiŋ atu silili ba habi i pôŋêŋ. 33 Hatôm bôk eto nena,
“Odaŋô! Yahatak valu yaônate hamô Saion ek ende anyô liliŋ ba imbi i pôŋêŋ
lôk valu bêŋ te ek nembak silili ba nênêm yak.
Ma avômalô takatu ba êvhaviŋ yani
tem miŋ nênêm mama êndêŋ i ami.” Aisaia 8:14; 28:16

*9:3: Kis 32:32

*9:4: Kis 4:22; Sng 147:19; Lom 15:8; Hib 9:5

*9:8: Gal 4:23

*9:16: Ep 2:8

*9:20: Ais 29:16; 45:9

*9:21: Jer 18:6