4
Yenaŋ abô ma aêntêk. Okna te lambô anêŋ nômkama ma nakaduŋ anêŋ ma doŋtom tem miŋ enja ketheŋ ami. Yani ma alaŋ ma doŋtom okna denaŋ ba intu tem êmô êtôm ôpatu ba hadum ku hamô alaŋ vibiŋ vêmam. Yani hamô ŋê takatu ba eyabiŋ yani vibiŋ ma miŋ hatôm enja anêŋ nômkama sapêŋ ami endeba êyô waklavôŋ atu ba lambô hatak am. * Kol 2:20Ma yêlô Islael ma aêŋ iyom. Yêlô ma hatôm okna atu ba balabuŋ havaloŋ loŋ denaŋ * Jon 1:12-14; Lom 1:3endeba Wapômbêŋ etak anêŋ waklavôŋ atu ba nêm Nakaduŋ êlêm am. Avi havathu yani ba habitak anyô ba hamô balabuŋ vibiŋ ek nêm yêlô avômena seka takatu ba amô balabuŋ vibiŋ vê ek nambitak Wapômbêŋ anêŋ nali anôŋ.
* Lom 8:15-17Ma môlô avômalô loŋ buyaŋ lêk ubitak Wapômbêŋ anêŋ nali haviŋ. Ba intu Wapômbêŋ hêv Nakaduŋ anêŋ Lovak Matheŋ halêm hamô alalôaniŋ kapôlôŋiŋ lôk Lovak Matheŋ êŋ hadum ba alalô alam kaêk nena, “Aba wakamik.”* “Aba” êŋ ma abô Alam ba anêŋ ôdôŋ nena ‘kamik’. Aêŋ ba môlô ma nali ma miŋ hatôm ŋê idum ku hamô alaŋsi vibiŋ hathak loŋbô ami. Ba intu Wapômbêŋ hadum ba tem noja nômkama mavi êtôm nali ethak ewa.
Pol lamalaiŋ ek avômalô Galesia
Sêbôk atu ba miŋ oyala Wapômbêŋ ami, êŋ ma ŋgôkba hamô hatôm môlônim alaŋ. Ŋgôkba takêŋ ma miŋ wapômbêŋ anôŋ ami. 9-10  * Lom 14:5; Kol 2:16Ma lêk môlô osopa Wapômbêŋ. Ma doŋtom Wapômbêŋ da anêŋ ku nena bôk havôv môlô vê ba lêk ubitak yani anêŋ ma miŋ môlôda unim auk ami. Ma aisê ka môlô osopa Mose anêŋ balabuŋ hathak loŋbô? Ayôŋ lukmuk lôk ku kapô lôk sondabêŋ iniŋ balabuŋ ma êntêk osopa denaŋ. Ku takêŋ ma pulusikna lôk vaunena ma doŋtom havôv môlô halehi bumalô iniŋ auk pik hathak loŋbô. Ba lemimhaviŋ nôm takêŋ imbitak môlônim alaŋ esak loŋbô e? Môlôda. 11 Yaleŋ hik ya hathak môlô. Yakô ku taksêbôk ba yahadum ma lêk hêv yak ba miŋ hik anôŋ ami.
12 Aiyaŋ thêlô, bôk yahabitak hatôm môlô ma yahatak avômalô Islael iniŋ balabuŋ. Ba intu yahalaŋ hadêŋ môlô ek numbitak êtôm ya. Sêbôk ma miŋ ôdô ya ami. 13 Môlô oyala nena yahapôm lijiŋ ma yahathôk ba yahanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi môŋ anôŋ hadêŋ môlô. 14 Lijiŋ êŋ hêv malaiŋ hadêŋ môlô ma doŋtom owa ya thô hatôm owa Wapômbêŋ anêŋ aŋela te mena Yisu Kilisi da la thô. Ma miŋ ôvôliŋ dômim lôk ôpôlik hathak ya ami. 15 Yahayala katô nena môlô hatôm nômbi malemim daluk vê ba nônêm êndêŋ ya. Lemimmavi êŋ lêk hasôv ba hi êsê? 16 Yahanaŋ abô avanôŋ hadêŋ môlô ma ôpôlik hathak ya eka?
17 Ŋê takêŋ maleŋiŋkilik ek môlô nôpôlik esak ya ma lemimimbiŋ i. Ma miŋ idum aêŋ ek môlô nôpôm nômla mavi ênjêk i ami. 18 Avômalô ethak êv leŋiŋmavi hadêŋ ŋê loŋ buyaŋ, êŋ ma mavi. Ma doŋtom miŋ yahamô haviŋ môlô ami, ma aisê ka môlô uluviŋ ku êŋ ma ôêv lemimmavi hadêŋ ŋê auk kambom takêŋ? 19 Yenaŋ avômena anôŋ, ya hatôm avi atu ba hawa vovaŋ hathak loŋbô ek embathu endeba Kilisi êmô môlô kapôlômim am. 20 Môlônim auk haliŋ ya ba intu yaleŋhaviŋ yasôk yamô imbiŋ môlô ek yatak abô lôklokwaŋ ma yanaŋ abô labali iyom.
Abô loŋ kapô hathak Sela lo Haga
21 Môlô takatu ba udum ek nômô Mose anêŋ abô balabuŋ vibiŋ ma yahadum ek yanaŋ injik môlô liŋ nena, “Môlô oyala abô balabuŋ anêŋ loŋôndê anêŋ daŋ sapêŋ e?” 22  * Stt 16:15; 21:2Eto nena Ablaham habi okna ju vê. Ma yanavi Sala da havathu yaŋ, yani ma alaŋ mi. Ma avi ku Haga havathu yaŋ, yani ma avi lôk alaŋ. 23  * Lom 9:7-9Ma Haga havathu nakaduŋ hathak ŋê pik iniŋ loŋôndê. Ma Sala ma havathu hathak Wapômbêŋ bôk havak abô haviŋ Ablaham yôv.
24-25 Avi ju êntêk ma abô loŋ kapô hathak ik tabô lokwaŋju thô. Tabô yaŋ ma evak hêk dum Sainai hamô loŋ Alebia kapô. Haga ma hatôm tabô atu ba havathu nali ba idum ku êmô alaŋsi vibiŋ. Ma avômalô Islael takatu ba êmô Jelusalem, thêlô êmô balabuŋ vibiŋ hatôm ŋê lôk alaŋsi takêŋ. Aêŋ ba tabô êŋ ma Haga ma Haga êŋ ma malak Jelusalem bôlôŋ êntêk.
26  * Hib 12:22; ALK 21:2,10Ma tabô yaŋ ma avi atu ba alaŋ mi, êŋ ma Jelusalem atu ba hamô malak leŋ ma yani miŋ hadum ku hamô alaŋ vibiŋ ami. Yani ma alalôaniŋ wakatik. 27 Hatôm bôk eto nena,
“O avi yamu, miŋ howa avômena ami,
ômô lôk lemmavi.
Ma o avi atu ba miŋ howa vovaŋ ek ombathu avômena ami,
nêm yeŋ lôk lemmavi lôk lêlô,
ek malê nena o avi yamu, nalumi lêk bêŋ anôŋ
hamôŋ ek avi lôk anyô atu.” Aisaia 54:1
28  * Stt 15:4-5; Lom 9:7Aiyaŋ thêlô, Wapômbêŋ havak abô ba Aisak habitak. Ma môlô lêk ubitak aêŋ iyom. 29  * Stt 21:9Ma okna yaŋ atu ba habitak hathak ŋê pik iniŋ loŋôndê hêv vovaŋ hadêŋ yaŋ atu ba evathu hathak Lovak Matheŋ. Lêk êntêk aêŋ iyom. 30 Ma doŋtom Wapômbêŋ anêŋ kapya hanaŋ aisê?
“Nakaduŋ yaŋ atu ba talêbô ma alaŋ mi tem enja lambô anêŋ nômkama.
Ma yaŋ atu ba talêbô hamô alaŋ vibiŋ ma mi.
Ba intu nêm avi êŋ lôk anêŋ nakaduŋ vê.” Môŋ Anôŋ 21:10
31 Aêŋ ba aiyaŋ thêlô, alalô ma avi alaŋ atu anêŋ nali. Ma miŋ avi lôk alaŋsi anêŋ nali ami.

*4:3: Kol 2:20

*4:4: Jon 1:12-14; Lom 1:3

*4:6: Lom 8:15-17

*4:6: “Aba” êŋ ma abô Alam ba anêŋ ôdôŋ nena ‘kamik’.

*4:9-10: Lom 14:5; Kol 2:16

*4:22: Stt 16:15; 21:2

*4:23: Lom 9:7-9

*4:26: Hib 12:22; ALK 21:2,10

*4:28: Stt 15:4-5; Lom 9:7

*4:29: Stt 21:9