14
Miŋ ôŋgô môlôviyaŋ ba nonaŋ nena ŋê kambom ami
* Lom 15:7Onja ŋê takatu ba iniŋ êvhaviŋ pulusik thô. Ma hathak auk atu ba Wapômbêŋ anêŋ abô miŋ hik thô halêm yaiŋ ami ma miŋ otatale i esak iniŋ auk atu ba leŋiŋhabi nena malê intu mavi lo kambom hêk Wapômbêŋ ma ami. * Stt 9:3-4Ma anyô yaŋ anêŋ êvhaviŋ ma lôklokwaŋ ba hatôm enjaŋ nôm lomaloma sapêŋ. Ma yaŋ anêŋ hêvhaviŋ ma pulusikna ba intu hayaŋ nôm ku kapô iyom ma hatip ek alim atu ba êv hadêŋ ŋgôk. * Kol 2:16Ôpatu ba hayaŋ nômkama sapêŋ ma miŋ enaŋ nena ôpatu ba hatip ek nôm doho ma anyô kambom ami. Ma ôpatu ba hatak nôm doho ma miŋ etatale ôpatu ba hayaŋ nômkama sapêŋ ami. Mi, Wapômbêŋ bôk hawa yani yôv. * Mat 7:1; Jem 4:11-12Ma o opalê ba hotatale anyô yaŋ anêŋ anyô ku? Ôpêŋ da anêŋ anyô bêŋ tem enaŋ nena ôpêŋ hamiŋ mena hêv yak. Ma Anyô Bêŋ da tem embatho ôpêŋ loŋ ek imiŋ.
* Gal 4:10-11Ma avômalô vi leŋiŋhabi nena wak doho ma matheŋ ma doho ma mi. Ma vi leŋiŋhabi nena wak lôkthô ma hatôm doŋtom iyom. Hathak auk êŋ ma anyô tomtom da leŋiŋimbi katô am ka nesopa iniŋ êvhaviŋ. Avômalô takatu ba leŋiŋhabi nena wak doho ma matheŋ ma ethak idum aêŋ ek êv athêŋ bêŋ hadêŋ Anyô Bêŋ. Ma vi atu ba ethak eyaŋ alim ma êv leŋiŋmavi hadêŋ Wapômbêŋ ba eyaŋ ek nênêm athêŋ bêŋ êndêŋ Anyô Bêŋ. Ma avômalô takatu ba itip ek alim ma êv leŋiŋmavi hadêŋ Wapômbêŋ ba eyaŋ iniŋ nôm ek nênêm athêŋ bêŋ êndêŋ Anyô Bêŋ. Alalô ŋê êvhaviŋ miŋ adum nômlate ek alalô da iyom ami. Mi, nômkama lôkthô atu ba adum, amô lôkmala mena ama, ma adum ek Anyô Bêŋ. * Gal 2:20Alalô amô lôkmala, ma amô ek nanêm athêŋ bêŋ êndêŋ Anyô Bêŋ. Ma ama, ma ama ek nanêm athêŋ bêŋ êndêŋ Anyô Bêŋ aêŋ iyom. Ba intu alalô amô mena ama, alalô ma Anyô Bêŋ da anêŋ. Kilisi bôk hama ba haviyô hathak loŋbô ek imbitak ŋê lôkmala lôk ŋê ŋama iniŋ Anyô Bêŋ.
10  * 2Ko 5:10Aêŋ ba aisê ka môlô otatale môlôviyaŋ? Ma aisê ka môlô ôyê môlôviyaŋ ba onaŋ nena thêlô ma ŋê kambom? Wapômbêŋ tem indum abô ba alalô sapêŋ tem namiŋ yani ma êndêŋ wak êŋ. 11  * Plp 2:10-11Hatôm bôk eto nena,
“Yada Anyô Bêŋ, yahamô aêŋ, ba yahanaŋ avanôŋ biŋ nena
avômalô sapêŋ tem nedek veŋiŋdôŋ lêlô
ma nênêm athêŋ bêŋ êndêŋ ya Wapômbêŋ.” Aisaia 45:23
12 Ba intu alalô tomtom tem namiŋ Wapômbêŋ ma ek nandum abô esak alalôaniŋ nôm takatu ba adum.
Miŋ undum mamuyaŋ nêm yak ami
13 Wapômbêŋ tem endaŋô avômalô lôkthô iniŋ abô ba intu notak auk notatale avômalô êvhaviŋ vi. Ma lemimimbi katô ek miŋ nundum nômlate ek nosale lôk numbuliŋ môlôviyaŋ ami. 14  * Ap 10:15; Tit 1:15Yahamô haviŋ Anyô Bêŋ Yisu ba yahayala lôk yahêvhaviŋ nena nôm takatu ba êv hadêŋ ŋgôk lôk nôm sapêŋ ma mavi hêk Wapômbêŋ ma ek nejaŋ. Ma doŋtom anyôla lahabi nena nômlate lelaik hêk Wapômbêŋ ma, êŋ ma nôm êŋ lêk lelaik ek ôpêŋ. 15  * 1Ko 8:11-13Hoaŋ nômlate atu ba mamuyaŋ hêvhaviŋ nena lelaik ba hôêv malaiŋ hadêŋ yani, êŋ ma miŋ hosopa leŋhaviŋ anêŋ loŋôndê ami. Kilisi hama hathak ôpêŋ ba intu miŋ undum ek yani nêm yak esak nôm atu ba hoaŋ ami. 16 Aêŋ ba hoyala nena nôm lôkthô ma mavi ek nejaŋ, êŋ ma auk mavi. Ma doŋtom mamuyaŋ atu ba hapôlik ek nômla doho hayô, êŋ ma oyabiŋ o ek anêm auk mavi êŋ miŋ imbuliŋ yani ba enaŋ abô kambom esak anêm auk êŋ ami. 17 Nôm eyaŋ lo inum, êŋ ma nôm oyaŋ. Nômbêŋ hêk Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak ma nandum nômkama thêthôŋ lôk namô labali imbiŋ i ma namô lôk leŋiŋmavi. Nôm takêŋ halêm anêŋ Lovak Matheŋ. 18 Ôpatu ba hadum Kilisi anêŋ ku takêŋ hêv lamavi hadêŋ Wapômbêŋ ba avômalô ebam yani.
19  * Lom 12:18; 15:2Aêŋ ba alalô nandum ek namô yôhôk imbiŋ i lôk nambatho alalôaniŋ êvhaviŋ loŋ. 20  * 1Ko 8:13Ma miŋ umbuliŋ Wapômbêŋ anêŋ ku esak nôm eyaŋ ami. Nôm lôkthô ma mabuŋ hêk Wapômbêŋ ma, ma doŋtom hoaŋ nômla te atu ba hadum ba anyô yaŋ hêv yak, êŋ ma hudum kambom. 21 Aêŋ ba hoaŋ alim mena hunum waiŋ mena hudum nômla yaŋ atu ba hadum mamuyaŋ hêv yak, êŋ ma mavi ek otak.
22 Anêm auk hathak nôm takatu ba lêk yahanaŋ, êŋ ma êmô imbiŋ oda lôk Wapômbêŋ iyom. Avômalô takatu ba esopa iniŋ êvhaviŋ lôk kapôlôŋiŋ labali lêk êmô lôk leŋiŋmavi. 23 Ma doŋtom avômalô takatu ba eyaŋ nôm lôk auk ju, êŋ ma miŋ esopa iniŋ êvhaviŋ ami ba intu idum kambom hêk Wapômbêŋ ma. Malêla takatu ba hudum ma miŋ halêm anêŋ hôêvhaviŋ ami, êŋ ma hatôm hudum kambom.

*14:1: Lom 15:7

*14:2: Stt 9:3-4

*14:3: Kol 2:16

*14:4: Mat 7:1; Jem 4:11-12

*14:5: Gal 4:10-11

*14:8: Gal 2:20

*14:10: 2Ko 5:10

*14:11: Plp 2:10-11

*14:14: Ap 10:15; Tit 1:15

*14:15: 1Ko 8:11-13

*14:19: Lom 12:18; 15:2

*14:20: 1Ko 8:13