12
Wapômbêŋ hêv malaiŋ ek êndôŋ alalô
* 1Ko 9:24-25Môlô olaŋô e? Avômalô bôsêbôk takatu ma ekalabu alalô siŋ ba evatho alalô loŋ. Ba intu nambi nômkama kambom takatu ba hatôm gwasilim havaloŋ alalô loŋ ni. Ma nadaŋviŋ ni êyô anêŋ daŋ ma miŋ natak ami. Alalô nagê Yisu iyom. Yani miŋ makilik ek nôm mavi lôk hakô ek alovalaŋaŋsiŋ ma miŋ lahiki hathak mama ami. Ma yani hamôŋ ek alalô ba intu hik anêŋ ku lôkthô anêŋ daŋ siŋ ek nanêmimbiŋ. Ma hi hamô Wapômbêŋ baŋ vianôŋ hamô anêŋ loŋ hayabiŋ pik lo leŋ. Ŋê kambom ibuliŋ yani bêŋ anôŋ. Aêŋ ba alalô leŋiŋimbi yani ek miŋ nambitak vau lôk kapôlôŋiŋ malaiŋ ba natak yani ami.
Môlô uik vovak hathak nôm kambom, ma doŋtom môlônim thalaleŋ miŋ haŋgasô ami. 5-6  * Jop 5:17; ALK 3:19Wapômbêŋ havatho nali loŋ hathak abô êntêk nena,
“Yenaŋ okna, ya Wapômbêŋ yahêv malaiŋ hadêŋ avômalô takatu ba yaleŋhaviŋ
lôk yahavali avômalô takatu ba yahawa i hatôm yenaŋ avômena.
Ma wakma atu ba hik o thô ba hêv malaiŋ, ma miŋ lemimbi nena nôm yaôna ami.
Ma hudum kambom ba yani hathaŋ o, ma miŋ lemmalaiŋ ami.” Gutpela Sindaun 3:11-12
Bôk lempaliŋ abô êŋ e?
* Lo 8:5Lami ethak êv malaiŋ hadêŋ nali ek êndôŋi. Ma Wapômbêŋ hadum aêŋ iyom hathak alalô hatôm nali ek namiŋ lôklokwaŋ esak auk thêthôŋ. Ma aêŋ iyom ma avômena neja malaiŋ ek nindumbak lôk auk. Malaiŋ êŋ miŋ hapôm o ami, êŋ ma o hatôm amena loŋ sawa. Alalôaniŋ wakamik pik hathak hêv malaiŋ ek êdôŋ alalô ba alaŋô anêŋ abô. Ma Wapômbêŋ ma dahôlôŋiŋ anêŋ alaŋ. Ba intu namô yani vibiŋ ek naja lôkmala. 10 Ma alalôaniŋ wakamik hêv malaiŋ lomaloma ek êndôŋ alalô bidoŋna hatôm iniŋ auk takatu ba êyê nena mavi. Ma doŋtom Wapômbêŋ hêv malaiŋ ek imbi anêŋ matheŋ anôŋ sam êndêŋ alalô. 11  * Jem 3:17-18Howa malaiŋ lôk vovaŋ bêŋ ba intu miŋ lemmavi ami. Ma doŋtom malaiŋ takêŋ tem injik anêŋ anôŋ mavi êtôm aêntêk, thêthôŋ lôk maliŋyaô.
12  * Ais 35:3Aêŋ ba noto bahemim lo vemim takatu ba havuviŋ ba thotho. 13  * Snd 4:26Ombeŋ loŋôndê thêthôŋ ek avômalô veŋvuviŋ nimbitak mavi ma miŋ nênêm yak ami.
Alalô miŋ nambôliŋ dômiŋ ek Wapômbêŋ ami
14 Môlô lôkthô nundum ku lôklokwaŋ ek numbitak yôhôk lôk matheŋ. Matheŋ mi, ma miŋ hatôm anyôla ênjê Anyô Bêŋ ami. 15 Noyabiŋ am ek anyôla miŋ êmbôliŋ dôm ek Wapômbêŋ anêŋ wapôm ami. Ma nôŋgô katô ek livuk maniŋ kambom te miŋ indumbak ek imbuliŋ avômalô ba nimbitak lelaik ami. 16  * Stt 25:29-34Nôŋgô ek anyôla miŋ indum sek waliliŋ ami mena lapaliŋ Wapômbêŋ êtôm Isau ami. Yani ma okna môŋ ek eyabiŋ lambô anêŋ nômkama lôkthô ma doŋtom hêv nôm takêŋ vuli hathak nôm belev te. 17  * Stt 27:30-40Hoyala nena malê habitak. Yani lahaviŋ lambô enaŋ abô mavi lôk nêm anêŋ nômkama êndêŋ yani, ma doŋtom hadô ba hêv yani vê. Ma halaŋ ek enja nôm takêŋ ma doŋtom miŋ hatôm injik anêŋ kambom liliŋ ami.
18  * Kis 19:16-20; Lo 4:11-12Lemimimbi dum Sainai. Môlô ôlêm ek Wapômbêŋ hatôm sêbôk ba môlô ôyô dum Sainai e? Mi. Sainai ma hamô pik ba avômalô bôsêbôk êyê dumlolê êŋ hatôm atum hathaŋ ba momaŋiniŋ hatôm bôlôvôŋ, maputup bomaŋ lôk kakalu lôk damak. 19-20  * Kis 19:12-13; 20:18-21; Lo 5:22-27Thêlô elaŋô lavuak halaŋ lôk abô habitak. Ba êkô kambom ba enaŋ, “Ai! Sêbôk atu ba enaŋ nena, ‘Malêla takatu ba hasôm dumlolê êntêk, alim yaônena mena anyô, ma tem nitu vônô esak valu.’ ” Êŋ ma enaŋ hadêŋ Mose nena miŋ enaŋ abô êndêŋ i ami. 21  * Lo 9:19Thêlô êyê nôm takêŋ ba êkô kambom ma Mose hanaŋ, “Ya lêk yahakô kambom ba yahalowaliŋ haviŋ.” Lêk ôlêm ek Wapômbêŋ ma miŋ hatôm aêsêbôk ami. Sêbôk ma yaŋda ma lêk ma yaŋda.
22 Lêk môlô ôlêm ôyô dumlolê Saion ba ubitak ôyô Wapômbêŋ lôkmala anêŋ malak lôŋ, Jelusalem atu ba hamô malak leŋ. Ma lêk môlô ôlêm ôyô haviŋ aŋela lubuŋlubuŋ takatu ba ethak doŋtom ba ekaksa lôk leŋiŋmavi. 23 Ma môlô lêk ôyô ek avômalô êvhaviŋ takatu ba ibitak hatôm avômalô ôdôŋ môŋ ba iniŋ athêŋ bôk eto yôv hêk malak leŋ. Ma lêk ôyô ek Wapômbêŋ atu ba avômalô idum abô hathak lôk ŋê thêthôŋ iniŋ dahô atu ba Wapômbêŋ bôk hapesaŋ yôv aleba êyô uŋlôv. 24  * Stt 4:10; Hib 8:6Môlô ôyô ek Yisu, anyô môlô atu ba hapesaŋ abô tabô lukmuk lôk môlô ôlêm ek thalaleŋ atu ba epaliv ba hanaŋ abô mavi anôŋ ba hamô vuliŋ ek Abel anêŋ thalaleŋ.
25  * Hib 2:1-3; 10:26-29Noyabiŋ am! Miŋ lemôndôŋ kôtôŋ ek nodaŋô Wapômbêŋ atu ba hanaŋ abô ami. Sêbôk ma hanaŋ abô hamô pik. Ma avômalô êdô anêŋ nedaŋô ba miŋ hatôm nêsôv ami. Ma doŋtom lêk ma hanaŋ abô hadêŋ alalô hamô leŋ, loŋ mavi anôŋ atu ba hamô vuliŋ ek pik êntêk. Ba intu alalô adô, êŋ ma miŋ hatôm nasôv ami. 26 Sêbôk atu ma anêŋ abô bôk hayôkwiŋ pik yôv halôk dum Sainai. Ma lêk habutiŋ abô ba hanaŋ nena,
“Tem êyôkwiŋ pik esak loŋbô lôk leŋ imbiŋ.” Hagai 2:6
27 Ba hanaŋ, “Tem yayôkwiŋ pik esak loŋbô.” Abô êŋ anêŋ ôdôŋ nena tem nêm nômkama takatu ba yani hapesaŋ vê. Nôm takêŋ tem êyôkwiŋ lôkthô ek nômkama vi atu ba miŋ hatôm yani êyôkwiŋ ami, êŋ ma tem nêmô.
28-29  * Lo 4:24; 9:3Ba alalô tem naja loŋ êŋ, loŋ atu ba miŋ hatôm nêyôkwiŋ ami. Ma alalôaniŋ Wapômbêŋ ma hatôm atum ek esaŋ nômkama sapêŋ. Ba intu nanêm leŋiŋmavi êndêŋ yani lôk nanêm yeŋ ma nakô lôk nanêm i ni namô yani vibiŋ.

*12:1: 1Ko 9:24-25

*12:5-6: Jop 5:17; ALK 3:19

*12:7: Lo 8:5

*12:11: Jem 3:17-18

*12:12: Ais 35:3

*12:13: Snd 4:26

*12:16: Stt 25:29-34

*12:17: Stt 27:30-40

*12:18: Kis 19:16-20; Lo 4:11-12

*12:19-20: Kis 19:12-13; 20:18-21; Lo 5:22-27

*12:21: Lo 9:19

*12:24: Stt 4:10; Hib 8:6

*12:25: Hib 2:1-3; 10:26-29

*12:28-29: Lo 4:24; 9:3