21
Jelusalem lukmuk
* Ais 65:17; 2Pi 3:13Ma yahayê pik lo leŋ bô ele i liliŋ ma pik lo leŋ lukmuk ibitak êk. Ma ŋgwêk mi haviŋ. * Ais 52:1; 61:10; Hib 11:16; 12:22; ALK 3:12Ma yahayê unyak matheŋ Jelusalem lukmuk halêm anêŋ Wapômbêŋ anêŋ leŋ ba epesaŋ yani hatôm avi hik nômkama mavi ek enja anyô. * Wkp 26:11-12; Ese 37:27; Sek 2:10; 2Ko 6:16Ma yahalaŋô abô bêŋ halêm anêŋ Anyô Bêŋ anêŋ loŋ hayabiŋ avômalô ba hanaŋ nena, “Lêk Wapômbêŋ hamô haviŋ avômalô ba tem yani êmô imbiŋ thêlô. Tem thêlô nimbitak yani anêŋ avômalô ma Wapômbêŋ da tem êmô imbiŋ thêlô ba imbitak thêlôniŋ Wapômbêŋ. * Ais 35:10; 65:19; ALK 7:17Yani tem esav thêlô maleŋiŋ thôk sapêŋ vê. Ba ŋama lo asêŋ malêŋ ma kapôlôŋiŋ malaiŋ lôk vovaŋ tem miŋ êmô ami ma mi ek malê nena kobom bô takêŋ lêk hi ba mi.”
* 2Ko 5:17Ma ôpatu ba hamô loŋ hayabiŋ avômalô hanaŋ nena, “Ondaŋô! Yahapesaŋ nômkama sapêŋ habitak lukmuk!” Êŋ ma yani hanaŋ nena, “Abô êntêk ma abô avanôŋ ek avômalô nênêmimbiŋ ba intu oto êndôk kapya.”
* Ais 55:1; Jer 2:13; Jon 7:37; ALK 1:8,17; 22:17Ma yani hanaŋ hadêŋ ya, “Lêk yôv! Ya anyô môŋ lôk haveŋ yam haviŋ. Môŋ anôŋ ma yahamô ma nômkama sapêŋ anêŋ daŋ ma tem yamô aêŋ iyom. Avômalô lôkthô atu ba ethakmuniŋ ma tem yanêm ŋaŋ atu ba hêv lôkmala anêŋ onaŋ ek ninum ma anêŋ vuli mi. * 2Sml 7:14; 1Sto 17:13; Sng 89:26-27Ôpatu ba lavidoŋ ba miŋ hêv yak ami ma tem enja nômkama takêntêk. Lôk tem yambitak anêŋ Wapômbêŋ ma yani imbitak yenaŋ okna. * Mat 25:41; ALK 20:15; 22:15Ma doŋtom ŋê êkô ba etak iniŋ êvhaviŋ lôk ŋê êvhaviŋ ami ma ŋê idum sek ôvathek anôŋ lôk ŋê ik anyô vônô lôk ŋê idum sek waliliŋ ma ŋê siniŋ ma ŋê êvhaviŋ ŋgôk lôk ŋê abôyaŋ, thêlô sapêŋ tem ini atum kasukthôm atu ba hathaŋ hathak valu vovaŋ solpa. Êŋ ma ŋama yaŋ haveŋ yam.”
Ma aŋela baheŋvi ba lahavuju takatu ba bôk ewa kabum malaiŋ bêŋ anêŋ daŋ baheŋvi ba lahavuju takatu te halêm hanaŋ hadêŋ ya nena, “Ôlêm ek yaŋgik avi lukmuk atu ba Boksipsip Nakaduŋ tem enja thô êndêŋ o.” 10  * Ese 40:2Êŋ ma Lovak Matheŋ hakôk ya liŋ ba aŋela atu hawa ya ba hi dumlolê daim bêŋ te ma hik unyak matheŋ Jelusalem atu ba hamô haviŋ Wapômbêŋ halôk ba halêm thô hadêŋ ya. 11  * Ais 60:1-2,19Malak êŋ habi Wapômbêŋ anêŋ deda lôkmaŋgiŋ loŋ. Ma habi kêdêkêdê hatôm valu mavi anôŋ te anêŋ athêŋ nena jaspa ba mabuŋ anôŋ hatôm liyali. 12  * Ese 48:30-35Ma anêŋ badêŋ ma lôklokwaŋ ba daim kambom lôk abôlêk laumiŋ ba lahavuju. Ma aŋela laumiŋ ba lahavuju eyabiŋ badêŋ abôlêk tomtom. Ma Islael iniŋ ôdôŋ laumiŋ ba lahavuju iniŋ athêŋ eto hêk badêŋ abôlêk takêŋ tomtom. 13 Badêŋ abôlêk lokwaŋlô hêk loŋ wak hathak, ma lô hêk loŋ wak halôk ma lô hêk vi ba vi. 14 Ma badêŋ anêŋ landiŋ ma valu laumiŋ ba lahavuju hamiŋ ba Boksipsip Nakaduŋ anêŋ aposel laumiŋ ba lahavuju iniŋ athêŋ hayôhêk.
15  * Ese 40:3; ALK 11:1Ma aŋela atu ba hanaŋ abô haviŋ ya hawa kôm êv dôŋ epesaŋ hathak gol ek nêm dôŋ ek malak anêŋ daim lôk anêŋ badêŋ lôk anêŋ abôlêk. 16 Ma malak êŋ anêŋ daim lôk bidoŋ hatôm doŋtom iyom. Ma aŋela hawa anêŋ kôm ba hêv dôŋ hathak malak anêŋ daim ba bidoŋ ba tibum sapêŋ ma lôkthô hatôm 12,000 stadia.* 12,000 stadia ma hatôm 2,200 kilomita. 17 Ma aŋela hêv dôŋ hathak malak anêŋ badêŋ ba anêŋ valaluk ma hatôm 144 kubit. Dôŋ êŋ ma aŋela anêŋ ma doŋtom anyô iniŋ dôŋ ma aêŋ iyom.* 144 kubit ma hatôm 65 mita. 18  * Ais 54:11-12Malak anêŋ badêŋ epesaŋ hathak valu anêŋ athêŋ jaspa, ma malak lôkthô epesaŋ hathak gol atu ba mabuŋ anôŋ hatôm liyali. 19 Ma malak anêŋ badêŋ landiŋ ma valu bêŋbêŋ ba epesaŋ hathak valu lêlêyaŋ mavi mavi. Valu môŋ ma thalaleŋ mabômabô ba anêŋ athêŋ nena jaspa, ma valu haveŋ yam ma bôsôk ba anêŋ athêŋ nena sapaia, ma valu te lô ma lêlêyaŋ thapuk ba anêŋ athêŋ nena aget, ma valu te ayova ma saŋgek ba anêŋ athêŋ nena emelal, 20 ma valu te baheŋvi anêŋ lêlêyaŋ ma thalaleŋ ba anêŋ athêŋ nena sadonikis, ma valu baheŋvi ba lahavute ma thalaleŋ ba anêŋ athêŋ nena konilian, ma valu baheŋvi ba lahavuju ma mayav ba anêŋ athêŋ nena klisolait, ma valu baheŋvi ba lahavulô ma bôsôk ba anêŋ athêŋ nena belil, ma valu baheŋvi ba lahavuva ma thalaleŋ hayavônô ba anêŋ athêŋ nena topas, ma valu laumiŋ ma thapuk ba anêŋ athêŋ nena klisoples, ma valu laumiŋ ba lahavute ma bôsôk ba anêŋ athêŋ nena haiasin ma valu laumiŋ ba lahavuju ma bôsôk mabô ba anêŋ athêŋ nena ametis. Thêlô epesaŋ badêŋ anêŋ landiŋ hathak valu mavi takêŋ. 21 Ma badêŋ abôlêk laumiŋ ba lahavuju tomtom ma epesaŋ hathak gwasuŋ thapuk dôŋdôŋ mavi te anêŋ ŋgwêk. Ma malak anêŋ loŋôndê ma epesaŋ hathak gol mabuŋ hatôm liyali thapuk anôŋ.
22 Ma Anyô Bêŋ Wapômbêŋ Lôklokwaŋ Lôkthô anêŋ Ôdôŋ lôk Boksipsip Nakaduŋ thaida intu loŋ êŋ anêŋ unyak matheŋ ba intu miŋ yahayê unyak matheŋ yaŋ ami. 23  * Ais 60:19-20; ALK 22:5Ma malak êŋ ma Wapômbêŋ anêŋ deda lôkmaŋgiŋ habi hayô hêk ma Boksipsip Nakaduŋ hatôm anêŋ atum lam. Aêŋ ba intu wak lo ayôŋ miŋ ibi ami. 24  * Ais 60:3,5Avômalô pik sapêŋ tem nembeŋ malak êŋ anêŋ deda. Ma pik iniŋ kiŋ lôkthô tem neja iniŋ athêŋ lôkmaŋgiŋ ba ini loŋ êŋ. 25  * Ais 60:11Bôlôvôŋ tem ênjêk loŋ êŋ ami ba intu badêŋ abôlêk tem abyaŋ iyom. 26 Ma avômalô sapêŋ iniŋ nômkama lôkmaŋgiŋ lomaloma lôk athêŋ bêŋ tem neja ba ini loŋ êŋ. 27  * Ais 52:1; Ese 44:9; 1Ko 6:9-10Ma doŋtom nôm lelaik lôk ŋê idum kobom ôvathek lôk ŋê enaŋ abôyaŋ miŋ hatôm nêyô malak êŋ kapô ami. Mi, ŋê takatu ba iniŋ athêŋ hêk Boksipsip Nakaduŋ anêŋ kapya lôkmala iyom hatôm nêyô malak êŋ.

*21:1: Ais 65:17; 2Pi 3:13

*21:2: Ais 52:1; 61:10; Hib 11:16; 12:22; ALK 3:12

*21:3: Wkp 26:11-12; Ese 37:27; Sek 2:10; 2Ko 6:16

*21:4: Ais 35:10; 65:19; ALK 7:17

*21:5: 2Ko 5:17

*21:6: Ais 55:1; Jer 2:13; Jon 7:37; ALK 1:8,17; 22:17

*21:7: 2Sml 7:14; 1Sto 17:13; Sng 89:26-27

*21:8: Mat 25:41; ALK 20:15; 22:15

*21:10: Ese 40:2

*21:11: Ais 60:1-2,19

*21:12: Ese 48:30-35

*21:15: Ese 40:3; ALK 11:1

*21:16: 12,000 stadia ma hatôm 2,200 kilomita.

*21:17: 144 kubit ma hatôm 65 mita.

*21:18: Ais 54:11-12

*21:23: Ais 60:19-20; ALK 22:5

*21:24: Ais 60:3,5

*21:25: Ais 60:11

*21:27: Ais 52:1; Ese 44:9; 1Ko 6:9-10