11
Wapômbêŋ anêŋ anyô ju atu ba enaŋ anêŋ abô
* Ese 40:3; Sek 2:1-2Ma aŋela te hêv kôm êv dôŋ nômkama hathak hadêŋ ya. Ma hanaŋ, “Nu otak ênjêk Wapômbêŋ anêŋ unyak matheŋ lôk loŋ êbôk da lôk avômalô takatu ba êmô kapô ek nôŋgô nena anêŋ daim vithê. * Luk 21:24; ALK 13:5Ma doŋtom miŋ otak ênjêk unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ ami ek malê nena loŋ êŋ ma Wapômbêŋ hêv hadêŋ ŋê loŋ buyaŋ. Thêlô tem nembak unyak matheŋ Jelusalem pesa êtôm ayôŋ 42. Ma tem yanêm yenaŋ anyô ju ba thai neba kwêv kapôlôŋiŋ malaiŋ ma neja yenaŋ abô ba ini nenaŋ bêŋ êtôm wak 1,260.”
* Sek 4:3,11-14Anyô ju êŋ êtôm alokwaŋ oliv ju atu lôk atum lam ju atu ba imiŋ pik anêŋ alaŋ thohavloma. * 2Sml 22:9; Sng 97:3Ma anyôla hadum ek injik thai, êŋ ma tem atum ende thaiveŋiŋbôlêk ba esaŋ ôpêŋ vônô. Avanôŋ biŋ, avômalô takatu ba idum ek nimbuliŋ thai tem nema aêŋ iyom. * Kis 7:17-20; 1Sml 4:8; 1Kiŋ 17:1Anyô ju êŋ enaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô, êŋ ma thai iniŋ lôklokwaŋ hêk ek nenaŋ ba ôthôm mi lôk ŋaŋ imbitak thalaleŋ ma malaiŋ lomaloma imbitak pik êtôm thai iniŋ leŋiŋhaviŋ.
* Dan 7:21; ALK 12:17; 13:7; 17:8Thai idum ku enaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô yôv ma alim bomaŋ atu ba hathak halêm anêŋ Viv atu kapô tem êyô ba injik vovak êndêŋ thai ba embak thai pesa ba nema. * Luk 13:34Ma thai iniŋ kupik tem ênjêk malak bêŋ anêŋ loŋôndê bêŋ. Malak lôŋ êŋ anêŋ athêŋ kapô ma Sodom lo Ijip, loŋ êŋ bôk ik iniŋ Anyô Bêŋ vônô hathak alovalaŋaŋsiŋ. Ma avômalô leŋviŋkupik lomaloma lôk ôdôŋ lomaloma lôk abô lomaloma lôk pik lomaloma sapêŋ tem nêlêm nêgê anyô ju êŋ iniŋ kupik hêk loŋôndê êtôm wak daluk lô ma wata te imbiŋ. Êtôm bôk enaŋ nena miŋ hatôm nedav i ami. 10 Ma avômalô pik tem leŋiŋmavi lôk lêlô ma nênêm nômkama êndêŋ i ek malê nena plopet ju atu ba êv malaiŋ hadêŋ thêlô lêk ema.
11  * Ese 37:5,10Ma doŋtom wak lô lôk wak te viyaŋ haviŋ hale ba hi, ma Wapômbêŋ hayuv auk lôkmala halôk thai ba thai iviyô imiŋ. Ma avômalô êyê thai ba êkô kambom. 12  * 2Kiŋ 2:11Ma kaêk lôklokwaŋ anêŋ leŋ hanaŋ hadêŋ thai, “Nosak ba nôlêm.” Êŋ ma thai ethak ba i leŋ ma buliv hava thai siŋ ba ŋê takatu ba bôk ik vovak hadêŋ thai imiŋ ba êyê. 13  * ALK 6:12; 16:18Ketheŋ oyaŋ ma duviaŋ bêŋ te hayô ba habuliŋ malak lôŋ ôdôŋ te laumiŋ ba hik avômalô hatôm 7,000 vônô. Ma avômalô vi atu ba êmô lôkmala êkô kambom ba êv athêŋ lôkmaŋgiŋ hadêŋ Wapômbêŋ anêŋ leŋ.
14  * ALK 9:12Malaiŋ te ju hale ba hi yôv. Ma malaiŋ te lô tem êyô ketheŋ.
Aŋela te baheŋvi ba lahavuju hayuv lavuak
15  * Kis 15:18; Sng 10:16; Dan 2:44; 7:14Ma aŋela te baheŋvi ba lahavuju hayuv anêŋ lavuak ba halaŋ ma kaêk bêŋ anôŋ halêm anêŋ leŋ ba elam aêntêk, “Pik lêk hamô Anyô Bêŋ lôk anêŋ Kilisi baheŋiŋ ma Anyô Bêŋ tem eyabiŋ wak nômbêŋ intu sapêŋ.”
16 Ma avaka 24 takatu ba êmô iniŋ loŋ eyabiŋ avômalô hamô Wapômbêŋ thohavloma êkôm ba maleŋ halôk ma êv yeŋ hadêŋ Wapômbêŋ. 17 Ma enaŋ,
“Anyô Bêŋ Wapômbêŋ Lôklokwaŋ Anôŋ,
lêk hômô ma sêbôk oda hômô aêŋ.
Mavi anôŋ ek lêk hoyabiŋ nômkama sapêŋ hathak anêm lôklokwaŋ.
18  * Sng 110:5; 115:13; Lom 2:5; ALK 20:11-13Avômalô daluk leŋiŋmaniŋ ek o,
ma doŋtom anêm lemmaniŋ lêk hayô.
Anêm waklavôŋ hayô ek undum abô ek avômalô ŋama.
Êŋ ma tem nêm iniŋ vuli mavi êndêŋ anêm ŋê ku plopet lôk anêm avômalô matheŋ takatu ba elaŋô anêm abô, avômalô bêŋ lôk avômalô yaô.
Wakma hayô ek nimbuliŋ avômalô takatu ba ibuliŋ pik.”
19  * Hib 9:4; ALK 8:5; 15:5; 16:21Ma Wapômbêŋ anêŋ unyak matheŋ atu ba hamô leŋ anêŋ abôlêk hakyav ba yahayê alapa tabô hamô unyak matheŋ êŋ kapô. Ma damak hêv lôk pôk lôk kakalu bêŋ lôk duviaŋ lôk ôthôm valokwaŋ hatôm ais hêv yak halôk.

*11:1: Ese 40:3; Sek 2:1-2

*11:2: Luk 21:24; ALK 13:5

*11:4: Sek 4:3,11-14

*11:5: 2Sml 22:9; Sng 97:3

*11:6: Kis 7:17-20; 1Sml 4:8; 1Kiŋ 17:1

*11:7: Dan 7:21; ALK 12:17; 13:7; 17:8

*11:8: Luk 13:34

*11:11: Ese 37:5,10

*11:12: 2Kiŋ 2:11

*11:13: ALK 6:12; 16:18

*11:14: ALK 9:12

*11:15: Kis 15:18; Sng 10:16; Dan 2:44; 7:14

*11:18: Sng 110:5; 115:13; Lom 2:5; ALK 20:11-13

*11:19: Hib 9:4; ALK 8:5; 15:5; 16:21