21
Avi tôp te anêŋ da
(Mak 12:41-44)
Yisu hamô Wapômbêŋ anêŋ unyak ba hayê ŋê lôk nômkama bêŋ etak iniŋ valuseleŋ halôk alapa da. Ma avi tôp te atu ba nômkama mi anôŋ hayô ma hatak anêŋ da hatôm valuseleŋ thalaleŋ ju iyom halôk alapa da êŋ. * 2Ko 8:12Yisu hayê ma hanaŋ nena, “Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ môlô nena avi tôp êntêk hêv valuseleŋ bêŋ anôŋ hamôŋ ek avômalô takêntêk sapêŋ. Avômalô nômbêŋ êntêk iniŋ valu bêŋ anôŋ hamô ma doŋtom êv doktena iyom. Ma avi tôp êntêk ma nômkama mi anôŋ ma lêk hêv anêŋ valuseleŋ sapêŋ ba miŋ havaloŋ dokte loŋ ami.”
Yisu hanaŋ abô hathak unyak matheŋ Jelusalem
(Mat 24:1-2; Mak 13:1-2)
Ŋê ku doho enaŋ abô hathak valu kêkêlô lôk nôm da mavi anôŋ atu ba etak hathak unyak matheŋ ek anêŋ lêlêyaŋ mavi anôŋ. Êŋ ma Yisu hanaŋ, * Luk 19:44 “Odaŋô katô. Nôm takêntêk ba lêk môlô ôyê, malaiŋ bêŋ tem imbitak ba ŋê vovak tem nijik nômkama mavi nômbêŋ êntêk pesa ba valu yaŋ miŋ hatôm êyômô yaŋ loŋ ami.”
Malaiŋ lomaloma tem nimbitak
(Mat 24:3-14; 10:17-22; Mak 13:3-13)
Ma thêlô enaŋ hik Yisu liŋ nena, “Kêdôŋwaga, aŋgê intu nôm takêŋ tem imbitak? Ma malê intu tem imbitak ek injik thô nena nôm takêŋ lêk habobo?”
Ma Yisu hanaŋ, “Noyabiŋ am, avômalô tem nindum ek nesau môlô. Ŋê lomaloma tem nêlêm esak yenaŋ athêŋ ba nenaŋ nena, ‘Ya ma Mesia atu’. Lôk nenaŋ nena, ‘Waklavôŋ pik lo leŋ anêŋ daŋ lêk habobo tem êyô.’ Ma doŋtom miŋ nônêmimbiŋ iniŋ abô ba nosopa ami. Môlô olaŋô vovak bêŋ ba avômalô iki vônô, êŋ ma miŋ nôkô ami. Nôm takêŋ tem imbitak êmôŋ, ma doŋtom pik lo leŋ anêŋ daŋ tem miŋ imbitak ketheŋ oyaŋ ami.”
10 Êŋ ma Yisu hanaŋ, “Ma avômalô ôdôŋ yaŋ tem nijik vovak imbiŋ ôdôŋ yaŋ. Ma kiŋ yaŋ lôk anêŋ avômalô tem nijik vovak êndêŋ kiŋ yaŋ. 11 Ma loŋ lomaloma ma duviaŋ lôk bôm ma lijiŋ bêŋ tem êyô injik avômalô bêŋ anôŋ vônô. Lavôŋiŋ lôkmaŋgiŋ lomaloma tem ênjêk leŋlêvôŋ ba indum avômalô nêkô kambom anôŋ.
12 “Ma nôm takêŋ tem miŋ imbitak ami denaŋ ma tem nebaloŋ môlô ba nindum kambom êndêŋ môlô. Ma tem nenaŋ môlô bêŋ imiŋ unyak yeŋ lôk nindum abô ek netak môlô êndôk koladôŋ. Môlô osopa ya ba intu tem neja môlô ba unu numiŋ kiŋ lôk iniŋ ŋê bêŋbêŋ maleŋiŋ. 13 Ma nôm êŋ tem imbitak êtôm loŋôndê ek nonaŋ yenaŋ Abô Mavi bêŋ êndêŋ i. 14  * Luk 12:11-12Ma miŋ lemimimbi nena, ‘Dokte ka yêlô nanaŋ aisê êndêŋ thêlô’ ami. 15  * Ap 6:10Ek malê nena yada tem yanêm abô lôkauk mavi êndêŋ môlô. Ma ŋê takatu ba idum abô ek môlô ma miŋ hatôm nijik abô êŋ pesa ami. 16  * Mat 10:21-22Avômalô tem nenaŋ môlô bêŋ ba tem nijik môlô doho vônô ma môlônim lemami lôk môlôviyaŋ lôk anêm thalaleŋ lôk anêm anyô môlô tem nindum aêŋ iyom. 17 Môlô ma yenaŋ avômalô ba intu avômalô sapêŋ tem nêpôlik esak môlô. 18 Ma doŋtom Wapômbêŋ tem eyabiŋ môlô ba lemimkadôk ŋauŋ te miŋ hatôm nêm yak ami. 19 Ma môlô numiŋ lôklokwaŋ ma tem noja lôkmala êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ.”
Tem nimbuliŋ Jelusalem
(Mat 24:15-28; Mak 13:14-23)
20 Ma Yisu hanaŋ, “Môlô ôyê nena ŋê vovak lodôŋlodôŋ êyô eveŋ Jelusalem luvi, êŋ ma môlô noyala nena tem nimbuliŋ malak lôŋ êŋ ketheŋ. 21 Aêŋ ba môlô takatu ba ômô Judia kapô, ma nôsôv ba unu dumlolê. Ma môlô takatu ba ômô Jelusalem kapô, ma unu viyaiŋ ketheŋ. Ma môlô takatu ba ômô Jelusalem viyaiŋ, ma miŋ unu kapô ami. 22  * Jer 5:29; 46:10; Hos 9:7Ek malê nena waklavôŋ êŋ ma Wapômbêŋ anêŋ wakma nêm vovaŋ viyaŋ ek abô takatu ba hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya ma tem injik anôŋ. 23 Ai, kikaknena. Waklavôŋ êŋ ma tem malaiŋ bêŋ ek avi takatu ba esabeŋ lôk avi takatu ba êv sôm hadêŋ nali ek malê nena malaiŋ lôk vovaŋ bêŋ tem imbitak Islael iniŋ pik êntêk, ma Wapômbêŋ anêŋ lamaniŋ tem êyô êmô avômalô pik êŋ. 24  * Sng 79:1; ALK 11:2Ŋê vovak tem ini Jelusalem ma iniŋ biŋ vovak tem injik avômalô Jelusalem pôpônô. Ma tem neja avômalô Jelusalem vi ba ini pik lomaloma. Ma avômalô loŋ buyaŋ tem nêyô nêmô Jelusalem ba neyabiŋ Jelusalem endeba ŋê loŋ buyaŋ iniŋ waklavôŋ anêŋ daŋ am.”
Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu tem endelêm
(Mat 24:29-35; 13:24-31)
25  * Ais 13:10; Ese 32:7; Jol 2:31; ALK 6:12-13 “Ma lavôŋiŋ tem êpôm wak lo ayôŋ ma vuliŋ. Ma ŋgwêk budum tem injik ba pôk lôklala bomaŋ ba avômalô pik sapêŋ tem nedaŋô ba nêkô kambom anôŋ ba iniŋ auk tem ni mayaliv. 26 Ma nôm takatu ba hamô leŋ tem nedowaliŋ ba avômalô tem nêkô ba nemayak esak malaiŋ bêŋ atu ba tem imbitak pik. 27  * Dan 7:13; Mat 26:64; ALK 1:7Ma wak êŋ ma tem thêlô nêgê Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu tem êyô êmô buliv ba êlêm imbiŋ anêŋ lôkliŋyak lôk anêŋ deda lôkmaŋgiŋ. 28 Nômkama takêŋ hadum ek imbitak ma numiŋ ba nônêm malemim esak leŋ ek malê nena waklavôŋ Wapômbêŋ nêm môlô vê ênjêk unim malaiŋ lêk habobo.”
29 Ma Yisu hanaŋ abô loŋ kapô te hadêŋ thêlô aêntêk, “Lemimimbi esak alokwaŋ beleŋ* Abô Bômbôm ma “fik”. Nôŋgô Mat 24:32. lôk alokwaŋ vi imbiŋ. 30 Ôyê nena alokwaŋ takêntêk habi ŋauŋ belap, êŋ ma oyala nena wak mavi lêk habobo. 31 Ma aêŋ iyom, môlô ôyê nôm takêŋ habitak, êŋ ma noyala nena Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak tem êyô ketheŋ.
32 “Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô nena avômalô bôlôŋ êntêk tem miŋ nema ami denaŋ ma nôm takêntêk sapêŋ tem imbitak. 33 Pik lo leŋ tem nêm yak ba ni, ma doŋtom yenaŋ abô bute miŋ hatôm nêm yak ami.
34-35 “Môlô noyabiŋ am. Anyô Anêŋ Nakaduŋ tem êlêm esak loŋbô ba tem êpôm avômalô pik sapêŋ. Môlô udum pik anêŋ kobom ba unum waiŋ ba olo molo lôk lemimhikam hathak nômkama pik, ma wak êŋ tem enja môlô ketheŋ êtôm gwasilim ba tem nosoŋ kambom. 36 Aêŋ ba wak nômbêŋ intu ma môlô noyabiŋ am lôklokwaŋ ba noteŋ mek ek Wapômbêŋ nêm môlô sa ek numiŋ lôklokwaŋ ek nôm takêntêk miŋ hatôm imbuliŋ môlô ami. Êŋ ma môlô hatôm numiŋ Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu ma.”
37 Wak nômbêŋ intu ma Yisu hadôŋ avômalô hamô Wapômbêŋ anêŋ unyak matheŋ. Ma bôlôvôŋ ma yani hathak hi hamô Dum Oliv. 38 Ma lôkbôk momaŋiniŋ ma avômalô sapêŋ ethak i unyak matheŋ ek elaŋô Yisu anêŋ abô.

*21:3: 2Ko 8:12

*21:6: Luk 19:44

*21:14: Luk 12:11-12

*21:15: Ap 6:10

*21:16: Mat 10:21-22

*21:22: Jer 5:29; 46:10; Hos 9:7

*21:24: Sng 79:1; ALK 11:2

*21:25: Ais 13:10; Ese 32:7; Jol 2:31; ALK 6:12-13

*21:27: Dan 7:13; Mat 26:64; ALK 1:7

*21:29: Abô Bômbôm ma “fik”. Nôŋgô Mat 24:32.