6
Etak anyô baheŋvi ba lahavuju ek nênêm aposel sa
* Ap 4:35Avômalô êvhaviŋ ilumbak ba êv liŋ siŋ, êŋ ma avômalô Islael vi atu ba êvhaviŋ ba enaŋ abô Glik, etatale avômalô Islael vi atu ba êvhaviŋ ba enaŋ abô Hiblu. Ba enaŋ, “Wak nômbêŋ intu ba ibi nôm sam ma miŋ evani yêlôaniŋ avi tôp iniŋ sam ami.” Êŋ ma aposel laumiŋ ba lahavuju takatu elam ŋê êvhaviŋ sapêŋ ethak doŋtom ma enaŋ, “Miŋ mavi ek yêlô natak ku nanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô ma nandum ku nambi nôm sam ami. Aêŋ ba, aiyaŋ thêlô, nômbôlêm môlônim anyô lôkauk baheŋvi ba lahavuju takatu ba Lovak Matheŋ hava kapôlôŋiŋ siŋ ek nanêm ku êŋ êndêŋ i. Êŋ ma tem yêlô hatôm namô tiŋiŋ ek nateŋ mek lôk nanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô lôk nandôŋ avômalô.”
Avômalô sapêŋ elaŋô abô êŋ ma leŋiŋmavi. Ma etak Stiven, yani anyô hêvhaviŋ lôklokwaŋ lôk Lovak Matheŋ hava yani kapô siŋ, ma Pilip lôk Plokolus ma Nikano lo Timon ma Pamenas lo Nikolas, yani ma anyô Antiok atu bôk habitak hayô avômalô Islael iniŋ êvhaviŋ kapô vêm ma hêvhaviŋ Yisu. Ewa ŋê êŋ ba i hadêŋ aposel. Ma aposel etak baheŋiŋ hayô hêk i ma eteŋ mek hathak i.
* Ap 2:41; 16:5Aêŋ ba Wapômbêŋ anêŋ abô hi ba hi. Ma avômalô anêŋ Jelusalem takatu ba êvhaviŋ ilumbak hi ba hi. Ma ŋê êbôk da bêŋ anôŋ êvhaviŋ ba esopa Yisu haviŋ.
Evaloŋ Stiven
Ma Wapômbêŋ habi anêŋ wapôm sam ba hêv lôklokwaŋ bêŋ anôŋ hadêŋ Stiven. Ba intu Stiven hathak hadum nômbithi lôk lavôŋiŋ lomaloma hêk avômalô malêvôŋ. Ma doŋtom ŋê doho êpôlik hathak yani. Ŋê êŋ iniŋ unyak yeŋ ma elam nena, “Ŋê takatu ba bôk iniŋ alaŋ hêv athêŋ ku vê hêk i ma êmô oyaŋ haviŋ i”. Thêlô sapêŋ ma avômalô Islael, doho anêŋ Sailini ma doho anêŋ Aleksandlia ma doho anêŋ plovins Silisia lo Esia. Ma ŋê takêŋ êkôki hathak Stiven anêŋ abô. 10  * Luk 21:15Ma doŋtom Lovak Matheŋ hêv auk mavi hadêŋ Stiven ba miŋ hatôm nêmô anêŋ abô lu ami.
11 Êŋ ma thêlô eyenak ba i ibi anyô doho leŋiŋ liŋ ek nenaŋ nena, “Yêlô bôk alaŋô ôpêŋ hanaŋ abôma hathak Mose lo Wapômbêŋ.”
12 Aêŋ ba thêlô ibi avômalô lôk ŋê bêŋbêŋ ma ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ leŋiŋ liŋ. Ma i evaloŋ Stiven ba ewa ba i êdô hamiŋ Sanhedlin maleŋiŋ. 13 Ma êv anyô doho ek nenaŋ abôyaŋ esak yani. Ba enaŋ, “Wak nômbêŋ intu ma ôpêntêk hathak hanaŋ abô kambom hathak unyak matheŋ lôk Mose anêŋ balabuŋ. 14 Yêlô alaŋô yani hanaŋ, ‘Yisu anêŋ Nasalet tem indiniŋ unyak matheŋ êntêk ma injik Mose anêŋ kobom sêbôk ba hêv hadêŋ alalô liliŋ.’ ”
15 Ma ŋê nômbêŋ atu ba êmô Sanhedlin ititiŋ Stiven lôklokwaŋ ma êyê thohavloma lêk hatôm aŋela te.

*6:1: Ap 4:35

*6:7: Ap 2:41; 16:5

*6:10: Luk 21:15