5
Ananaias lo Sapaila
Ma anyô yaŋ hamô ba anêŋ athêŋ nena Ananaias ma yanavi ma Sapaila. Thai êv iniŋ pik bute ba êv vuli. * Ap 4:34-35Ma hawa valu pik êŋ vi ek thaida ma hêv vi hadêŋ aposel ma hasau i nena, “Valu lôkthô êntêk yahawa ba yahalêm.” Ma yanavi hayala nôm atu ba yamalô hadum.
* Jon 13:2Ma Pita hanaŋ nena, “Ananaias, hotak Sadaŋ ba hava kapôlôm siŋ ma hosau Lovak Matheŋ, ba huvuŋ anêm valu pik êŋ vi eka? Miŋ bôk êv vuli pik êŋ ami denaŋ, êŋ ma anêm pik. Ma bôk êv vuli yôv, valu êŋ ma anêm aêŋ iyom. Ma doŋtom howa auk kambom êŋ anêŋ êsê ba honaŋ abôyaŋ? Hosau ŋê pik lôk Wapômbêŋ haviŋ.”
Ananaias halaŋô abô êŋ ma hêv yak halôk biŋ ba hama. Ma avômalô takatu ba elaŋô abô êŋ êkô ba biŋdaluk havali kambom. Êŋ ma apenena muk êlêm ma ivuliv anêŋ kupik ma ewa ba i elav.
Wakma lô hale ba hi ma yanavi halêm hayô ma hathôŋ nôm atu ba habitak paliŋ. Ma Pita hanaŋ hik avi êŋ liŋ, “Valu êntêk ma hatôm vuli pik atu ba êv vuli e?”
Ma avi êŋ hanaŋ, “Intu êŋ, vuli êŋ intu hatôm.”
Êŋ ma Pita hanaŋ hadêŋ avi êŋ, “Aisê ka mamu ubutiŋ abô ek nosaê Anyô Bêŋ anêŋ Lovak Matheŋ? Nôŋgô! Ŋê takatu ba lêk elav vônim yôv, êntêk lêk imiŋ unyak abôlêk ba tem neja o ba ini nedav imbiŋ.”
10 Ma ketheŋ oyaŋ ma avi êŋ hêv yak halôk hêk Pita valuvi ba hama. Ma apenena muk takatu ba ibitak êyô unyak kapô. Ma êyê avi êŋ lêk hama. Êŋ ma ewa ba i elav yani hêk yamalô vi. 11 Yôv ma avômalô êvhaviŋ sapêŋ lôk avômalô takatu ba elaŋô abô êŋ, lôkthô êkô kambom.
Aposel idum avômalô bêŋ anôŋ ibitak mavi
12  * Ap 2:43; 14:3Ma aposel idum lavôŋiŋ lôk nômbithi lomaloma hêk avômalô maleŋiŋ. Ma ŋê êvhaviŋ sapêŋ ethak doŋtom lôbôlôŋ halôk unyak matheŋ anêŋ kapo daŋ atu ba elam nena Solomon anêŋ Kapo Daŋ. 13 Ma avômalô vi atu ba miŋ êvhaviŋ ami êkô ek nesak doŋtom imbiŋ thêlô, ma doŋtom avômalô sapêŋ êyê thêlô nena ŋê mavi. 14 Ma anyô lo avi bêŋ anôŋ ethak êvhaviŋ Anyô Bêŋ ba ibitak êyô avômalô êvhaviŋ kapô. 15 Êŋ ma avômalô ethak ewa iniŋ ŋê lôk lijiŋ hayô hêk balê lo yêm ba i ililiŋ hêk loŋôndê anêŋ daŋ ek Pita haveŋ loŋôndê, êŋ ma dahô imbi êyôŋgêk i ek nimbitak mavi esak loŋbô. 16 Ma avômalô bêŋ anôŋ êlêm anêŋ lomalak takatu ba habobo Jelusalem ba êlêm ethak doŋtom. Ma ewa iniŋ ŋê lôk lijiŋ lôk ŋê takatu ba ŋgôk lelaik habuliŋ i ma lôkthô ibitak mavi hathak loŋbô.
Êv vovaŋ hadêŋ aposel
17 Ma anyô bêŋ habôk da lôk ŋê idum ku haviŋ yani, thêlô sapêŋ ma Sadyusi ba êyê nôm takatu ba aposel idum ba leŋiŋdaŋ hathak i. 18 Ba evaloŋ aposel ma etak i halôk malak lôŋ anêŋ koladôŋ. 19  * Ap 12:7-10Ma bôlôvôŋ êŋ ma Anyô Bêŋ anêŋ aŋela hik koladôŋ abôlêk vê ma hawa i ele yaiŋ. Ma hanaŋ, 20 “Unu numiŋ unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ ma nonaŋ abô sapêŋ esak lôkmala lukmuk êntêk êŋ bêŋ.”
21 Aposel elaŋô abô êŋ ba lôkbôk momaŋiniŋ ma i unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ. Ma êdôŋ avômalô.
Ma anyô bêŋ habôk da lôk anêŋ ŋê môlô êlêm ma elam ŋê Sanhedlin lôk Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ sapêŋ. Ma êv abô hadêŋ koladôŋ ek neja aposel ba nêlêm. 22 Êŋ ma ŋê koladôŋ iniŋ sôp bidoŋ i ek neja aposel ma doŋtom miŋ êmô ami. Ma êvôi ma enaŋ nena, 23 “Yêlô ayê koladôŋ anêŋ abôlêk putup ma ŋê takatu ba eyabiŋ imiŋ habobo. Ma doŋtom yêlô ik koladôŋ abôlêk vê ma miŋ apôm anyô late hamô kapô ami.” 24 Unyak matheŋ anêŋ sôp bidoŋ iniŋ anyô vovak laik lôk ŋê bêŋbêŋ êbôk da elaŋô abô êŋ ba leŋiŋhabi bêŋ anôŋ hathak ba enaŋ, “Malê te tem imbitak?”
25 Ma anyô te hayô ma hanaŋ hadêŋ i, “Nodaŋô! Ŋê takatu ba otak i hamô koladôŋ, lêk imiŋ unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ ba êdôŋ avômalô.” 26 Êŋ ma anyô vovak laik lôk anêŋ sôp bidoŋ i ewa thêlô. Êkô ek avômalô nijik i esak valu ba intu miŋ êpôviŋ thêlô ami.
27 Ewa aposel êyô ma etak i hamiŋ Sanhedlin maleŋiŋ ek anyô bêŋ habôk da enaŋ injik thêlô liŋ. 28  * Mat 27:25 “Yêlô bôk anaŋ lôklokwaŋ hadêŋ môlô nena miŋ nôndôŋ avômalô esak ôpêŋ anêŋ athêŋ ami. Ma doŋtom lêk unim abô êŋ halaŋviŋ haveŋ Jelusalem mayaliv. Lôk lêk udum ek nonaŋ nena yêlô intu aŋgasô ôpêŋ anêŋ thalaleŋ.”
29  * Ap 4:19Ma doŋtom Pita lôk aposel vi enaŋ hadêŋ i nena, “Yêlô nasopa Wapômbêŋ anêŋ abô iyom ma miŋ anyô iniŋ abô ami. 30 Môlô bôk uik Yisu vônô hathak a. Ma doŋtom bumalô thêlô iniŋ Wapômbêŋ hik yani liŋ. 31  * Ap 2:33-34; Ep 1:20; Hib 2:10; 12:2Wapômbêŋ bôk hawa yani hathak ba hi daku leŋ ba hadô hamô baŋ vianôŋ hatôm Anyô Môŋ lôk Anyô hêv alalô bulubiŋ ek nêm alalô Islael sa ek nande kapôlôŋiŋ liliŋ lôk nêm alalôaniŋ kambom vê. 32 Yêlô ma ŋê takatu ba bôk ayê nôm takêŋ ba lêk anaŋ abô êŋ bêŋ. Ma Lovak Matheŋ atu ba Wapômbêŋ hêv hadêŋ avômalô takatu ba esopa anêŋ abô hik nôm takêŋ loŋ haviŋ.”
Gameliel hanaŋ ek Sanhedlin netak aposel
33 Sanhedlin elaŋô abô êŋ ma leŋiŋmaniŋ kambom ba leŋiŋhaviŋ nijik aposel vônô. 34 Ma doŋtom Gameliel haviyô hamiŋ Sanhedlin malêvôŋ. Yani ma anyô Palisi lôk anyô lôkauk hathak abô balabuŋ ma hadum ku Sanhedlin haviŋ. Avômalô sapêŋ ethak êv athêŋ bêŋ hadêŋ yani. Yani hamiŋ ba hanaŋ ek netak aposel takêŋ ba ini yaiŋ dokte vêmam. 35 Êŋ ma hanaŋ hadêŋ thêlô, “Môlô ŋê Islael, lemimimbi katô nena tem nundum malê êndêŋ ŋê takêntêk vêmam. 36  * Ap 21:38Sêbôk ma Teudas habitak anyô lôk athêŋ ba hanaŋ, ‘Ya anyô bêŋ’. Ma anyô hatôm 400 esopa yani. Ma doŋtom Lom ik yani vônô ma anêŋ ŋê ku êsôv mayaliv. Ma anêŋ abô êŋ hêv yak. 37 Vêm ma waklavôŋ ewa avômalô iniŋ athêŋ, êŋ ma Judas anêŋ Galili habitak anyô lôk athêŋ ba havôv avômalô bêŋ anôŋ ek nijik vovak êndêŋ gavman. Ma doŋtom ik yani vônô, ma anêŋ ŋê ku êsôv mayaliv aêŋ iyom. 38 Ba intu yahanaŋ hadêŋ môlô Sanhedlin: Notak ŋê takêntêk. Miŋ nundum nômla esak i ami. Ku takatu ba idum halêm anêŋ ŋê pik iniŋ hatôm Teudas lo Judas, êŋ ma iniŋ ku takêŋ tem nêm yak. 39 Ma doŋtom ku takatu ba halêm anêŋ Wapômbêŋ, ma môlô miŋ hatôm numiŋ i loŋ siŋ ami. Yahakô tem uŋgwik vovak ni ba ni, êŋ ma tem ôŋgô nena uik vovak êŋ hadêŋ Wapômbêŋ.”
40  * Ap 4:18Yôv ma thêlô êlôk hathak Gameliel anêŋ abô. Ba elam aposel êlêm ma evali i. Ma enaŋ lôklokwaŋ hadêŋ thêlô nena miŋ nenaŋ abô esak Yisu anêŋ athêŋ ami. Êŋ ma etak i ba i.
41  * Mat 5:10-12; 1Pi 4:13Aposel etak Sanhedlin ba ele yaiŋ ma thêlô leŋiŋmavi hathak Wapômbêŋ hayê thêlô nena ŋê mavi ek ewa mama hathak Yisu anêŋ athêŋ. 42 Ma wak nômbêŋ intu ma thêlô i unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ lôk lounyak lounyak ma êdôŋ avômalô ba enaŋ Abô Mavi bêŋ nena Yisu ma Mesia atu.

*5:2: Ap 4:34-35

*5:3: Jon 13:2

*5:12: Ap 2:43; 14:3

*5:19: Ap 12:7-10

*5:28: Mat 27:25

*5:29: Ap 4:19

*5:31: Ap 2:33-34; Ep 1:20; Hib 2:10; 12:2

*5:36: Ap 21:38

*5:40: Ap 4:18

*5:41: Mat 5:10-12; 1Pi 4:13