21
Pol hi Jelusalem
Yêlô atak thêlô lôk kapôlôŋiŋ malaiŋ, ma yeŋ hatak ŋgwêk daŋ anêŋ Miletus ba hi nôŋnôŋ hadêŋ ŋgavithôm Kos. Haviyô hayaŋ ma yêlô ayô ŋgavithôm Lodes vêm ma a Patala. Ma yêlô atak yeŋ êŋ ma apôm yeŋ yaŋ atu ba tem ni Pinisia, êŋ ma yêlô athak yeŋ êŋ ba a. Ma yêlô a aleba ayê ŋgavithôm Saiplus hamô vituvulu baheŋvi keŋ ma yêlô alom baheŋvi anôŋ aleba ayô Taia hêk plovins Silia. Loŋ êŋ ma yeŋ hadum ek etak anêŋ nômkama êndôk biŋ. * Ap 20:23Êŋ ma yêlô apôm ŋê êvhaviŋ anêŋ loŋ êŋ ba amô haviŋ thêlô hatôm sonda daluk te. Ma hathak Lovak Matheŋ ma thêlô enaŋ lôklokwaŋ hadêŋ Pol nena miŋ ni Jelusalem ami. Ma doŋtom sonda daluk êŋ anêŋ daŋ, ma yêlô a ek nasak yeŋ esak loŋbô. Ma ŋê êvhaviŋ lôk vêŋi lôk nali elom yêlô ibup ŋgwêk daŋ. Ma ŋgwêk daŋ ma yêlô alek veŋiŋ lêlô ma ateŋ mek. Vêm ma ekam yêlô ma yêlô athak yeŋ ba a ma thêlô êvôi iniŋ loŋ hathak loŋbô.
Ma yeŋ hatak Taia ma hi aleba hayô Tolemes. Ma anêŋ Tolemes ma yêlô a ek nagê ŋê êvhaviŋ ba namô imbiŋ thêlô êtôm wak te. * Ap 6:5; 8:40Haviyô hayaŋ ma yêlô athak yeŋ ba a ayô Sisalia. Ma yêlô amô Pilip anêŋ unyak. Yani ma anyô hanaŋ Anyô Bêŋ anêŋ abô bêŋ. Bôk etak ŋê baheŋvi ba lahavuju ek nênêm aposel sa ba Pilip ma ŋê êŋ te. Yani anêŋ nali avi muk ayova êmô. Thêlô ethak enaŋ abô hatôm plopet.
10  * Ap 11:28Yêlô amô wak doho ma plopet te anêŋ athêŋ nena Agabas hatak Judia ma halôk ba halêm Sisalia. 11  * Ap 20:23; 21:33Yani halêm hayô ek yêlô ma hawa Pol anêŋ bokŋgôp ba hakak yanida baŋ lo va loŋ hathak ma hanaŋ, “Lovak Matheŋ hanaŋ nena, ‘Avômalô Islael anêŋ Jelusalem tem nekak bokŋgôp êntêk anêŋ alaŋ aêŋ iyom ba nênêm yani êndôk avômalô loŋ buyaŋ baheŋiŋ.’ ”
12 Yêlô alaŋô abô êŋ, ma yêlô lôk avômalô loŋ êŋ alaŋ ba anaŋ hadêŋ Pol nena miŋ ni Jelusalem ami. 13  * Ap 20:24Êŋ ma Pol hanaŋ nena, “Môlô olaŋ ba ômô yabiŋdaluk lu eka? Ya lêk yahapesaŋ ya yôv ek yamô koladôŋ mena ik ya vônô halôk Jelusalem hathak Anyô Bêŋ Yisu anêŋ athêŋ la. Êŋ ma hatôm.” 14 Yêlô ayê nena yani miŋ hatôm endaŋô yêlôaniŋ abô ami ba intu yêlô atak auk êŋ ma anaŋ, “Anyô Bêŋ anêŋ lahaviŋ injik anôŋ.”
Pol hayô Jelusalem
15 Vêm ma yêlô apesaŋ i ek ana Jelusalem. 16 Ma ŋê êvhaviŋ doho anêŋ Sisalia elom yêlô ba i Neson anêŋ unyak ek namô. Yani ma anyô Saiplus te atu ba bôk hêvhaviŋ môŋ anôŋ.
17 Yêlô ayô Jelusalem ma ŋê êvhaviŋ ewa yêlô thô lôk leŋiŋmavi anôŋ. 18 Haviyô hayaŋ ma yêlô lôk Pol a ek nagê Jems ma avômalô êvhaviŋ iniŋ avaka sapêŋ êmô haviŋ. 19  * Ap 15:12Ma Pol hakam thêlô ma hanaŋ hathak nôm takatu ba Wapômbêŋ hadum hathak yani hêk avômalô loŋ buyaŋ malêvôŋ.
20  * Ap 15:1,5Thêlô elaŋô abô êŋ, ma êbô Wapômbêŋ. Ba enaŋ hadêŋ Pol, “Aiyaŋ, ondaŋô. Avômalô Islael lubuŋlubuŋ bôk êvhaviŋ Yisu yôv ba thêlô lôklokwaŋ ek nesopa Mose anêŋ balabuŋ. 21 Ma thêlô bôk elaŋô yôv nena hôdôŋ avômalô Islael takatu ba êmô ŋê loŋ buyaŋ malêvôŋ nena netak Mose anêŋ balabuŋ lôk miŋ neŋgothe nali iniŋ kupik vê ami lôk miŋ nebaloŋ yêlôaniŋ kobom ami. 22 Tem nedaŋô nena lêk hôlêm ba alalô nandum malê? 23  * Nam 6:1-20; Ap 18:18Osopa yêlôaniŋ auk êntêk. Yêlôaniŋ anyô ayova êmô ba bôk ibutiŋ abô haviŋ Wapômbêŋ ek nindum nômlate ek nimbitak matheŋ. 24 Onja ŋê takêntêk ba nu unyak matheŋ ma umbiŋ thêlô esak loŋôndê atu ba esopa ek indum thêlô nimbitak mabuŋ ênjêk Wapômbêŋ ma. Ma nêm valu ek thêlô nênêm êtôm iniŋ da vêm ma neŋgulu leŋiŋkadôk ŋauŋ sapêŋ vê. Undum aêŋ ma tem avômalô sapêŋ neyala nena abô takatu ba elaŋô ma abôyaŋ. Ma oda hôwê balabuŋ vibiŋ haviŋ. 25  * Ap 15:29Ma hathak avômalô loŋ buyaŋ takatu ba êvhaviŋ, yêlô bôk ato kapya hadêŋ thêlô yôv ek nenaŋ abô takatu ba alalô bôk abutiŋ nena thêlô miŋ nejaŋ alim takatu ba êv hatôm da hadêŋ ŋgôk dahô ami, lôk miŋ ninum thalaleŋ ami, ma miŋ nejaŋ alim takatu ba ekak leŋselo siŋ ami, ma netak sek waliliŋ.”
26  * 1Ko 9:20Haviyô hayaŋ ma Pol lôk ŋê ayova atu i unyak matheŋ ba esopa loŋôndê atu ba indum thêlô nimbitak mabuŋ ênjêk Wapômbêŋ ma. Vêm ma hi unyak matheŋ kapô ma hanaŋ hadêŋ ŋê êbôk da nena wak baheŋvi ba lahavuju hale ba hi, ma tem iniŋ waklavôŋ nêmô mabuŋ anêŋ daŋ ba intu tem nêlêm esak loŋbô ek nêmbôk thêlôda tomtom iniŋ da.
Evaloŋ Pol
27 Wak baheŋvi ba lahavuju atu habobo anêŋ daŋ ma avômalô Islael anêŋ plovins Esia êyê Pol hamiŋ unyak matheŋ. Êŋ ma ibi avômalô nômbêŋ atu leŋiŋ ba evaloŋ Pol. 28 Ma elam kaêk aêntêk, “Môlô ŋê Islael, nônêm yêlô sa! Anyô êntêk ma ôpatu ba hathak hanaŋ abô kambom hathak alalô lôk abô balabuŋ ma unyak matheŋ êntêk haveŋ lomalak nenanena ba hadôŋ avômalô sapêŋ hathak auk êŋ. Ma nômla yaŋ haviŋ aêntêk. Yani halom ŋê loŋ buyaŋ doho ba ibitak êyô unyak matheŋ êntêk kapô ba idum loŋ matheŋ habitak lelaik.” 29  * Ap 20:4Thêlô enaŋ aêŋ ek malê nena bôk êyê Tlopimas anêŋ Epesus hamô Jelusalem haviŋ Pol ba esoŋ nena bôk Pol halom yani ba hi unyak matheŋ kapô.
30 Êŋ ma avômalô Jelusalem sapêŋ leŋiŋŋaŋa kambom ba elaŋviŋ ethak doŋtom ma evaloŋ Pol ba êvôv hale unyak matheŋ viyaiŋ ba hi. Ma ketheŋ oyaŋ ma ik unyak matheŋ anêŋ badêŋ abôlêk siŋ ek miŋ ini kapô esak loŋbô ami. 31 Thêlô idum ek nijik yani vônô haveŋ denaŋ, ma abô halaŋviŋ hi hayô Lom iniŋ anyô vovak laik môŋ nena avômalô Jelusalem sapêŋ idum pôk lili bêŋ anôŋ. 32 Êŋ ma yani hawa ŋê vovak lôk ŋê vovak laik doho ba elaŋviŋ ba i hadêŋ avômalô nômbêŋ atu. Avômalô êyê anyô vovak laik môŋ lôk anêŋ ŋê vovak êlêm, êŋ ma etak Pol ba miŋ ik yani hathak loŋbô ami. 33 Anyô vovak laik môŋ hayô ma havaloŋ Pol ma hanaŋ hadêŋ ŋê vovak nena nekak Pol loŋ esak seŋ ju. Ma hanaŋ hik avômalô liŋ nena, “Yani ma opalê ba hadum malê te?”
34 Ma avômalô vi elam abô te ma vi elam abô yaŋ. Pôk lili bêŋ habitak ba anyô vovak laik môŋ miŋ hatôm êpôm malaiŋ êŋ anêŋ ôdôŋ ami. Ba intu hanaŋ hadêŋ ŋê vovak ek neja Pol imbitak êyô iniŋ loŋ êmô. 35 Thêlô ewa Pol êyô loŋ êŋ anêŋ alêlê ma avômalô leŋiŋŋaŋa kambom ek nijik yani vônô ba intu ŋê vovak êv Pol liŋ hathak leŋ ek miŋ hatôm nijik yani ami. 36  * Luk 23:18Ma avômalô nômbêŋ atu ba eveŋ yam elam mathalaleŋ nena, “Uŋgwik yani vônô! Uŋgwik yani vônô!”
37 Ma ŋê vovak ebobo iniŋ loŋ êmô, êŋ ma Pol hanaŋ hathak abô Glik hadêŋ anyô vovak laik môŋ nena, “Hatôm yanaŋ abô te êndêŋ o e?” Ma anyô vovak laik môŋ hasoŋ ba hanaŋ, “Hoyala abô Glik, e? 38  * Ap 5:36-37Yahasoŋ nena o anyô Ijip sêbôk ba huik vovak hadêŋ Lom ba howa ŋê kambom takatu ba ik anyô vônô hatôm 4,000 ba hu loŋ thiliv la.”
39 Ma Pol hanaŋ, “Mi. Ya anyô Islael te ba yenaŋ loŋ ma Tasus hêk plovins Silisia. Yenaŋ loŋ ma loŋ lôk athêŋ. Hatôm yanaŋ abô dokte êndêŋ avômalô takêntêk e?”
40 Ma anyô vovak laik môŋ halôk, ma Pol hamiŋ alêlê ma hêv baŋ hathak leŋ ek avômalô bônôŋ. Thêlô bônôŋ, êŋ ma Pol hanaŋ abô hadêŋ thêlô hathak abô Hiblu.

*21:4: Ap 20:23

*21:8: Ap 6:5; 8:40

*21:10: Ap 11:28

*21:11: Ap 20:23; 21:33

*21:13: Ap 20:24

*21:19: Ap 15:12

*21:20: Ap 15:1,5

*21:23: Nam 6:1-20; Ap 18:18

*21:25: Ap 15:29

*21:26: 1Ko 9:20

*21:29: Ap 20:4

*21:36: Luk 23:18

*21:38: Ap 5:36-37