11
Pita hanaŋ hathak ku takatu ba hadum haviŋ avômalô loŋ buyaŋ
Aposel lôk avômalô êvhaviŋ takatu ba êmô Judia elaŋô nena avômalô loŋ buyaŋ lêk ewa Wapômbêŋ anêŋ abô haviŋ. Vêm ma Pita havôhi Jelusalem hathak loŋbô ma ŋê êvhaviŋ takatu ba lôklokwaŋ ek neŋgothe kupik, ethaŋ yani * Ap 10:28; Gal 2:12ba enaŋ, “Hu ŋê loŋ buyaŋ takatu ba miŋ eŋgothe kupik ami iniŋ unyak ma hoaŋ nôm haviŋ i eka?”
Êŋ ma Pita hanaŋ hathak nômkama takatu ba habitak ba hanaŋ nena, * Ap 10:9-48 “Yahamô malak bêŋ Jopa ba yahateŋ mek hamô, êŋ ma yahatulak ma yahayê wêŋ te aêntêk. Nômlate hatôm sôp bêŋ te ba ibutiŋ anêŋ daŋ ayova loŋ ma êlêlô anêŋ leŋ halôk ba halêm habup ek ya. Ma sôp êŋ kapô ma yahayê alim pik lomaloma takatu ba eveŋ hathak veŋiŋ lo baheŋiŋ ma alim kamuŋ kambom lôk alim vi atu ba êyêyê hathak bôbôŋiŋ ma menak leŋlêvôŋ haviŋ. Êŋ ma yahalaŋô abô te halam hadêŋ ya nena, ‘Pita, umbiyô, nuŋgwik ba noŋgwaŋ.’
“Ma doŋtom yahanaŋ, ‘Anyô Bêŋ, ya milôk. Nôm takêŋ ma balabuŋ hanaŋ nena lelaik ba miŋ bôk yahaŋ dokte ami.’
“Êŋ ma abô anêŋ leŋ hanaŋ hathak loŋbô nena, ‘Nôm takatu ba Wapômbêŋ hadum ba habitak mabuŋ, ma miŋ onaŋ nena lelaik ami.’ 10 Abô êŋ habitak hatôm bôlôŋ lô. Ma nôm takêŋ hathak leŋ hathak loŋbô ba hi.
11 “Êŋ ma ketheŋ oyaŋ ma anyô lokwaŋlô êyô imiŋ unyak atu ba yahamô. Thêlô ma anyô bêŋ te anêŋ Sisalia hêv i ba êlêm ek ya. 12 Ma Lovak Matheŋ hanaŋ hadêŋ ya, ‘Nu umbiŋ thêlô ma miŋ ôkô ba lemluvi ami.’ Ma aiyaŋ baheŋvi ba lahavute anêŋ Jopa atu ba bôk i haviŋ ya êntêk lêk êlêm. Ma yêlô lôkthô abitak ayô ôpêŋ anêŋ unyak kapô. 13 Ma ôpêŋ hanaŋ nena yani hayê aŋela hayô anêŋ unyak kapô ba hanaŋ, ‘Nêm anyô doho ba ini Jopa ek neja Saimon, anêŋ athêŋ yaŋ nena Pita ba êlêm. 14  * Ap 16:31Yani tem enaŋ abô êndêŋ môlô. Ma hathak abô êŋ ma Wapômbêŋ tem nêm o lôk anêm avômalô bulubiŋ.’
15  * Ap 2:4“Aêŋ ba yahadum ek yanaŋ abô êndêŋ thêlô ma ketheŋ oyaŋ ma Lovak Matheŋ halôk ba halêm hayô hamô thêlô hatôm sêbôk ba môŋ anôŋ ma hayô hamô alalô. 16  * Ap 1:5Êŋ ma yaleŋhabi Anyô Bêŋ anêŋ abô atu ba bôk hanaŋ nena, ‘Jon hathik avômalô hathak ŋaŋ, ma doŋtom Wapômbêŋ tem isik esak Lovak Matheŋ.’ 17 Thêlô êvhaviŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi hatôm alalô bôk aêvhaviŋ yani. Êŋ ma Wapômbêŋ hêv anêŋ Lovak Matheŋ hatôm wapôm hadêŋ thêlô hatôm bôk ba hêv hadêŋ alalô. Ba intu ya opalê ba hatôm yaŋgêk Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ loŋ siŋ?”
18  * Ap 13:48; 14:27Thêlô elaŋô abô êŋ ma bônôŋ ba êbô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ ba enaŋ, “Intu êŋ, avômalô takatu ba ele kapôlôŋiŋ liliŋ ma Wapômbêŋ tem enja thêlô ba nêm lôkmala êndêŋ i ma alalô Islael lôk ŋê loŋ buyaŋ imbiŋ.”
Avômalô êvhaviŋ anêŋ Antiok
19  * Ap 8:1-4Ma ik Stiven vônô ma êv malaiŋ hadêŋ avômalô êvhaviŋ vi haviŋ. Ba intu ŋê êvhaviŋ bêŋ anôŋ anêŋ Jelusalem êsôv ba i luvuluvu. Vi i Ponisia ma vi i ŋgavithôm Saiplus ma vi i Antiok. Ma enaŋ Yisu anêŋ Abô Mavi hadêŋ avômalô Islael takatu ba êmô loŋ takêŋ iyom, ma ŋê loŋ buyaŋ ma mi. 20 Ma doŋtom ŋê êvhaviŋ doho anêŋ Saiplus lo Sailini, i Antiok ma enaŋ Anyô Bêŋ Yisu anêŋ Abô Mavi hadêŋ avômalô Glik haviŋ. 21 Ma Anyô Bêŋ anêŋ lôkliŋyak hamô haviŋ thêlô. Ba intu avômalô bêŋ anôŋ êvhaviŋ ba ik kapôlôŋiŋ liliŋ hadêŋ Anyô Bêŋ.
22  * Ap 4:36Êŋ ma avômalô êvhaviŋ anêŋ Jelusalem elaŋô abô hathak nôm takatu ba habitak Antiok ma êv Banabas ba hi loŋ êŋ. 23 Ma hi hayô ma hayê Wapômbêŋ hêv anêŋ wapôm hadêŋ thêlô, ma yani lamavi. Ma hik thêlô sapêŋ iniŋ auk liŋ ek nesopa Anyô Bêŋ ênjêk kapôlôŋiŋ êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. 24 Banabas ma anyô mavi ba hêvhaviŋ lôkliŋyak. Ma Lovak Matheŋ hadum ku lôklokwaŋ hamô yani kapô. Ma avômalô bêŋ anôŋ anêŋ loŋ êŋ êvhaviŋ Anyô Bêŋ.
25  * Ap 9:30Vêm ma Banabas hi Tasus ek êmbôlêm Sol. 26 Hapôm yani ma hawa ba hi Antiok hathak loŋbô ba thai êmô hatôm sondabêŋ te haviŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ Antiok ma êdôŋ avômalô bêŋ anôŋ hathak Wapômbêŋ anêŋ abô. Antiok ma loŋ môŋ anôŋ atu ba elam avômalô êvhaviŋ nena Kilisi anêŋ avômalô.
27 Banabas lo Sol êmô Antiok denaŋ ma plopet doho etak Jelusalem ba i tamu Antiok. 28  * Ap 21:10Ma thêlô te, anêŋ athêŋ nena Agabas, hamiŋ ba hanaŋ hathak Lovak Matheŋ anêŋ lôklokwaŋ nena bôm bêŋ tem imbitak pik sapêŋ. (Hadêŋ waklavôŋ Klodias hamô hatôm Lom iniŋ kiŋ ma abô êŋ hik anôŋ.) 29 Aêŋ ba avômalô êvhaviŋ evak abô ek nênêm valuseleŋ ni ek iviyaŋ takatu ba êmô Judia ek nêm thêlô sa. Ŋê êvhaviŋ tomtom êv valuseleŋ hatôm atu ba thêlô êpôm. 30  * Ap 12:25Thêlô isup yôv ma êv hadêŋ Banabas lo Sol ek nênêm êndêŋ avaka takatu ba eyabiŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ Jelusalem.

*11:3: Ap 10:28; Gal 2:12

*11:5: Ap 10:9-48

*11:14: Ap 16:31

*11:15: Ap 2:4

*11:16: Ap 1:5

*11:18: Ap 13:48; 14:27

*11:19: Ap 8:1-4

*11:22: Ap 4:36

*11:25: Ap 9:30

*11:28: Ap 21:10

*11:30: Ap 12:25