8
1-2 Ma Sol hayê nena ik Stiven vônô ma hêv lamavi. Ma ŋê vi atu ba esopa Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ elav yani lôk kapôlôŋiŋ malaiŋ kambom.
Sol habuliŋ avômalô êvhaviŋ
Hadêŋ wak êŋ ba hi ma êv malaiŋ lomaloma hadêŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ Jelusalem. Êŋ ma êsôv mayaliv ba i hadêŋ loŋ bêŋ Judia lo Samalia. Ma aposel iyom êmô Jelusalem denaŋ. * Ap 9:1,13; 22:4; 26:9-11Êŋ ma Sol hadum ek imbuliŋ avômalô êvhaviŋ. Yani hi lounyak lounyak ba havaloŋ anyô lo avi ba havôv i ba hatak i hamô koladôŋ.
Pilip hi Samalia
Ma avômalô takatu ba êsôv mayaliv ba i ma enaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi haveŋ loŋ nômbêŋ atu ba êyô. Ma Pilip hi hayô malak bêŋ te anêŋ Samalia ba hanaŋ abô hathak Yisu nena yani ma Mesia atu. Avômalô bêŋ anôŋ elaŋô Pilip anêŋ abô ba êyê lavôŋiŋ lôk nômbithi takatu ba hadum, ba intu elaŋô anêŋ abô takatu ba hanaŋ katô. Ma Pilip hêv ŋgôk kambom bêŋ anôŋ vê hêk avômalô, ma ŋgôk takêŋ elaŋ ba eŋgaliak lôklokwaŋ ba ele yaiŋ ba i. Ma hadum ŋê ivuviŋ lôk ŋê veŋiŋ kambom bêŋ anôŋ mavi hathak loŋbô. Aêŋ ba avômalô malak bêŋ êŋ leŋiŋmavi bêŋ anôŋ.
Saimon anyô lôk ŋgôk soŋgoŋ
Anyô te hamô malak bêŋ êŋ ba anêŋ athêŋ nena Saimon. Yani ma anyô lôk ŋgôk soŋgoŋ ba hadum anêŋ aloyak hamô loŋ êŋ sondabêŋ bêŋ anôŋ ba avômalô Samalia êyê ba esoŋ kambom. Ma yani hathak habam yanida nena, “Ya anyô lôk athêŋ.” 10 Ma avômalô lôk athêŋ bêŋ lôk athêŋ yaô ethak ititiŋ yani ba enaŋ nena, “Yani intu ma Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ atu ba elam nena Lôklokwaŋ Bêŋ.” 11 Wak bêŋ anôŋ ma yani hadum nôm takêŋ ba intu avômalô esopa yani ek êyê anêŋ aloyak takatu ba hadum ba nômbithi hathak habitak lôbôlôŋ. 12 Ma doŋtom Pilip hayô ba hanaŋ Abô Mavi hathak Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak lôk Yisu Kilisi anêŋ athêŋ. Êŋ ma anyô lo avi bêŋ anôŋ êvhaviŋ ba ithik ŋaŋ. 13 Ma Saimon hêvhaviŋ haviŋ ba ithik yani halôk ŋaŋ. Ma hasopa Pilip haveŋ loŋ nômbêŋ atu ba yani hi ek hayê lavôŋiŋ lôk nômbithi lomaloma takatu ba Pilip hadum. Êŋ ma hasoŋ kambom.
14 Aposel anêŋ Jelusalem elaŋô nena avômalô Samalia lêk êvhaviŋ Wapômbêŋ anêŋ abô. Êŋ ma êv Pita lo Jon ba i hadêŋ thêlô. 15-16 Thai êyô ma elaŋô nena avômalô Samalia takatu ba bôk êvhaviŋ lo ithik ŋaŋ hathak Anyô Bêŋ Yisu anêŋ athêŋ, ma doŋtom miŋ ewa Lovak Matheŋ ami. Êŋ ma thai eteŋ mek ek thêlô neja Lovak Matheŋ. 17  * Ap 19:6Etak baheŋ hayô hêk thêlô, ma Lovak Matheŋ hayô hamô i.
18 Saimon hayê aposel ju atu etak baheŋiŋ hayô hêk avômalô ma Lovak Matheŋ hayô hamô i. Êŋ ma hadum ek nêm valuseleŋ êndêŋ thai ba hanaŋ, 19 “Nônêm lôklokwaŋ intu êndêŋ ya imbiŋ ek yahatak yabaheŋ hayô hêk anyô te, ma ôpêŋ tem enja Lovak Matheŋ.”
20 Ma Pita hanaŋ nena, “Aisê? Hosoŋ nena hatôm nêm Wapômbêŋ anêŋ wapôm vuli e? O nêm yak ba nu loŋ atum imbiŋ anêm valu! 21 O miŋ hatôm undum Wapômbêŋ anêŋ ku êntêk imbiŋ yêlô ami. Mi anôŋ! Kapôlôm miŋ thêthôŋ hêk Wapômbêŋ ma ami. 22 Aêŋ ba onde kapôlôm liliŋ ma otak anêm kambom êŋ. Ma oteŋ mek êndêŋ Anyô Bêŋ ek etak anêŋ kapô esak anêm kambom takatu ba havuŋi hêk kapôlôm. 23 Yahayê nena kapôlôm putup hathak kambom lomaloma ma kambom anêŋ lôklokwaŋ havaloŋ o loŋ majaŋ bomaŋ.”
24 Ma Saimon hanaŋ nena, “Noteŋ mek êndêŋ Anyô Bêŋ esak ya ek malaiŋ takatu ba honaŋ miŋ êpôm ya ami.”
25 Ma Pita lo Jon enaŋ Anyô Bêŋ anêŋ abô bêŋ lôk enaŋ hathak nôm takatu ba bôk êyê. Vêm ma êvôi Jelusalem hathak loŋbô ba enaŋ Abô Mavi bêŋ haveŋ Samalia iniŋ malak nenanena.
Pilip lo anyô Itiopia te
26 Ma Anyô Bêŋ anêŋ aŋela hanaŋ hadêŋ Pilip, “Umbiyô ma ôndôk ba nu tamu loŋôndê atu ba hatak Jelusalem ma hi Gasa, loŋ êŋ ma loŋ thiliv.” 27 Êŋ ma Pilip haviyô ma hasopa loŋôndê êŋ ma hayê anyô Itiopia te, yani ma anyô bêŋ atu ba hayabiŋ Itiopia iniŋ kwin Kandas anêŋ valuseleŋ. Ôpêŋ bôk êvê thalôk vê ek indum anêŋ ku. Ma hi Jelusalem ek hêv yeŋ hadêŋ Wapômbêŋ. 28 Vêm ma hale hi anêŋ loŋ hathak loŋbô. Ma hathak anêŋ kalis ba hi ma hasam kapya atu ba plopet Aisaia bôk hato. 29 Ma Lovak Matheŋ hanaŋ hadêŋ Pilip, “Nu bidoŋ ek kalis intu ma ombeŋ imbiŋ.”
30 Êŋ ma Pilip halaŋviŋ ba hi habobo kalis ma halaŋô ôpatu hasam plopet Aisaia anêŋ kapya. Ma Pilip hanaŋ hik liŋ, “Hoyala abô intu ba hosam anêŋ ôdôŋ e?”
31 Ma ôpêŋ hanaŋ, “Tem yayala aisê? Anyôla miŋ hamô ek enaŋ anêŋ ôdôŋ bêŋ êndêŋ ya ami.”
Êŋ ma hanaŋ nena Pilip esak anêŋ kalis ba ni êmô imbiŋ yani.
32 Ma Wapômbêŋ anêŋ abô atu ba ôpêŋ hasam ma aêntêk,
“Elom yani hatôm boksipsip atu ba elom
hi ek nijik vônô.
Lôk hatôm boksipsip nakaduŋ atu ba ekapiŋ vuluk vê
ba bônôŋ iyom,
lôk miŋ halaŋ ba hanaŋ abô te ami.
33 Thêlô êv mama bêŋ hadêŋ yani,
ma miŋ idum abô thêthôŋ hathak yani ami.
Thêlô ik yani vônô,
ba intu limi mi.” Aisaia 53:7-8
34 Ma anyô êŋ hanaŋ hik Pilip liŋ, “Plopet êŋ hanaŋ hathak yanida, mena anyô yaŋ?” 35 Êŋ ma Pilip hanaŋ Abô Mavi bêŋ anôŋ hathak Yisu hadêŋ ôpêŋ, môŋ ma Aisaia anêŋ abô atu ba lêk hasam vêm ma hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô vi haviŋ.
36-37  * Ap 10:47Thai eveŋ loŋôndê aleba êyô ŋaŋ te, ma ôpêŋ hanaŋ hadêŋ Pilip, “Nôŋgô, ŋaŋ êntêk hêk. Hatôm usik ya mena mi e?”* Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Luk hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Êŋ ma Pilip hanaŋ, ‘Hôêvhaviŋ avanôŋ hêk kapôlôm, êŋ ma o hatôm.’ Ma yani hanaŋ viyaŋ, ‘Yahêvhaviŋ Yisu Kilisi Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ.’ 38 Êŋ ma ôpêŋ hanaŋ ek nebaloŋ kalis loŋ. Ma thai lôk Pilip ibup ŋaŋ ma Pilip hathik yani. 39 Etak ŋaŋ ma ketheŋ oyaŋ ma Anyô Bêŋ anêŋ Lovak Matheŋ hawa Pilip vê. Ma ôpêŋ miŋ hayê Pilip hathak loŋbô ami. Ma hi lôk lamavi. 40  * Ap 21:8Ma Pilip hasoŋ kambom ek lêk habitak hayô Asotas. Êŋ ma hi lomalak lomalak ba hanaŋ Abô Mavi bêŋ haveŋ aleba hayô Sisalia.

*8:3: Ap 9:1,13; 22:4; 26:9-11

*8:17: Ap 19:6

*8:36-37: Ap 10:47

*8:36-37: Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Luk hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Êŋ ma Pilip hanaŋ, ‘Hôêvhaviŋ avanôŋ hêk kapôlôm, êŋ ma o hatôm.’ Ma yani hanaŋ viyaŋ, ‘Yahêvhaviŋ Yisu Kilisi Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ.’

*8:40: Ap 21:8