15
Sam habitak Jelusalem
* Gal 5:2Ma ŋê Judia doho êlôk ba i Antiok ma êdôŋ avômalô êvhaviŋ ba enaŋ nena, “Môlô miŋ oŋgothe kupik vê hatôm bôk ba Mose hanaŋ ami, êŋ ma Wapômbêŋ tem miŋ nêm môlô bulubiŋ ami.” * Gal 2:1Pol lo Banabas elaŋô iniŋ abô takatu ba enaŋ ma miŋ êlôk hathak iniŋ auk êŋ ami. Ba intu thêlô êkôki bêŋ anôŋ. Êŋ ma ŋê êvhaviŋ elam Pol lo Banabas lôk ŋê êvhaviŋ doho ek ini Jelusalem ek nepesaŋ abô êŋ imbiŋ aposel lôk avaka vi. Ba intu êv i ba i. Ma eveŋ Pinisia lo Samalia malêvôŋ ba enaŋ hadêŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ lomalak nenanena hathak nôm takatu ba Wapômbêŋ bôk hadum ba avômalô loŋ buyaŋ ele kapôlôŋiŋ liliŋ ba êvhaviŋ Wapômbêŋ. Ma avômalô êvhaviŋ takêŋ elaŋô abô êŋ ma leŋiŋmavi anôŋ.
* Ap 14:27Êyô Jelusalem ma avômalô êvhaviŋ lôk iniŋ avaka doho lôk aposel ewa thêlô thô. Ma Pol lo Banabas enaŋ hathak nôm takatu ba Wapômbêŋ hêv thai sa ba idum bêŋ. Êŋ ma Palisi vi atu ba êvhaviŋ Yisu iviyô imiŋ ma enaŋ, “Avômalô loŋ buyaŋ takatu ba êvhaviŋ, êŋ ma nêmô Mose anêŋ abô balabuŋ vibiŋ lôk neŋgothe anyô iniŋ kupik vê. Ma êdô ma dô.”
Aêŋ ba aposel lôk avaka takatu ba êmô ethak doŋtom ek nekaksa esak abô êŋ. * Ap 10:1-43Thêlô enaŋ abô pôk bêŋ anôŋ aleba Pita haviyô hamiŋ ma hanaŋ, “Aiyaŋ thêlô, môlô oyala nena sêbôk ma Wapômbêŋ halam ya hêk môlô malêvôŋ ek yanaŋ Abô Mavi êndêŋ avômalô loŋ buyaŋ ek nedaŋô ba nênêmimbiŋ. * Ap 10:44; 11:15Wapômbêŋ hayala avômalô kapôlôŋiŋ. Ma hêv anêŋ Lovak Matheŋ hadêŋ avômalô loŋ buyaŋ hatôm hêv hadêŋ alalô ek hik thô nena yani lamavi ek enja thêlô imbiŋ. Wapômbêŋ miŋ hadum nômlate hadêŋ alalô avômalô Islael ma hadum nômla yaŋ hadêŋ thêlô ami. Mi, thêlô êvhaviŋ yani ba intu yani havôkwiŋ thêlô kapôlôŋiŋ. 10  * Mat 11:30; Gal 3:10Ma alalô lôk bumalô thêlô miŋ hatôm naja malaiŋ takatu ba Mose anêŋ balabuŋ hanaŋ ami. Ma aisê ka môlô udum ek nônêm malaiŋ êndêŋ avômalô loŋ buyaŋ takatu ba êvhaviŋ? Môlô udum aêŋ ek nômbi Wapômbêŋ la liŋ e? 11  * Gal 2:16; Ep 2:5-8Ma doŋtom alalô êvhaviŋ nena Wapômbêŋ hêv alalô bulubiŋ hathak Anyô Bêŋ Yisu anêŋ wapôm. Ma thêlô aêŋ iyom.”
12 Pita hanaŋ yôv ma Pol lo Banabas iviyô enaŋ abô ma lôkthô elaŋô ba bônôŋ iyom. Thai enaŋ abô hathak lavôŋiŋ lôk nômbithi lomaloma takatu ba Wapômbêŋ hatak halôk thai baheŋiŋ ba idum haveŋ avômalô loŋ buyaŋ malêvôŋ.
13  * Gal 2:9Thai enaŋ yôv ma Jems hanaŋ, “Aiyaŋ thêlô, nodaŋô yenaŋ abô. 14 Saimon lêk hanaŋ hadêŋ alalô yôv nena Wapômbêŋ hik anêŋ lahaviŋ thô hathak hawa avômalô loŋ buyaŋ vi ek nimbitak êtôm anêŋ avômalô. 15 Ma plopet iniŋ abô bôk enaŋ aêŋ iyom. Ba te bôk hato nena,
16 “ ‘Embeŋ yam ma tem yandealêm,
ma yapesaŋ Devit anêŋ loŋ lôkliŋyak atu ba bôk hapu yôv ek imbitak lôklokwaŋ esak loŋbô.
Ma loŋ lôkliŋyak êŋ anêŋ nômkama takatu ba bôk kambom,
ma tem yapesaŋ lukmuk esak loŋbô.
17 Ek avômalô takatu ba êmô denaŋ lôk avômalô loŋ buyaŋ takatu ba bôk yahêv yenaŋ athêŋ hadêŋ i hatôm nêpôm Anyô Bêŋ.
Ya Anyô Bêŋ atu ba tem yandum nôm takêntêk, intu yahanaŋ aêŋ.
18 Ma nôm takêŋ intu bôk yahik thô hadêŋ yenaŋ avômalô.’ Amos 9:11-12
19 “Aêŋ ba yenaŋ auk ma aêntêk. Avômalô loŋ buyaŋ takatu ba bôk ele kapôlôŋiŋ liliŋ ba i hadêŋ Wapômbêŋ ma miŋ nanêm malaiŋ êndêŋ i ami. 20  * Kis 34:15-17; Wkp 17:10-16Mi, alalô nato kapya êndêŋ thêlô ma nanaŋ ek miŋ nejaŋ nôm takatu ba anyô êv hatôm da hadêŋ ŋgôk dahô ami, nôm êŋ intu lelaik hêk Wapômbêŋ ma. Lôk netak sek waliliŋ, ma miŋ nejaŋ alim takatu ba evak laselo siŋ ba thalaleŋ hamô kapô siŋ lôk ninum thalaleŋ ami. 21 Êŋ ma hatôm. Ek malê nena sêbôk aleba lêk ma enaŋ Mose anêŋ abô bêŋ haveŋ lomalak lomalak lôk esam hamô Islael iniŋ unyak yeŋ hadêŋ Sabat sapêŋ. Ba intu ŋê loŋ buyaŋ hatôm neyala.”
Eto kapya hi ek ŋê êvhaviŋ anêŋ loŋ buyaŋ
22 Êŋ ma aposel lôk avaka ma avômalô êvhaviŋ sapêŋ ibutiŋ abô nena nendam iniŋ anyô doho ek ini Antiok imbiŋ Pol lo Banabas. Ma elam iniŋ anyô bêŋ ju. Yaŋ ma Judas, anêŋ athêŋ yaŋ nena Balsabas, ma yaŋ ma Silas. 23 Ma eto kapya te ba êv hadêŋ thêlô. Kapya êŋ hanaŋ aêntêk.
Yêlô avaka lôk aposel, môlônim môlôviyaŋ, yêlô ato kapya êntêk hadêŋ môlô avômalô loŋ buyaŋ takatu ba ôêvhaviŋ ba ômô malak Antiok lôk plovins Silia lôk Silisia. Aiyaŋ thêlô, waklêvôŋ mavi.
24 Yêlô alaŋô yôv nena yêlôaniŋ avômalô doho bôk êthôk ba ibuliŋ môlônim auk ba êv malaiŋ hadêŋ môlô hathak abô takatu ba enaŋ. Yêlô miŋ êv i ba êthôk ami. Mi, thêlôda êthôk. 25 Ba intu yêlô alôk ek nanêm anyô doho ba nêsôk imbiŋ Pol lo Banabas, thai atu ba yêlô leŋiŋhaviŋ bêŋ anôŋ. 26 Thai bôk etak iniŋ lôkmala ek nindum Yisu Kilisi anêŋ ku.
27 Aêŋ ba yêlô êv Judas lo Silas ek nepesaŋ abô ek embatho kapya êntêk loŋ. 28  * Mat 23:4Yêlô lôk Lovak Matheŋ adô nanêm malaiŋ êndêŋ môlô. Ba intu yêlô leŋiŋhaviŋ môlô nosopa abô takêntêk iyom. 29 Miŋ oŋgwaŋ nôm takatu ba anyô êv hatôm da hadêŋ ŋgôk dahô ami. Lôk miŋ nunum thalaleŋ ami ma miŋ oŋgwaŋ alim takatu ba ekak leŋselo siŋ ba thalaleŋ hamô kapô ami, lôk notak sek waliliŋ. Môlô udum aêŋ, ma mavi.
Waklêvôŋ mavi môlô lôkthô.
30 Eto kapya êŋ yôv ma êv hadêŋ thêlô ba ewa ba i tamu Antiok. Êyô Antiok ma elam avômalô êvhaviŋ ethak doŋtom ma êv kapya êŋ hadêŋ thêlô. 31 Ma avômalô Antiok esam kapya êŋ, ma kapya êŋ havatho thêlô loŋ ba thêlô leŋiŋmavi anôŋ. 32 Judas lo Silas, thai ma plopet. Ba enaŋ abô bêŋ anôŋ ek evatho ŋê êvhaviŋ loŋ lôk idum thêlô nimbitak lôklokwaŋ. 33-34 Êmô loŋ êŋ wak doho vêm ma avômalô êvhaviŋ anêŋ loŋ êŋ êv mek labali hadêŋ thai ma êv thai ba êvôi hadêŋ ŋê taksêbôk ba êv thai ba êlêm.* Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Luk hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Ma doŋtom Silas hik auk liliŋ ba hamô Antiok ba miŋ havôhi ami. 35 Ma doŋtom Pol lo Banabas êmô Antiok ma idum ku haviŋ avômalô bêŋ anôŋ ek enaŋ lo êdôŋ avômalô hathak Anyô Bêŋ anêŋ abô.
Pol lo Banabas evak i vose
36 Wak doho hale ba hi ma Pol hanaŋ hadêŋ Banabas, “Alai ana ek nagê avômalô êvhaviŋ embeŋ malak nenanena taksêbôk ba alai anaŋ Anyô Bêŋ anêŋ abô hadêŋ i. Ma nagê nena thêlô êmô mavi mena mi e?” 37  * Ap 12:12,25Ma Banabas lahaviŋ enja Jon atu ba elam nena Mak imbiŋ thai, 38  * Ap 13:13; Kol 4:10ma doŋtom Pol hanaŋ nena, “Ôpêŋ bôk hatak alai halôk plovins Pampilia ma miŋ haviŋ alai ba hadum ku ami. Ba intu dô.” 39 Thai êkôki mathalaleŋ aleba thai evaki vose. Ba Banabas hawa Mak haviŋ yani ba thai ethak yeŋ ba i ŋgavithôm Saiplus. 40 Ma Pol hawa Silas haviŋ yani. Êŋ ma avômalô êvhaviŋ anêŋ Antiok êv mek ek Wapômbêŋ anêŋ wapôm êmô imbiŋ thai. Vêm ma etak i 41 ba i plovins Silia lôk Silisia iniŋ malak nenanena ba evatho avômalô êvhaviŋ loŋ.

*15:1: Gal 5:2

*15:2: Gal 2:1

*15:4: Ap 14:27

*15:7: Ap 10:1-43

*15:8: Ap 10:44; 11:15

*15:10: Mat 11:30; Gal 3:10

*15:11: Gal 2:16; Ep 2:5-8

*15:13: Gal 2:9

*15:20: Kis 34:15-17; Wkp 17:10-16

*15:28: Mat 23:4

*15:33-34: Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Luk hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Ma doŋtom Silas hik auk liliŋ ba hamô Antiok ba miŋ havôhi ami.

*15:37: Ap 12:12,25

*15:38: Ap 13:13; Kol 4:10