18
Pol hi Kolin
Vêm ma Pol hatak Atens ma hi Kolin. * Lom 16:3Ma hapôm anyô Islael te ba anêŋ athêŋ nena Akwila. Yani anêŋ malak ôdôŋ ma plovins Pontus. Bôk lovêŋ Plisila êmô malak Lom anêŋ Itali vêm ma Kiŋ Klodias hanaŋ ek avômalô Islael sapêŋ netak Lom ba ini. Aêŋ ba thai i Kolin. Ba intu Pol hi ek ênjê thai. * Ap 20:34Thai ethak idum ku epesaŋ unyak hathak alim kupik ek nênêm vuli. Ku êŋ ma Pol anêŋ ku hathak hadum ba intu hamô haviŋ thai ba hadum ku êŋ haviŋ. Sabat sapêŋ ma Pol hi Islael iniŋ unyak yeŋ ma hanaŋ abô haviŋ thêlô ek injik avômalô Islael lôk Glik iniŋ auk liliŋ ek nênêmimbiŋ.
* Ap 17:14-15Ma Silas lo Timoti etak Masedonia ma êlôk ba i Kolin, êŋ ma Pol hatak anêŋ ku epesaŋ sôp ma hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô iyom. Ba hanaŋ bêŋ hadêŋ avômalô Islael nena, “Yisu ma Mesia atu.” * Ap 13:46,51; 20:26Vêm ma thêlô êpôlik hathak Pol ma enaŋ abôma hathak yani. Êŋ ma yani hik voŋgovaŋ vê hêk anêŋ kwêv ek injik Wapômbêŋ anêŋ lamaniŋ thô ma hanaŋ hadêŋ thêlô, “Malaiŋ atu ba tem êpôm môlô, êŋ ma môlôda unim kambom ma miŋ yenaŋ kambom ami. Ma lêk yahatak môlô avômalô Islael ma yaha ek avômalô loŋ buyaŋ.”
Êŋ ma Pol hatak unyak yeŋ hêk ma hi hamô Titius Jastas anêŋ unyak. Ôpêŋ ma anyô loŋ buyaŋ atu ba hathak hêv yeŋ hadêŋ Wapômbêŋ ba anêŋ unyak hamô habobo unyak yeŋ atu. Ma Klispus, anyô bêŋ atu ba hayabiŋ Islael iniŋ unyak yeŋ, lôk anêŋ avômalô takatu ba êmô anêŋ unyak êvhaviŋ Anyô Bêŋ. Ma avômalô Kolin bêŋ anôŋ elaŋô Pol anêŋ abô ba êvhaviŋ ma ithik ŋaŋ.
Ma bôlôvôŋ te ma Pol hayê wêŋ ma Anyô Bêŋ hanaŋ hadêŋ yani nena, “Onaŋ abô takêŋ bêŋ ma miŋ ôkô ba o bônôŋ ami. 10  * Jos 1:9; Ais 41:10Yahamô haviŋ o ba miŋ hatôm anyô late êyô ba imbuliŋ o ami. Mi, yenaŋ avômalô bêŋ anôŋ êmô malak êntêk.” 11 Aêŋ ba Pol hamô Kolin ba hadôŋ avômalô hathak Wapômbêŋ anêŋ abô hatôm sondabêŋ te lôk ayôŋ baheŋvi ba lahavute haviŋ.
12 Waklavôŋ Galio hayabiŋ plovins Akaia, êŋ ma avômalô Islael anêŋ Kolin ethak doŋtom ba idum leŋiŋŋaŋa hathak Pol ba ewa yani ba i loŋ idum abô. 13 Êŋ ma thêlô enaŋ, “Ôpêntêk hadôŋ avômalô ek nênêm yeŋ êndêŋ Wapômbêŋ hathak loŋôndê yaŋda atu ba habuliŋ abô balabuŋ.”
14 Pol hadum ek enaŋ abô êŋ viyaŋ, êŋ ma Galio hanaŋ hadêŋ avômalô Islael takatu nena, “Môlô avômalô Islael, môlô ôyê nena ôpêntêk hadum nômlate ba habuliŋ Lom iniŋ abô majaŋ mena hadum kambom bêŋ te, êŋ ma mavi ek yandaŋô môlônim abô. 15 Ma doŋtom abô takatu ba môlô onaŋ hathak ôpêntêk ma hathak abô lôk athêŋ doho ma môlô Islael da unim abô balabuŋ. Ba intu tem miŋ yandaŋô abô êŋ ami. Mi, môlôda nopesaŋ abô êŋ.” 16 Ba intu hêv thêlô vê hêk loŋ idum abô. 17 Êŋ ma thêlô evaloŋ Islael iniŋ unyak yeŋ anêŋ anyô bêŋ te anêŋ athêŋ nena Sostenes hêk ba ik yani habobo loŋ atu ba idum abô viyaiŋ. Ma Galio hayê ma hadum hatôm hathôŋ paliŋ.
Pol havôhi Antiok
18  * Nam 6:18; Ap 21:24Pol hamô Kolin sawa daim dokte. Vêm ma hatak ŋê êvhaviŋ ma hi tamu Senklia ek enja yeŋ ba ni Silia. Ma Plisila lo Akwila iviŋ yani ba i. Pol bôk havak abô haviŋ Wapômbêŋ hathak nômlate ba intu miŋ hakapiŋ wakadôk ŋauŋ ami aleba hayô Senklia. Êŋ ma abô êŋ anêŋ daŋ ba intu hakapiŋ wakadôk ŋauŋ vê. 19-21 Vêm ma ethak yeŋ te ba i Epesus. Ma Pol hi Islael iniŋ unyak yeŋ ma hanaŋ abô haviŋ avômalô Islael. Ma thêlô enaŋ ek yani êmô imbiŋ thêlô wak doho vêmam, ma doŋtom yani miŋ halôk hathak iniŋ abô ami. Ba hathak yeŋ ma hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ ma tem yambôalêm êndêŋ môlô esak loŋbô.” Êŋ ma yani hatak Epesus ba hi. Ma hadô Plisila lo Akwila êmô Epesus. 22 Ma yeŋ hi Sisalia ma Pol hatak yeŋ êŋ ma hathak ba hi Jelusalem ek ênjê avômalô êvhaviŋ anêŋ loŋ êŋ. Vêm ma halôk ba hi Antiok hamô Silia kapô.
23 Pol hamô wak doho hamô Antiok vêm ma hi plovins Galesia lo Plijia iniŋ malak nenanena ek embatho avômalô êvhaviŋ kapôlôŋiŋ loŋ.
Apolo hanaŋ abô hamô Epesus lo Kolin
24 Ma anyô Islael te anêŋ athêŋ nena Apolo hi hayô Epesus. Yani anêŋ malak ôdôŋ ma Aleksandlia. Yani ma anyô lôkauk bêŋ ba hayala Wapômbêŋ anêŋ abô dedauŋ mavi. 25 Bôk êdôŋ yani hathak Anyô Bêŋ anêŋ loŋôndê ba intu kapô lôklokwaŋ ek êdôŋ avômalô esak auk thêthôŋ êŋ. Ma hanaŋ abô thêthôŋ hathak Yisu anêŋ bôk lo loŋ vi. Ma doŋtom hayala ŋaŋ atu ba Jon hathik avômalô hathak iyom. 26 Yani hi avômalô Islael iniŋ unyak yeŋ ma hanaŋ abô hathak Yisu ma miŋ hakô ami. Ba Plisila lo Akwila elaŋô anêŋ abô ma elam yani ba hi iniŋ unyak ma ewa Wapômbêŋ anêŋ abô atu ba miŋ hayala ami sa hadêŋ yani.
27 Vêm ma Apolo lahaviŋ ni plovins Akaia, ma avômalô êvhaviŋ anêŋ Epesus evatho yani anêŋ auk loŋ ek indum aêŋ. Ba eto kapya hadêŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ Akaia ek neja yani thô. Hi hayô Akaia, êŋ ma hêv avômalô takatu ba êvhaviŋ Wapômbêŋ hathak anêŋ wapôm sa bêŋ anôŋ. 28  * Ap 9:22Yani hamiŋ lôklokwaŋ ba hanaŋ avômalô Islael iniŋ abô viyaŋ hêk avômalô sapêŋ maleŋiŋ. Ma hawa Wapômbêŋ anêŋ kapya sa ba hik thô nena Yisu ma Mesia atu ba Wapômbêŋ bôk havak abô yôv ek nêm êlêm.

*18:2: Lom 16:3

*18:3: Ap 20:34

*18:5: Ap 17:14-15

*18:6: Ap 13:46,51; 20:26

*18:10: Jos 1:9; Ais 41:10

*18:18: Nam 6:18; Ap 21:24

*18:28: Ap 9:22