10
Islael miŋ eyala Wapômbêŋ anêŋ loŋôndê ek nimbitak thêthôŋ ami
Aiyaŋ thêlô, yakapôlôŋ lahaviŋ yenaŋ avômalô Islael nêpôm Wapômbêŋ anêŋ bulubiŋ ba intu yahateŋ mek ek thêlô. Yahanaŋ avanôŋ nena thêlô ethak lôklokwaŋ ek nesopa Wapômbêŋ, ma doŋtom miŋ eyala loŋôndê êŋ katô ami. Thêlô miŋ eyala loŋôndê atu ba Wapômbêŋ bôk hapôpêk ek endam avômalô nena thêthôŋ ami. Mi, esopa thêlôda iniŋ loŋôndê ek nimbitak thêthôŋ. Ba intu miŋ êwê Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ êŋ vibiŋ ami. Kilisi ma balabuŋ anêŋ daŋ ba intu avômalô takatu ba êvhaviŋ yani ibitak thêthôŋ hêk Wapômbêŋ ma.
Mose bôk hato abô hathak loŋôndê balabuŋ atu ba avômalô nesopa ek nimbitak thêthôŋ ma aêntêk,
“Ŋê takatu ba esopa abô balabuŋ dedauŋ mavi ma miŋ êv yak hathak bute ami intu tem neja lôkmala.” Wok Plis 18:5
Ma doŋtom loŋôndê atu ba avômalô nimbitak thêthôŋ esak nênêmimbiŋ ma miŋ malaiŋ hatôm loŋôndê nesopa abô balabuŋ ami, ma mi. Hatôm bôk eto nena,
“Môlô miŋ nosoŋ nena unim ku bêŋ hêk ek nosak leŋ ba unu ami.” Lo 30:12
Mi, Kilisi bôk halêm yôv ba intu notak auk êŋ. Ma hatôm bôk eto nena,
“Môlô miŋ nosoŋ nena unim ku bêŋ hêk ek unu loŋ ŋama ami.” Lo 30:13
Mi, Wapômbêŋ bôk hik yani liŋ yôv hêk loŋ ŋama ba intu notak auk êŋ. Loŋôndê nanêmimbiŋ miŋ hanaŋ hathak nandum ku takêŋ ami. Mi, hanaŋ nena,
“Wapômbêŋ anêŋ abô lêk habobo môlô ba hamô vemimbôlêk lôk kapôlômim yôv.” Lo 30:14
Abô nênêmimbiŋ êntêk intu yêlô athak anaŋ hadêŋ môlô. Aêntêk nena honaŋ bêŋ hale vembôlêk nena, “Yisu ma Anyô Bêŋ” lôk hôêvhaviŋ hêk kapôlôm nena Wapômbêŋ hik yani liŋ hêk ŋama, êŋ ma Wapômbêŋ tem nêm o bulubiŋ. 10 Ek malê nena hêk kapôlôŋiŋ ma avômalô ethak êvhaviŋ ba Wapômbêŋ halam i nena ŋê thêthôŋ. Ma hale veŋiŋbôlêk ma avômalô ethak enaŋ iniŋ êvhaviŋ bêŋ ba Wapômbêŋ hêv i bulubiŋ.
11 Hatôm Wapômbêŋ anêŋ kapya bôk hanaŋ nena,
“Opalêla takatu ba êvhaviŋ yani ma tem miŋ nênêm mama êndêŋ i ami.” Aisaia 28:16
12  * Ap 15:9Anyô Bêŋ doŋtom êŋ iyom intu avômalô pik sapêŋ iniŋ Anyô Bêŋ. Ba intu abô êŋ hanaŋ hathak avômalô sapêŋ, avômalô Islael lôk avômalô loŋ buyaŋ haviŋ. Ma takatu ba elam yani ma hathak hêv anêŋ wapôm anôŋ hadêŋ i. 13  * Jol 2:32Hatôm bôk eto nena,
“Lôkthô atu ba elam Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ ma tem neja bulubiŋ.” Joel 2:32
14-15 Avômalô takatu ba miŋ êvhaviŋ Anyô Bêŋ ami ma tem nendam yani aisê? Môŋ ma nanêm anyô ek enaŋ Abô Mavi êŋ bêŋ. Ma hanaŋ bêŋ ba elaŋô, êŋ ma tem nênêmimbiŋ ba nendam yani ek nêm thêlô bulubiŋ. Hatôm bôk eto nena,
“Avômalô takatu ba elaŋô Abô Mavi, thêlô êbôi hathak ŋê takatu ba ewa abô êŋ ba êyô enaŋ.” Aisaia 52:7
16-17 Aêŋ ba avômalô ethak elaŋô abô hathak Kilisi vêm ka êvhaviŋ Abô Mavi takatu ba elaŋô. Ma doŋtom avômalô Islael naju iyom ewa Abô Mavi êŋ thô. Hatôm bôk Aisaia hanaŋ,
“Anyô Bêŋ, opalê hêvhaviŋ abô takatu ba yêlô anaŋ hadêŋ i? Mi la.” Aisaia 53:1
18 Ma malê te hapôm Islael ba thêlô bêŋ anôŋ miŋ êvhaviŋ ami? Thêlô miŋ elaŋô Abô Mavi ami e? Mi, bôk elaŋô yôv. Hatôm bôk eto nena,
“Abô êŋ bôk haveŋ mayaliv ba hi hayô pik anêŋ daŋ.” Kapya Yeŋ 19:4
19-21 Avanôŋ, Islael elaŋô, ma doŋtom êthôŋ anêŋ ôdôŋ paliŋ e? Mi, thêlô bôk elaŋô ba eyala yôv ma doŋtom miŋ êvhaviŋ ami. Lemimimbi abô atu ba Aisaia bôk hato hathak Islael nena,
“Wak nômbêŋ intu ma yahalek yabaheŋ hadêŋ môlô,
ma doŋtom môlô ma ŋê auk thekthek lôk lemimôndôŋ kôtôŋ.” Aisaia 65:2
Ba intu Wapômbêŋ hanaŋ ba Mose hato aêntêk,
“Tem yanêm mek mavi êndêŋ avômalô athêŋ mi lôk auk mi ek yandum môlô Islael maleŋiŋkilik lôk leŋiŋŋaŋa.” Lo 32:21
Ma Aisaia miŋ hakô ami ma hanaŋ auk êŋ bêŋ nena,
“Avômalô takatu ba miŋ êbôlêm ya ami intu bôk êpôm ya yôv.
Ma avômalô takatu ba miŋ enaŋ hik ya liŋ ami ma tem yaŋgik ya thô êndêŋ i.” Aisaia 65:1

*10:12: Ap 15:9

*10:13: Jol 2:32