11
Wapômbêŋ miŋ havôliŋ dôm ek Islael ami
* 1Sml 12:22; Sng 94:14; Plp 3:5Aêŋ ba intu yahanaŋ hik môlô liŋ nena Wapômbêŋ hapôlik ek anêŋ avômalô Islael e? Milôk. Yada ma anyô Islael te ma Ablaham anêŋ lim ba yahabitak anêŋ Benjamin anêŋ ôdôŋ ba intu oyala nena Wapômbêŋ miŋ hapôlik ek Islael ami. Sêbôk atu ba môŋ anôŋ ma Wapômbêŋ bôk lahaviŋ thêlô yôv ba intu miŋ hapôlik hathak anêŋ avômalô ami. Lemimimbi Wapômbêŋ anêŋ kapya bu atu ba hanaŋ hathak Elia. Yani hatatale avômalô Islael ba hanaŋ hadêŋ Wapômbêŋ nena,
“Anyô Bêŋ, thêlô ik anêm plopet pôpônô lôk ik anêm loŋ êbôk da pepesa. Ma yada iyom êntêk yahamô denaŋ ba thêlô idum ek nijik ya vônô imbiŋ.” I Kiŋ 19:10,14
Ma doŋtom Wapômbêŋ hanaŋ aisê hadêŋ Elia? Hanaŋ,
“Yahavaloŋ avômalô Islael hatôm 7,000 takatu ba miŋ êv yeŋ hadêŋ Ŋgôk Baal ami loŋ hatôm yada yenaŋ. Ma miŋ o iyom ami.” I Kiŋ 19:18
Ma lêk aêŋ iyom, Wapômbêŋ hik anêŋ wapôm sam ba halam avômalô Islael auviŋna. * Gal 3:18Yani habi anêŋ wapôm sam ba halam thêlô. Ma miŋ hathak iniŋ ku ami. Hêv hathak iniŋ ku, êŋ ma miŋ wapôm anôŋ ami.
Abô êŋ anêŋ ôdôŋ ma aêntêk. Avômalô Islael idum lôklokwaŋ ek nimbitak thêthôŋ ênjêk Wapômbêŋ ma, ma doŋtom mi. Vi atu ba Wapômbêŋ halam iyom intu ibitak thêthôŋ. Ma vi dedauŋ ma hadum thêlôniŋ auk thekthek. Hatôm Wapômbêŋ anêŋ kapya hanaŋ,
“Wapômbêŋ bôk hadum ba thêlô leŋviŋmalaiŋ.
Ma bôk hik maleŋiŋ siŋ ek miŋ nêgê ami.
Ma bôk habi leŋôndôŋ siŋ ek miŋ nedaŋô ami.
Ba bôk êmô aêŋ aleba lêk.” Lo 29:4; Aisaia 29:10
Ma hatôm bôk ba Devit hanaŋ hadêŋ Wapômbêŋ hathak avômalô Islael nena,
“Undum nôm mavi atu ba thêlô ethak eyaŋ imbitak êtôm adêk ek embaloŋ thêlô loŋ
ek nênêm yak ba neja malaiŋ êtôm iniŋ vuli.
10 Ômbi thêlô maleŋiŋ siŋ ek miŋ nêgê tak ami,
ma wak nômbêŋ intu ma thêlô dômiŋ lokwaŋ da lokbaŋ ênjêk aêŋ.” Kapya Yeŋ 69:22-23
Wapômbêŋ hawa alokwaŋ bomaŋ thaŋaŋ ba hagêgê loŋ haviŋ alokwaŋ yôhôk
11  * Ap 13:46Ba intu yahanaŋ hadêŋ môlô hathak Islael aêntêk. Thêlô êv yak ba miŋ hatôm nimbiyô esak loŋbô ami e? Mi anôŋ, tem nimbiyô esak loŋbô. Ma doŋtom hathak iniŋ kambom ma Wapômbêŋ hêv avômalô loŋ buyaŋ bulubiŋ ek batu nêgê ba maleŋiŋkilik esak. 12 Hathak iniŋ kambom lôk etak Wapômbêŋ ma avômalô pik sapêŋ lôk avômalô loŋ buyaŋ ewa mek mavi. Vêm ba ele i liliŋ, êŋ ma oyala nena tem neja mek mavi bêŋ anôŋ êmôŋ ek yaŋ bô.
13 Yahato abô êntêk hadêŋ môlô avômalô loŋ buyaŋ. Wapômbêŋ bôk halam ya ek yambitak avômalô loŋ buyaŋ iniŋ aposel ba yaleŋmavi hathak ku êŋ. Ba intu yahadum ku êŋ dedauŋ mavi 14 ek batu yenaŋ avômalô Islael nêgê nôm mavi takatu ba Wapômbêŋ hadum hathak môlô ba maleŋiŋkilik esak ek Wapômbêŋ nêm doho bulubiŋ. 15 Lêk ma Wapômbêŋ hatak avômalô Islael ba intu avômalô pik sapêŋ ethak doŋtom haviŋ Wapômbêŋ. Ma haveŋ yam atu ba Wapômbêŋ hawa i hathak loŋbô, êŋ ma tem êtôm iviyô hêk ŋama.
16 Alalô ayala nena êbôk polom ba êv bute hadêŋ Wapômbêŋ, êŋ ma polom lôkthô habitak matheŋ. Ma alokwaŋ oliv ŋgalôk matheŋ ma anêŋ thaŋaŋ sapêŋ ma matheŋ haviŋ. Ma aêŋ iyom ma avômalô Islael iniŋ limi bôbô bôk matheŋ ba intu limi lukmuk ma tem matheŋ aêŋ iyom. 17  * Ep 2:11-19Avômalô Islael ma hatôm alokwaŋ oliv yôhôk êŋ. Ma môlô avômalô lôŋ buyaŋ ma hatôm alokwaŋ oliv bomaŋ. Ma Wapômbêŋ hale oliv yôhôk anêŋ thaŋaŋ doho vê, ma hawa môlô oliv bomaŋ anêŋ thaŋaŋ ba hagêgê loŋ hathak oliv yôhôk. Ba intu môlô othak doŋtom haviŋ thaŋaŋ vi atu ba hamô denaŋ ba owa pik anêŋ lêŋlêŋ atu ba oliv ŋgalôk havôv. 18 Aêŋ ba miŋ nobam amda ba nonaŋ nena yêlô awa alokwaŋ yôhôk thaŋaŋ anêŋ loŋ ami. Môlô ma thaŋaŋ oyaŋ ma Islael limi ma ŋgalôk, ma ŋgalôk êŋ intu havatho môlô loŋ ma miŋ môlô ovatho a êŋ anêŋ ŋgalôk loŋ ami.
19 Ma doŋtom môlô doho tem nonaŋ nena, “Wapômbêŋ hale thaŋaŋ doho vê ek yêlô naja iniŋ loŋ.” 20 Avanôŋ, ma doŋtom lemimimbi nena Wapômbêŋ hadabêŋ i kisi hathak miŋ êvhaviŋ ami ma hawa môlô hathak unim ôêvhaviŋ. Ba intu nôkô ek Wapômbêŋ ba miŋ nobam amda ami. 21 Wapômbêŋ bôk hadabêŋ alokwaŋ yôhôk da anêŋ thaŋaŋ vi kisi yôv, ma hatôm edabêŋ môlô kisi imbiŋ. 22  * Jon 15:2,4Ba intu lemimimbi nena Wapômbêŋ hathak mayôhôk lôk mathêlêv haviŋ. Yani mathêlêv hadêŋ avômalô takatu ba êv yak, ma mayôhôk hadêŋ môlô takatu ba ômô anêŋ mayôhôk kapô ba miŋ notak ami. Ma otak, ma tem edabêŋ môlô kisi imbiŋ. 23 Ma avômalô Islael ele i liliŋ ba êvhaviŋ, êŋ ma tem Wapômbêŋ êgêgê i loŋ esak alokwaŋ atu esak loŋbô. Yani hatôm indum aêŋ. 24 Ek malê nena Wapômbêŋ bôk hale môlô vê hêk oliv bomaŋ ba hagêgê loŋ hathak oliv yôhôk yôv. Alokwaŋ êŋ ma miŋ unim ami. Ba intu miŋ malaiŋ ek êgêgê oliv yôhôk da anêŋ thaŋaŋ esak loŋbô ami.
Wapômbêŋ lahaviŋ injik anêŋ lahiki thô êndêŋ avômalô sapêŋ
25 Aiyaŋ thêlô, yaleŋhaviŋ môlô noyala abô lôk kup êntêk ek miŋ nômbôam ami. Abô lôk kup êŋ ma aêntêk. Avômalô Islael vi iniŋ kapôlôŋiŋ lêk thekthek ba tem nêmô aêŋ endeba avômalô lôŋ buyaŋ takatu ba Wapômbêŋ halam i, nênêmimbiŋ ba nêyô ek yani am. 26  * Ais 59:20-21Êŋ ma tem yani nêm Islael sapêŋ bulubiŋ. Hatôm bôk eto abô atu ba Wapômbêŋ hanaŋ nena,
“Anyô hêv bulubiŋ tem êlêm anêŋ Saion,
ma tem injik avômalô Islael liliŋ ênjêk iniŋ kambom.
27  * Ais 27:9; Jer 31:33-34Êŋ ma tem yaleŋimbi tabô atu ba bôk yahavak haviŋ i nena
tem yanêm iniŋ kambom vê.” Aisaia 59:20-21
28 Avômalô Islael miŋ ewa Abô Mavi thô ami ba intu Wapômbêŋ hapôlik hathak i. Nôm êŋ hêv môlô avômalô loŋ buyaŋ sa. Ma doŋtom Wapômbêŋ bôk halam thêlô ba havak balabuŋ haviŋ iniŋ limi ba intu lahaviŋ thêlô denaŋ. 29 Ek malê nena Wapômbêŋ hathak halam avômalô ba hêv mek hadêŋ i ma tem miŋ lapaliŋ i ba nêm anêŋ mek vê esak loŋbô ami. 30 Bôk môlô avômalô loŋ buyaŋ lemimôndôŋ kôtôŋ hadêŋ Wapômbêŋ. Haveŋ yam ma avômalô Islael leŋiŋôndôŋ kôtôŋ haviŋ ba intu Wapômbêŋ hêv kapô hadêŋ môlô. 31 Ma aêŋ iyom ma avômalô Islael lêk leŋiŋôndôŋ kôtôŋ ba Wapômbêŋ hêv kapô ek môlô. Hadum aêŋ ek wak te ma tem nêm kapô ek thêlô imbiŋ. 32 Wapômbêŋ hatak avômalô sapêŋ ek nesopa iniŋ leŋiŋôndôŋ kôtôŋ ek injik anêŋ lahiki thô êndêŋ thêlô sapêŋ.
Nambô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ
33  * Ais 55:8-9Aiyê, yahasoŋ kambom hathak Wapômbêŋ anêŋ wapôm lôk anêŋ auk lôk anêŋ hayala nômkama ma anêŋ daŋ mi!
Opalê hatôm eyala anêŋ auk atu ba lahabi am? Mi anôŋ.
Anyô late miŋ hatôm eyala anêŋ loŋôndê atu ba hapesaŋ ami.
34  * 1Ko 2:16Opalê hatôm eyala Wapômbêŋ anêŋ tabilôk? Mi.
Ma opalê hatôm nêm auk êndêŋ yani? Mi anôŋ. Aisaia 40:13
35 Ma opalê hatôm nêm nômlate êndêŋ yani ek êwê viyaŋ. Milôk! Jop 41:11
36  * 1Ko 8:6Nômkama lôkthô halêm anêŋ yani ba imiŋ hathak anêŋ lôklokwaŋ lôk êmô ek nêmbô yani.
Nanêm athêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ yani êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Avanôŋ biŋ.

*11:1: 1Sml 12:22; Sng 94:14; Plp 3:5

*11:6: Gal 3:18

*11:11: Ap 13:46

*11:17: Ep 2:11-19

*11:22: Jon 15:2,4

*11:26: Ais 59:20-21

*11:27: Ais 27:9; Jer 31:33-34

*11:33: Ais 55:8-9

*11:34: 1Ko 2:16

*11:36: 1Ko 8:6