7
Lêk asopa loŋôndê lukmuk
Aiyaŋ thêlô, môlô oyala balabuŋ katô ba intu oyala nena balabuŋ hayabiŋ avômalô takatu ba êmô lôkmala iyom. Ma takatu ba bôk ema ma mi. Anêŋ ôdôŋ ma hatôm avi atu ba hawa anyô. Thai êmô lôkmala ma balabuŋ havaloŋ thai loŋ. Ma yamalô hama, êŋ ma balabuŋ miŋ havaloŋ yanavi loŋ ami. Aêŋ ba yamalô hamô lôkmala denaŋ ma yanavi hadô ba hi hawa anyô lukmuk, êŋ ma elam yani nena avi sek. Ma doŋtom yamalô hama, êŋ ma balabuŋ miŋ havaloŋ yani loŋ ami ba intu hatôm enja anyô lukmuk ma miŋ nendam yani nena avi sek ami.
* Lom 6:2,11Aiyaŋ thêlô, môlô ma Kilisi anêŋ liŋkupik. Ba hathak ôdôŋ êŋ, ma oma hathak balabuŋ ek miŋ eyabiŋ môlô ami ek nosak doŋtom imbiŋ anyô yaŋ. Ôpêŋ ma Kilisi, ôpatu ba Wapômbêŋ hik liŋ hêk ŋama. Aêŋ ba môlô ma Kilisi anêŋ ek uŋgwik anôŋ mavi êtôm atu ba Wapômbêŋ lahaviŋ. Sêbôk atu ba alalôaniŋ kapôlôŋiŋ bô hayabiŋ alalô ma balabuŋ habisôk ek nandum kambom. Ba intu leŋviŋkupik habi alak ek nandum kambom ba anêŋ anôŋ ma ŋama. * Lom 6:4; 8:2Ma doŋtom lêk alalô ama ek balabuŋ ba intu balabuŋ anêŋ lôklokwaŋ miŋ havaloŋ alalô loŋ hathak loŋbô ami. Ma nandum Wapômbêŋ anêŋ ku ba nasopa loŋôndê lukmuk atu ba Lovak Matheŋ hik thô hadêŋ alalô. Ma miŋ nasopa balabuŋ atu ba bôk eto anêŋ loŋôndê ami.
Balabuŋ hik kambom thô
* Kis 20:17; Lo 5:21Aêŋ ba intu yahanaŋ nena balabuŋ ma nôm kambom e? Mi anôŋ. Balabuŋ mi, ma tem yayala kambom aisê? Balabuŋ te hanaŋ aêntêk, “Miŋ malemkilik esak anyô yaŋ anêŋ nômkama ami.” Hathak abô êŋ iyom, yahayala nena yamaleŋkilik hathak avômalô vi iniŋ nômkama, êŋ ma kambom. Ma doŋtom kambom hawa balabuŋ êŋ ba habisôk ek yamaleŋkilik esak avômalô vi iniŋ nômkama lomaloma. Balabuŋ mi, ma kambom anêŋ lôklokwaŋ ma mi hatôm ŋama. Sêbôk atu ba yahathôŋ balabuŋ paliŋ, êŋ ma yahasoŋ nena ya ma anyô lôkmala. Ma doŋtom balabuŋ halêm, êŋ ma hatôm kambom hawa anêŋ lôkmala hathak loŋbô ba intu yahayala nena 10 ya hatôm anyô ŋama. Aêŋ ba yahasoŋ nena balabuŋ tem nêm lôkmala êndêŋ ya. Ma doŋtom mi, hêv ŋama hadêŋ ya. 11  * Stt 3:13Kambom hawa balabuŋ ba hasau ya hathak ek yandum kambom ek injik ya vônô. 12  * 1Ti 1:8Aêŋ ba nanaŋ aisê esak abô balabuŋ? Balabuŋ ma nôm kambom e? Mi, Wapômbêŋ anêŋ balabuŋ ma matheŋ lôk thêthôŋ ma mavi.
13 Aêŋ ba nanaŋ nena nôm mavi êŋ hik ya vônô e? Mi anôŋ! Kambom da hawa nôm mavi êŋ ba hadum ek injik ya vônô esak. Ba intu ayê nena kambom ma nôm ôvathek anôŋ.
14 Alalô nayala nena balabuŋ halêm anêŋ Lovak Matheŋ, ma doŋtom yada ma anyô pik ba kambom ma yenaŋ alaŋ ba yahadum ku hamô yani vibiŋ. 15  * Gal 5:17Miŋ yahayala nôm atu ba yahadum ami. Malêla takatu ba yaleŋhaviŋ yandum ma miŋ yahadum ami. Ma malêla takatu ba yahapôlik, êŋ ma yahathak yahadum. 16 Yahadum kambom atu ba yahapôlik hathak, êŋ ma hik thô nena yenaŋ auk halôk hathak balabuŋ anêŋ auk lôk hayala nena balabuŋ ma nôm mavi. 17 Kambom atu ba hamô yakapôlôŋ iyom intu havôv ya ek yandum kambom. Ma miŋ yenaŋ auk havôv ya ek yandum kambom takêŋ ami. 18 Yaleŋhaviŋ yandum malê atu ba mavi, ma doŋtom miŋ yahatôm yandum ami. Ba intu yahayala nena nômla mavi te miŋ hêk yakapôlôŋ bô ami. 19 Nôm mavi atu ba yaleŋ hik ya hathak ek yandum ma miŋ yahadum ami. Ma kambom takatu ba yahadô, êŋ ma yahadum havôhi thêthô. 20 Avanôŋ, nôm kambom takatu ba yahadô yandum ma yahathak yahadum, ba intu hik thô nena yada miŋ yahadum ami. Mi, kambom takatu ba hamô yakapôlôŋ da intu hadum nôm êŋ.
21 Aêŋ ba avanôŋ biŋ nena wak nômbêŋ atu ba yaleŋhaviŋ yandum mavi ma kambom hamiŋ ya loŋ siŋ. 22 Ya dahôlôŋ lamavi hathak Wapômbêŋ anêŋ balabuŋ, 23  * Gal 5:17; 1Pi 2:11ma doŋtom lôklokwaŋ yaŋda hadum ku hathak yaleŋviŋkupik ba hik vovak hadêŋ balabuŋ atu ba yaleŋhaviŋ yasopa. Lôklokwaŋ êŋ ma kambom anêŋ ba lovak ek yaleŋhaviŋ atu ba havaloŋ ya ek yandum anêŋ ku. 24-25  * 1Ko 15:57Aêŋ ba yenaŋ auk ma aêntêk. Yaleŋhaviŋ Wapômbêŋ anêŋ balabuŋ imbitak yenaŋ alaŋ, ma doŋtom yakapôlôŋ bô hathak hadum ba kambom habitak yenaŋ alaŋ. Ai, malaiŋ êŋ habuliŋ ya kambom anôŋ! Yaleŋviŋkupik hathak hadum kambom ba intu havôv ya hi loŋôndê ŋama. Opalê intu hatôm nêm ya sa? Wapômbêŋ hathak alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi iyom intu hatôm nêm ya vê ênjêk kambom anêŋ lôklokwaŋ, ba intu yahanaŋ yaleŋmavi hadêŋ Wapômbêŋ.

*7:4: Lom 6:2,11

*7:6: Lom 6:4; 8:2

*7:7: Kis 20:17; Lo 5:21

*7:11: Stt 3:13

*7:12: 1Ti 1:8

*7:15: Gal 5:17

*7:23: Gal 5:17; 1Pi 2:11

*7:24-25: 1Ko 15:57