19
Pailat hanaŋ ek nijik Yisu vônô
(Mat 27:26-31; Mak 15:15-20)
Yôv ma Pailat hanaŋ ba evali Yisu. * Luk 23:11Ma ŋê vovak ewa yak lôkmaŋgiŋ atu ba epesaŋ hatôm kiŋ iniŋ kuluŋ ma ik halôk wakadôk. Ma ewa kiŋ anêŋ kwêv thalaleŋ daim te ma ik hathak yani. Ma i hadêŋ yani ma enaŋ mathalaleŋ, “Waklêvôŋ mavi, avômalô Islael iniŋ kiŋ!” ma epetav yani.
Ma Pailat hale yaiŋ hathak loŋbô ma hanaŋ hadêŋ avômalô, “Odaŋô! Tem yanja yani ende yaiŋ ek yaŋgik thô êndêŋ môlô nena lêk yahalaŋô abô yôv ba ôpêntêk ma anêŋ kambom mi.” Êŋ ma Yisu hale yaiŋ ma kuluŋ yak lôkmaŋgiŋ hamô wakadôk ma kwêv thalaleŋ atu hamô liŋkupik. Ma Pailat hanaŋ, “Ôŋgô yani atu êntêk!”
Êŋ ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk iniŋ sôp bidoŋ êyê ma elam nena, “Nijik vônô esak a! Nijik vônô esak a!”
Ma Pailat hanaŋ, “Lêk yahalaŋô abô yôv ba ôpêntêk anêŋ kambom mi! Aêŋ ba môlôda noja ba uŋgwik vônô esak a!”
Ma enaŋ viyaŋ, “Anyô êntêk hanaŋ nena yani ma Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ. Ma yêlôaniŋ abô balabuŋ te hanaŋ nena naŋgik anyô anêŋ aêŋ vônô.”
Pailat halaŋô abô êŋ ba liŋhaka. * Mat 27:12Ma hi unyak kapô ma hanaŋ hik Yisu liŋ, “Hôlêm anêŋ êsê?” Ma doŋtom Yisu bônôŋ iyom. 10 Ma Pailat hanaŋ, “Hôdô onaŋ yenaŋ abô viyaŋ e? Ondaŋô! Ya ma anyô lôk athêŋ ba ya hatôm yanaŋ ek nijik o vônô esak a mena yatak o ba nu la. Lêk holaŋô e?”
11  * Jon 10:18; Ap 2:23; Lom 13:1Ma hanaŋ, “Wapômbêŋ miŋ hêv athêŋ bêŋ êŋ hadêŋ o ami êŋ ma miŋ hatôm undum nômlate êndêŋ ya ami. Ba intu ôpatu ba hatak ya halôk bahem hathak yanida anêŋ auk intu anêŋ kambom ma bêŋ anôŋ ek anêm.”
12  * Luk 23:2; Ap 17:7Pailat halaŋô abô êŋ ma habôlêm loŋôndê ek etak Yisu ba ni. Ma doŋtom Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ elam lôklala, “Hotak ôpêntu ba hi, o ma miŋ kiŋ Lom iniŋ anyô te ami! Ôpatu ba hanaŋ nena yani kiŋ, êŋ ma hapôlik hathak Lom iniŋ kiŋ.”
13 Pailat halaŋô abô êŋ ma hawa Yisu hale yaiŋ ma halôk hamô anêŋ loŋ idum abô. Loŋ êŋ elam nena Loŋ Valu. Ma avômalô Hiblu elam loŋ êŋ nena “Gabata”. 14 Habobo waklêvôŋ biŋ hadêŋ wak atu ba avômalô ethak epesaŋ i ek nêgê waklavôŋ Hale ba Hi.
Ma Pailat hawa Yisu hale yaiŋ ma hanaŋ hadêŋ avômalô Islael, “Ôŋgô, môlônim kiŋ êntêk.”
15 Ma thêlô elam lôklala, “Nônêm yani vê ek nijik esak a!”
Ma Pailat hanaŋ, “Yaŋgik môlônim kiŋ esak alovalaŋaŋsiŋ e?”
Ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da enaŋ, “Yêlôaniŋ kiŋ intu Lom iniŋ kiŋ!”
16 Êŋ ma Pailat hatak Yisu halôk ŋê vovak baheŋiŋ ek nijik vônô esak alovalaŋaŋsiŋ ma ewa ba i.
Ik Yisu hathak alovalaŋaŋsiŋ
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
17 Yisu da hawa anêŋ alovalaŋaŋsiŋ ba hi malak viyaiŋ ba hayô loŋ te atu ba elam nena Leŋkadôk Lokwaŋ. Ma avômalô Hiblu elam nena Golgota. 18 Loŋ êŋ ma thêlô êthôkwêŋ Yisu lôk anyô lokwaŋju hathak alovalaŋaŋsiŋ. Anyô yaŋ hamiŋ vi ma yaŋ hamiŋ vi ma Yisu hamiŋ malêvôŋ.
19 Pailat hanaŋ ba eto abô te hathak aseleŋ te ba ik loŋ hathak alovalaŋaŋsiŋ aêntêk,
YISU ANÊŊ NASALET, AVÔMALÔ ISLAEL INIŊ KIŊ
20 Eto abô êŋ hathak abô Hiblu lôk abô Lom, ma abô Glik ba intu avômalô bêŋ anôŋ êyê ba esam abô êŋ. Loŋ atu ba êthôkwêŋ Yisu ma habobo malak lôŋ. Ma loŋôndê êŋ ma avômalô bêŋ anôŋ ethak elom ba intu esam. 21 Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ êbôk da êyê ma enaŋ hadêŋ Pailat, “Oto aêntêk, ‘Ôpêntêk hanaŋ nena yanida intu Islael iniŋ kiŋ.’ Ma miŋ oto nena, ‘Islael iniŋ kiŋ’ ami.”
22 Ma Pailat hanaŋ, “Dô, abô atu ba lêk yahato yôv ma ênjêk aêŋ.”
23 Ŋê vovak takatu ba ik Yisu hathak alovalaŋaŋsiŋ ewa anêŋ kwêv lôk sôp ba ibi sam hi ôdôŋ ayova. Ma ŋê vovak ewa tomtom ma kwêv te hamô denaŋ. Kwêv êŋ ma idu hathak sôp doŋtom iyom ma miŋ idu hathak sôp doho haviŋ ami. 24 Ma ŋê vovak enaŋ, “Alalô nato athêŋ esak valu ba natak êndôk tase ma nayôkwiŋ ek nagê nena opalê enja kwêv êntêk. Ma miŋ nakakaviŋ ami.”
Thêlô idum aêŋ ek abô atu ba hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya hik anôŋ nena,
“Thêlô ibi yenaŋ kwêv sam ba ewa,
ma ibi valu ek neja yenaŋ kwêv daim.” Kapya Yeŋ 22:18
Aêŋ ba intu ŋê vovak idum aêŋ.
25  * Mat 27:55-56Ma avi doho imiŋ habobo alovalaŋaŋsiŋ atu ba êthôkwêŋ Yisu hathak. Yisu anêŋ talêbô lôk talêbô yaô ma Malia Kelopas yanavi, ma Malia anêŋ Magadala. 26  * Jon 13:23Ma anyô ku atu ba Yisu lahaviŋ bêŋ anôŋ hamiŋ habobo. Ma hayê talêbô lo anyô ku êŋ ma hanaŋ, “Wakatik, ôpêntu ma nalum.” 27 Ma hanaŋ hadêŋ anyô ku atu nena, “Avi intu ma lemtambô.” Aêŋ ba ôpêŋ hayabiŋ Malia hatôm anêŋ thalaleŋ te hamô yanida anêŋ unyak.
Yisu hama
(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28  * Sng 22:15Ma Yisu hayala nena lêk hadum anêŋ ku yôv ma hanaŋ, “Yahathakmuniŋ” ek abô atu ba hamô Wapômbêŋ anêŋ kapya injik anôŋ. 29  * Sng 69:21Kolopak waiŋ maniŋ te hamô ba ewa nômlate hatôm kapôk ba esoŋ halôk waiŋ aleba lôthôk. Ma etak hathak alokwaŋ thaŋaŋ te anêŋ athêŋ nena “isop” ba êv halôk Yisu abôlêk. 30 Hanum vêm ma hanaŋ, “Ku lêk yôv.” Êŋ ma laselo haŋgôli ma hatak dahô ba hi ma hama.
31  * Lo 21:22-23Wak êŋ ma wak nêpôpêk nômkama ek nêgê Sabat. Ma Sabat êŋ ma waklavôŋ bêŋ te ba Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ êdô ek ŋê takatu iniŋ kupik imiŋ alovalaŋaŋsiŋ. Ba intu enaŋ hik Pailat liŋ nena nijik veŋiŋlokwaŋ lu ek nema ketheŋ ek nênêm iniŋ kupik vê. 32 Êŋ ma ŋê vovak i ma ik anyô yaŋ atu ba êthôkwêŋ haviŋ Yisu valokwaŋ lu. Yôv ma idum aêŋ hadêŋ anyô yaŋ. 33-34 Ma êyô ek Yisu ma êyê nena lêk hama yôv ba intu anyô vovak te habi bayavi hathak kôm ma ketheŋ oyaŋ ma thalaleŋ lôk ŋaŋ haŋgasô. Ma miŋ ik valokwaŋ lu ami. 35  * Jon 21:24Ôpatu ba hayê nôm êŋ hanaŋ abô avanôŋ ba hayala nena anêŋ abô ma avanôŋ ba intu hanaŋ bêŋ ek môlô nônêmimbiŋ. 36 Nôm takêŋ habitak ek abô te atu ba bôk hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya injik anôŋ nena,
“Tem miŋ nijik yani lokwaŋ te lu ami.” Etak Ijip 12:46; Namba 9:12; Kapya Yeŋ 34:20
37  * ALK 1:7Ma
“Tem thêlô nêgê anyô atu ba ibi.” Sekalaia 12:10
Elav Yisu
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Josep anêŋ Alimatia bôk halaŋô Yisu anêŋ abô ba hasopa. Ma doŋtom hakô ek Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ ba intu havuŋ anêŋ hêvhaviŋ. Ik Yisu hathak alovalaŋaŋsiŋ yôv ma hi hanaŋ hik Pailat liŋ ek enja anêŋ liŋkupik. Ma Pailat halaŋô anêŋ abô ba halôk ma yani hi hawa. 39  * Jon 3:1-2Nikodimus hi haviŋ Josep. Yani ma anyô sêbôk atu ba hi hayê Yisu hadêŋ bôlôvôŋ. Yani hawa kamuŋ ôv mavi ju ba hatak hathak doŋtom ba anêŋ malaiŋ hatôm 30 kilo la. 40 Thai epesaŋ ŋama êŋ ba esopa avômalô Islael iniŋ kobom ba ewa Yisu liŋkupik ba etak kamuŋ ôv mavi êŋ hathak ma ivuliv siŋ hathak sôp seleŋ. 41 Ku te hêk habobo loŋ atu ba êthôkwêŋ Yisu hathak. Ku êŋ ma valu abyaŋ lukmuk te hêk ba miŋ bôk êdô ŋama la hêk ami. 42 Wak êŋ ma waklavôŋ atu ba avômalô Islael nêpôpêk i ek nêgê Sabat. Ma valu abyaŋ êdô ŋama hêk habobo. Aêŋ ba thai ewa Yisu anêŋ kupik ba i êdô hêk valu abyaŋ êŋ.

*19:2: Luk 23:11

*19:9: Mat 27:12

*19:11: Jon 10:18; Ap 2:23; Lom 13:1

*19:12: Luk 23:2; Ap 17:7

*19:25: Mat 27:55-56

*19:26: Jon 13:23

*19:28: Sng 22:15

*19:29: Sng 69:21

*19:31: Lo 21:22-23

*19:35: Jon 21:24

*19:37: ALK 1:7

*19:39: Jon 3:1-2