14
Ik Jon anyô hathik ŋaŋ vônô
(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)
Wak êŋ ma Anyô Bêŋ Helot Antipas halaŋô abô hathak nôm takatu ba Yisu hadum. Êŋ ma hanaŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku nena, “Ôpêŋ ma Jon anyô hathik ŋaŋ iyom intu haviyô hathak loŋbô. Ba intu yani hawa lôklokwaŋ ba hadum nômbithi takêŋ.”
3-4  * Wkp 18:16; 20:21; Luk 3:19-20Sêbôk ma Helot hawa yaŋ Pilip anêŋ avi Helodias vani. Ba Jon hanaŋ hadêŋ Helot, “Lêk howa avi êntêk vani ba intu hubuliŋ abô balabuŋ.” Êŋ ma Helot hêv anêŋ ŋê ku ba i evaloŋ Jon ba ekak ma êdô hamô koladôŋ. * Mat 21:26Avômalô leŋiŋhabi nena Jon ma plopet te. Ba intu Helot hadum ek injik Jon vônô ma doŋtom hakô ek avômalô.
Anyô doho êlêm eyaŋ nôm haviŋ Helot ek leŋiŋhabi anêŋ waklavôŋ talêbô hawa yani. Ma Helodias nalavi halêm haloyeŋ hamiŋ thêlô malêvôŋ. Ma Helot hayê ba lamavi anêŋ dôêŋ. Êŋ ma Helot havak abô haviŋ yani nena, “Yanaŋ avanôŋ biŋ dake nena honaŋ hik ya liŋ hathak nômlate ek yanêm êndêŋ o, êŋ ma tem yanêm iyom.” Ma talêbô hêv auk hadêŋ nalavi ek enaŋ nena, “Yaleŋhaviŋ Jon wakadôk êndôk belev te ba nêm êndêŋ ya!” 9-10 Ma kiŋ halaŋô ba lamalaiŋ. Ma doŋtom bôk havak abô halôk ŋê bêŋbêŋ maleŋiŋ yôv ba intu hanaŋ hadêŋ ŋê ku ba i koladôŋ ma edabêŋ Jon laselo kisi hatôm atu ba avena hanaŋ. 11 Ma thêlô etak Jon wakadôk halôk belev te ba ewa êlêm êv hadêŋ avi muk atu. Ma yani hawa ba hi hêv hadêŋ talêbô. 12 Ma Jon anêŋ ŋê ku elaŋô ma êlêm ewa anêŋ liŋkupik ba i elav. Elav vêm ma i enaŋ hadêŋ Yisu.
Yisu havakôŋ avômalô hatôm 5,000
(Mak 6:32-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-15)
13 Yisu halaŋô abô êŋ vêm ma hatak loŋ êŋ ma hathak yeŋ te ba hi loŋ thiliv bute. Ma avômalô bêŋ anôŋ elaŋô nena yani iyom lêk hi ba intu etak iniŋ malak ma eveŋ yani yam ba i. 14 Ma Yisu hathak liŋ ma hayê avômalô bêŋ anôŋ lêk êmô yôv. Ma lahiki hathak thêlô ba hadum iniŋ ŋê lôk lijiŋ mavi.
15 Yaŋsiŋ hayô ma anêŋ ŋê ku êlêm ma enaŋ, “Lêk yaŋsiŋ ma alalô amô loŋ thiliv. Ba intu otak avômalô takêntêk ek ini malak takatu ba hamô habobo ek nênêm iniŋ nôm vuli.”
16 Ma doŋtom Yisu hanaŋ nena, “Mi! Thêlô nêmô. Môlô da nobakôŋ i.”
17 Ma doŋtom thêlô enaŋ, “Yêlôaniŋ polom baheŋvi ma alim ju iyom.”
18 Êŋ ma Yisu hanaŋ, “Noja nôlêm.” 19  * Mat 15:35-39; Mak 8:6-10Ma hanaŋ hadêŋ avômalô nena, “Nôndôk nômô kamuŋ takêntêk.” Ma hawa polom baheŋvi lôk alim ju atu ma hêv ma hathak leŋ ma hêv mek. Vêm ma haya polom lôk alim ba hêv hadêŋ anêŋ ŋê ku, ma ŋê ku ewa ba ibi sam ba êv hadêŋ avômalô nômbêŋ atu. 20 Ma avômalô sapêŋ eyaŋ ba leŋiŋviyak. Ma nôm wata vi atu ba hamô ma ŋê ku isup halôk vak sam laumiŋ ba lahavuju. 21 Anyô iyom intu hatôm 5,000 ma avi lo avômena takatu ba eyaŋ nôm êŋ haviŋ miŋ ekatuŋ i ami.
Yisu haveŋ kasukthôm anêŋ dômlê
(Mak 6:45-52; Jon 6:16-21)
22 Vêm ma Yisu hanaŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku nena nesak yeŋ ba nêmôŋ ba ini kasukthôm vi tuvulu. Ma yanida hamô ek nêm avômalô ba ini am. 23  * Luk 6:12; 9:28Yani hêv avômalô ba i ma hathak dum te ba hi ek eteŋ mek. Bôlôvôŋ hayô ma yani hamô dum êŋ denaŋ. 24 Ma yeŋ lêk hi kasuk malêvôŋ ma lovak hayuv ba hamô yeŋ loŋ hale hi ba intu ŋaŋ budum hik ba yeŋ êŋ halelela liliŋ kambom.
25 Habobo tem eyaŋ ma yani haveŋ kasuk anêŋ dômlê ba hi hadêŋ anêŋ ŋê ku. 26  * Luk 24:37Ma anêŋ ŋê ku êyê yani haveŋ kasuk anêŋ dômlê ma êkô kambom ba enaŋ nena, “Anyôla dahô!” ba elaŋ boloba.
27 Ma ketheŋ oyaŋ ma yani hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Môlô miŋ nôkô ami ma nômô yaô! Ya êntêk!”
28 Êŋ ma Pita hanaŋ, “O Anyô Bêŋ Yisu, ma onaŋ ek yambeŋ kasuk anêŋ dômlê ba yasôk êndêŋ o.”
29 Ma Yisu hanaŋ, “Ôlêm.”
Êŋ ma Pita hatak yeŋ ma haveŋ kasuk anêŋ dômlê ba hi. 30 Ma doŋtom hayê lovak hayuv ba hakô. Êŋ ma hêv yak halôk kasuk kapô ma halam nena, “Anyô Bêŋ! Nêm ya sa!”
31  * Mat 8:26; Mak 4:39Ketheŋ oyaŋ ma Yisu havaloŋ yani. Ma hanaŋ, “O anyô hôêvhaviŋ yaôna lôk. Hosoŋ nena hatôm yayabiŋ o ami e?”
32 Ma thai ethak yeŋ ma lovak bêŋ êŋ hama. 33 Aêŋ ba ŋê takatu ba êmô yeŋ elek veŋiŋdôŋ lêlô ma êkôm ba êv yeŋ ba enaŋ, “Avanôŋ biŋ! O ma Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ.”
Yisu hadum avômalô lôk lijiŋ mavi hêk Genesalet
(Mak 6:53-56; Jon 6:22-25)
34 Thêlô ethak liŋdaŋ vi tuvulu anêŋ Genesalet. 35 Ma avômalô loŋ êŋ êyê Yisu ba eyala yani. Ma êv abô haveŋ malak loŋ êŋ sapêŋ. Ma ewa iniŋ ŋê lôk lijiŋ sapêŋ ba i hadêŋ Yisu. 36  * Mat 9:20-21Ma eteŋ Yisu ba enaŋ ek ŋê lôk lijiŋ nêsôm anêŋ kwêv anêŋ daŋ iyom. Ma sapêŋ atu ba êsôm ma ibitak mavi.

*14:3-4: Wkp 18:16; 20:21; Luk 3:19-20

*14:5: Mat 21:26

*14:19: Mat 15:35-39; Mak 8:6-10

*14:23: Luk 6:12; 9:28

*14:26: Luk 24:37

*14:31: Mat 8:26; Mak 4:39

*14:36: Mat 9:20-21