2
Yisu hadum anyô havuviŋ te mavi
(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)
Wak doho hale ba hi ma Yisu hi Kapaneam hathak loŋbô ma avômalô elaŋô nena Yisu lêk hayô anêŋ loŋ. Êŋ ma avômalô bêŋ anôŋ êlêm ba êmô unyak kapô êŋ aleba putup, ma unyak abôlêk putup aêŋ iyom. Ma Yisu hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô hadêŋ i. Ma anyô doho ewa anyô havuviŋ te ba êlêm ma anyô ayova evak. Avômalô bêŋ anôŋ ba loŋ putup ba miŋ hatôm neja ôpêŋ ba ini unyak kapô ek Yisu ami. Ba ethak unyak vôv ba êŋgô unyak vôv abyaŋ ma êlêlô ôpêŋ halôk yêm aleba habup ek Yisu. Yisu hayê thêlôniŋ êvhaviŋ, ma hanaŋ hadêŋ anyô havuviŋ atu nena, “Yenaŋ okna, lêk yahêv anêm kambom sapêŋ vê.”
Ma ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ doho êmô haviŋ ba leŋiŋhabi nena, “Aisê ka ôpêntêk hanaŋ aêŋ? Ôpêŋ hasoŋ nena yani ma Wapômbêŋ e? Anyô late miŋ hatôm nêm kambom vê ami ma Wapômbêŋ iyom.”
Yisu hayala thêlôniŋ auk ba hanaŋ nena, “Aisê ka môlô lemimhikam hathak abô êntêk? Abô alê intu vumvum ek yanaŋ êndêŋ anyô havuviŋ êntêk: ‘Lêk yahêv anêm kambom sapêŋ vê’ mena ‘Umbiyô onja anêm yêm ba ombeŋ.’ 10 Aêŋ ba tem yaŋgik thô êndêŋ môlô nena Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu anêŋ athêŋ ma bêŋ ba hatôm nêm kambom vê.” Êŋ ma hanaŋ hadêŋ anyô havuviŋ atu aêntêk, 11 “Yanaŋ êndêŋ o nena umbiyô umiŋ ma onja anêm yêm ba nu anêm unyak.” 12 Êŋ ma ôpêŋ haviyô anêŋ avômalô malêvôŋ ma hawa anêŋ yêm ma hale yaiŋ ba hi. Avômalô esoŋ kambom ba êbô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ ba enaŋ, “Yêlô miŋ bôk ayê nômlate aêntêk ami!”
Yisu halam Livai
(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Ma Yisu hatup hi kasukthôm anêŋ daŋ. Ma avômalô bêŋ anôŋ êyô ma yani hadôŋ i. 14 Yani habup hathak ma hayê Livai, Alpius nakaduŋ hamô unyak ewa takis. Ma hanaŋ, “Ôlêm osopa ya.” Êŋ ma haviyô ba hi hasopa yani.
15 Yisu hayaŋ nôm haviŋ Livai hamô anêŋ unyak. Ma ŋê ewa takis lôk ŋê idum kambom bêŋ anôŋ êyô eyaŋ nôm haviŋ yani lôk anêŋ ŋê ku ek malê nena thêlô bêŋ anôŋ esopa Yisu. 16  * Mat 11:19Ma Palisi doho atu ba ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ êyê ma enaŋ hik anêŋ ŋê ku liŋ, “Yisu hayaŋ nôm haviŋ ŋê ewa takis lôk ŋê idum kambom eka?”
17 Yisu halaŋô iniŋ abô ma hanaŋ, “Ŋê lôk lijiŋ iyom intu ethak i êyê dokta. Ma ŋê lijiŋ mi ma mi. Ma aêŋ iyom yahalêm ek yandam ŋê takatu ba idum kambom. Ma miŋ yahalêm ek yandam ŋê thêthôŋ ami.”
Enaŋ hik Yisu liŋ hathak kobom evak balabuŋ ek nôm
(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Wak te ma Jon anêŋ ŋê ku lôk Palisi esopa iniŋ kobom evak balabuŋ ek nôm ek leŋiŋhabi Wapômbêŋ. Ma avômalô doho êyô ek Yisu ma enaŋ hik liŋ, “Jon lo Palisi iniŋ ŋê ku evak balabuŋ ek nôm ma anêm ma mi eka?”
19 Ma Yisu hanaŋ, “Anyô te hawa avi lukmuk, êŋ ma anêŋ anyô môlô eyaŋ nôm lôk leŋiŋmavi. Ma miŋ hatôm nembak balabuŋ ek nôm ami. 20 Ma doŋtom haveŋ yam, ba ewa yani vê hêk thêlô, êŋ ma anêŋ ŋê môlô tem nembak balabuŋ ek nôm.
21 “Anyô late hatôm enja sôp lukmuk bute ba indu sôp bô anêŋ abyaŋ siŋ esak ami. Hadum aêŋ ma tem sôp lukmuk buêŋ êmô sôp bô kisi. Êŋ ma tem itip bêŋ. 22 Ma môlô othak ôkê waiŋ lukmuk halôk kolopak epesaŋ hathak bok kupik bô e? Mi! Waiŋ lukmuk êŋ tem imbuliŋ bok kupik bô atu ba bôk thekthek ba tem ipup ba waiŋ eŋgasô ni. Ba intu othak ôkê waiŋ lukmuk halôk bok kupik lukmuk atu ba belap ek isiŋ mavi ma miŋ ipup ami lôk waiŋ miŋ eŋgasô ni ami.”
Yisu ma Sabat anêŋ alaŋ
(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Sabat te ma Yisu lôk anêŋ ŋê ku i eveŋ ku kapô te, ma ŋê ku ewa wit doho ek nejaŋ. 24  * Lo 23:25Ma Palisi enaŋ hadêŋ Yisu, “Ondaŋô! Abô balabuŋ hanaŋ nena Sabat ma miŋ hatôm nandum ku ba naja nôm ek naŋgaŋ ami. Ma doŋtom anêm ŋê ku ibuliŋ waklavôŋ êŋ!”
25  * 1Sml 21:1-6Ma Yisu hanaŋ nena, “Môlô bôk osam abô hathak Devit lôk anêŋ ŋê môlô ema kisi ba idum e? 26  * Wkp 24:5-9Sêbôk atu ba Abiata hadum ku anyô bêŋ habôk da, ma Devit habitak hayô Wapômbêŋ anêŋ unyak matheŋ kapô ma hayaŋ polom atu ba matheŋ anôŋ. Polom êŋ ma ŋê êbôk da iyom iniŋ ek nejaŋ ba intu habuliŋ abô balabuŋ buêŋ. Ma doŋtom Devit hayaŋ doho ma hêv doho hadêŋ anêŋ ŋê takatu ba iviŋ yani ba eyaŋ.”
27  * Lo 5:14Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Wapômbêŋ hapesaŋ Sabat ek nêm avômalô sa ma miŋ hapesaŋ avômalô ek Sabat eyabiŋ i ami. 28 Aêŋ ba Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu ma Sabat anêŋ Alaŋ.”

*2:16: Mat 11:19

*2:24: Lo 23:25

*2:25: 1Sml 21:1-6

*2:26: Wkp 24:5-9

*2:27: Lo 5:14