3
Nundum malêla takatu ba mavi
* Lom 13:1-7; 1Pi 2:13-14Nuŋgwik avômalô iniŋ auk liŋ esak loŋbô ek nedovak gavman lôk iniŋ ŋê bêŋbêŋ ba nesopa iniŋ abô. Lôk nêpôpêk i ek nindum ku mavi lomaloma. Ma miŋ nenaŋ abô kambom esak anyô vi lôk miŋ nêkôki ami. Mi, netauviŋ i dedauŋ ba nêmô yôhôkna imbiŋ avômalô sapêŋ.
* 1Ko 6:9-11; Ep 2:1-2; 5:8Ek malê nena sêbôk ma alalô thôŋôthôŋ hatôm thêlô. Alalô leŋôndôŋ kôtôŋ lôk êvhaviŋ abôyaŋ ba atak Wapômbêŋ anêŋ loŋôndê ma amô thethaŋak lôk alak lomaloma vibiŋ. Ma amô lôk leŋiŋdaŋ ba awa auk kambom hathak anyô vi. Alalô apôlik ek i ma thêlô êpôlik ek alalô. Ma doŋtom lêk ma Wapômbêŋ, ôpatu ba hêv alalô bulubiŋ, hik anêŋ kobom mavi lôk anêŋ lahaviŋ thô hadêŋ alalô. * 2Ti 1:9; Hib 10:22Yani hêv alalô bulubiŋ hathak yanida anêŋ lahiki. Ma miŋ hathak alalôaniŋ ku thêthôŋ ami. Mi, havôkwiŋ alalôaniŋ kambom ma hadum ba alalô abitak lukmuk hathak Lovak Matheŋ ba hêv lôkmala lukmuk hadêŋ alalô. * Ap 2:17-18Hathak ôpatu ba hêv alalô bulubiŋ, Yisu Kilisi, ma Wapômbêŋ haŋgasô anêŋ Lovak Matheŋ bêŋ anôŋ hayô hamô alalô. Yani habi anêŋ wapôm sam ba halam alalô nena avômalô thêthôŋ. Ba intu alalô awa athêŋ ek naja lôkmala atu ba tem namô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Ma lêk aêv maleŋiŋ ek nôm êŋ.
Abô takêŋ ma avanôŋ biŋ. Ba intu yaleŋhaviŋ ombatho i loŋ lôklokwaŋ ek nesopa abô takêŋ sapêŋ ek vi atu ba bôk êvhaviŋ Wapômbêŋ yôv ma neyabiŋ i ek nindum ku mavi thêthô. Abô takêŋ ma mavi anôŋ ba tem nêm avômalô lôkthô sa.
* 2Ti 2:14,16Nômô daim ek auk molo takatu ba avômalô êkôki hathak lôk ekatuŋ Islael iniŋ limi bôbô iniŋ athêŋ ma abô lôkthaŋgo ma ethaŋ i hathak Mose anêŋ balabuŋ. Nôm takêŋ ma nôm oyaŋ ba miŋ hatôm nêm anyôla sa ami. 10  * Mat 18:15-17Anyôla havak avômalô vose hi lodôŋlodôŋ ma onaŋ bôlôŋ ju êndêŋ ôpêŋ nena etak auk êŋ. Ma mi ma otak yani ba nu. 11 Alalô ayala nena avômalô anêŋ aêŋ iniŋ auk ma lokbaŋ ba idum kambom thêthô. Ba intu iniŋ bôk lo loŋ takêŋ da hik thêlô thô nena ŋê idum kambom.
Abô anêŋ daŋ
12  * Ep 6:21-22; Kol 4:7-8Tem yanêm Altema mena Tikikus la ba êsôk, êŋ ma o lôklokwaŋ ek nu Nikopolis ek ôpôm ya. Yenaŋ auk nena tem yana yamô Nikopolis êndêŋ waklavôŋ beleŋ simbak. 13  * Ap 18:24; 1Ko 3:5-6Sena, anyô lôkauk hathak abô majaŋ, lo Apolo etak môlô ba i buyaŋ, ma noyabiŋ i esak nômkama takatu ba thai mi ek nêm thai sa. 14  * Ep 4:28Ôndôŋ alaianiŋ avômalô ek nindum ku mavi ni thêthô lôk nênêm avômalô vi atu ba êv yak hathak nômkama sa ek iniŋ êvhaviŋ injik anôŋ.
15 Avômalô takatu ba êmô haviŋ ya êv iniŋ leŋiŋmavi hadêŋ o. Ma nêm yenaŋ aêŋ êndêŋ ŋê êvhaviŋ takatu ba leŋiŋhaviŋ yêlô.
Wapômbêŋ anêŋ wapôm êmô imbiŋ môlô lôkthô.

*3:1: Lom 13:1-7; 1Pi 2:13-14

*3:3: 1Ko 6:9-11; Ep 2:1-2; 5:8

*3:5: 2Ti 1:9; Hib 10:22

*3:6: Ap 2:17-18

*3:9: 2Ti 2:14,16

*3:10: Mat 18:15-17

*3:12: Ep 6:21-22; Kol 4:7-8

*3:13: Ap 18:24; 1Ko 3:5-6

*3:14: Ep 4:28