2
Timoti ma Yisu anêŋ anyô vovak
Aêŋ ba Timoti yenaŋ okna umiŋ lôklokwaŋ esak wapôm takatu ba halêm anêŋ Yisu Kilisi. O lôk avômalô doho bôk olaŋô abô nômbêŋ atu ba bôk yahanaŋ yôv. Aêŋ ba nômbôlêm anyô mavi doho ek neyabiŋ abô êntêk lôk nêndôŋ anyô vi ek miŋ abô êntêk nêm yak ami. * 2Ti 1:8Ma umiŋ lôklokwaŋ imbiŋ yêlô êtôm Yisu Kilisi anêŋ anyô vovak mavi. Anyô vovak miŋ hatak anêŋ auk ek indum ku malaklêvôŋ ami. Yani hapesaŋ i ek injik vovak ek indum ŋê vovak laik môŋ leŋiŋmavi. * 2Ti 4:8Ôpatu ba hayabiŋ i mavi ba halaŋviŋ tem lovak ba enja anêŋ vuli êmôŋ aêŋ iyom. Ma ôpatu ba hadum ku kapô lôk vovanik tem êmôŋ ek enja anêŋ anôŋ. Aêŋ ba lemimbi abô takatu ek batu Anyô Bêŋ nêm auk êndêŋ o.
* Lom 1:3; 1Ko 15:4Lemimbi Yisu Kilisi Devit anêŋ lim atu ba bôk hik liŋ haviyô hathak loŋbô. Abô êŋ ma Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi atu ba yahanaŋ bêŋ. * Ep 3:1,13; Plp 1:12-14Aêŋ ba intu yahawa malaiŋ. Avanôŋ! Ekak ya loŋ hatôm ŋê vani. Ma doŋtom anyô te hatôm ekak Wapômbêŋ anêŋ abô loŋ ami. 10 Ba intu yahamiŋ lôklokwaŋ ba yahawa malaiŋ lomaloma ek yanêm avômalô takatu ba Wapômbêŋ bôk habi baŋ hayô hêk i yôv sa ek Yisu Kilisi nêm alalô bulubiŋ ek naja lôkmala lôk namô Wapômbêŋ anêŋ lôkmaŋgiŋ kapô wak nômbêŋ intu sapêŋ.
11  * 2Ko 4:11Êntêk ma abô avanôŋ.
Alalô bôk ama haviŋ yani ba tem alalô namô aêŋ iyom imbiŋ yani.
12  * Mat 10:33Alalô awa malaiŋ lôk vovaŋ ba amiŋ lôklokwaŋ êŋ ma tem nayabiŋ ku imbiŋ yani.
Ma alalô athôŋ yani paliŋ ma tem êsôŋ alalô paliŋ aêŋ iyom.
13  * Lom 3:3-4; Tit 1:2Ma anêŋ abô miŋ hatôm yani etak ami. Ba intu alalô avak abô ek nasopa yani ma doŋtom aêv yak, êŋ ma yani tem esopa anêŋ abô takatu ba habutiŋ.
Timoti imbitak Wapômbêŋ anêŋ anyô ku anôŋ
14  * 1Ti 6:4; Tit 3:9Wapômbêŋ lêk hayê o ba onaŋ lôbôlôŋ ek avômalô miŋ nêkôki esak auk lomaloma ami. Dô. Tem imbuliŋ thêlô ma nêm i sa ami. 15  * 1Ti 4:6Undum ku lôklokwaŋ lôk ôndôŋ Wapômbêŋ anêŋ abô avanôŋ thêthôŋ. Ma Wapômbêŋ tem ênjê anêm ku êŋ ma enaŋ nena hudum ku mavi. Ba tem miŋ o mama ami. 16  * 1Ti 4:7Avômalô takatu ba esopa abô mayaliv eveŋ lokbaŋ aleba ibitak kambom anôŋ. Êŋ ma otak abô lôk auk mayaliv takatu ba miŋ hasopa Wapômbêŋ anêŋ abô ami. 17  * 1Ti 1:20Auk êŋ ma hatôm palê hatêtô anyô liŋkupik sapêŋ. Nôŋgô Himeneus lo Piletus. 18 Thai bôk eveŋ daim ek Wapômbêŋ anêŋ abô avanôŋ ma êdôŋ avômalô ba esau nena alalô leŋviŋkupik tem miŋ imbiyô esak loŋbô ami ba intu ibuliŋ avômalô doho iniŋ êvhaviŋ. 19  * Nam 16:5; Ais 52:11; Jon 10:14; 1Ko 8:3Ma doŋtom Wapômbêŋ anêŋ unyak landiŋ lôklokwaŋ kambom ba miŋ hatôm êŋgôli ami. Ma habutiŋ sêk nena, “Anyô Bêŋ hayala anêŋ avômalô” ma “Ŋê takatu ba elam Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ ba esopa ma nêmbôliŋ dômiŋ esak kambom.”
20 Ma unyak bêŋ te ma anêŋ uŋ gol doho lôk seleva doho lôk uŋ adaluk doho lôk uŋ anôŋ doho hamô unyak kapô. Doho ma etak nôm mavi halôk ma doho ma etak yavoyav halôk. 21 Aêŋ ba anyô te habi lelaik thô ba hathik i ba habitak mabuŋ ma hatôm uŋ mavi atu ba Wapômbêŋ hadum ba habitak matheŋ ba hamô ek Wapômbêŋ nêm ku mavi lomaloma êndêŋ yani.
22  * 1Ti 6:11Ba intu ôsôv ênjêk ŋgôk anêŋ thethaŋak takatu ba hamô anyô muk kapôlôŋiŋ. Ma ondaŋviŋ endom loŋôndê thêthôŋ lôk ônêmimbiŋ Wapômbêŋ lôk lemimbiŋ avômalô lôk osopa auk yôhôk. Môlô takatu ba olam Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ ba osopa yani ma yani bôk hathik môlônim kapôlômim yôv ba nosopa kobom thêthôŋ takêntêk. 23  * 1Ti 4:7Oyala nena abô mayaliv lomaloma hadum ba avômalô ik vovak ba ômbôliŋ dômiŋ ek abô thôŋôthôŋ takêŋ. 24 Anyô Bêŋ anêŋ anyô ku ma êmô labali imbiŋ avômalô lôkthô lôk anêŋ auk ma thêthôŋ ek êndôŋ avômalô katô. Lôk êmô maliŋyaô ma miŋ injik vovak ami. 25 Ma yani miŋ lamaniŋ ketheŋ esak avômalô takatu ba miŋ elaŋô anêŋ abô ami ma êndôŋ thêlô esak abô labali. Injo Wapômbêŋ tem nêm i sa ek nede kapôlôŋiŋ liliŋ ek nesopa auk avanôŋ mena mi la. 26 Ma ewa auk mavi hathak loŋbô ma tem nêsôv ênjêk Sadaŋ anêŋ gwasilim, ôpatu ba havôv thêlô ek nindum anêŋ ku.

*2:3: 2Ti 1:8

*2:5: 2Ti 4:8

*2:8: Lom 1:3; 1Ko 15:4

*2:9: Ep 3:1,13; Plp 1:12-14

*2:11: 2Ko 4:11

*2:12: Mat 10:33

*2:13: Lom 3:3-4; Tit 1:2

*2:14: 1Ti 6:4; Tit 3:9

*2:15: 1Ti 4:6

*2:16: 1Ti 4:7

*2:17: 1Ti 1:20

*2:19: Nam 16:5; Ais 52:11; Jon 10:14; 1Ko 8:3

*2:22: 1Ti 6:11

*2:23: 1Ti 4:7