3
Kobom kambom miŋ hatôm indum ba Wapômbêŋ etak anêŋ balabuŋ ami
Aêŋ ba malê mavi te intu hêk ek avômalô Islael? Ma eŋgothe kupik, ma malê mavi te tem êpôm i? Mavi lomaloma bêŋ anôŋ hêk! Nôm môŋ ma Wapômbêŋ bôk hêv anêŋ abô halôk thêlô baheŋiŋ ek neyabiŋ.
Ma doŋtom ŋê Islael doho miŋ êvhaviŋ ami. Ba intu nôm êŋ hatôm indum ba Wapômbêŋ etak anêŋ balabuŋ e? Mi anôŋ! Avômalô lôkthô ma avômalô abôyaŋ, ma doŋtom Wapômbêŋ da hanaŋ abô avanôŋ ba hasopa anêŋ abô iyom. Hatôm bôk eto nena,
“Abô takatu ba honaŋ,
ma tem nêgê nena abô avanôŋ iyom.
Ma avômalô idum abô ek o,
ma tem ômô i lu.” Kapya Yeŋ 51:4
Yêlôaniŋ kambom hik Wapômbêŋ anêŋ thêthôŋ thô halêm yaiŋ. Aêŋ ba avômalô pik doho enaŋ nena, “Wapômbêŋ hik anêŋ lamaniŋ thô ba hêv vovaŋ viyaŋ hathak yêlôaniŋ kambom, êŋ ma hadum kambom.” Êŋ ma lokbaŋ! Wapômbêŋ miŋ thêthôŋ ami, ma tem indum abô thêthôŋ aisê esak avômalô pik sapêŋ? Ma anyôla tem enaŋ nena, “Yenaŋ abôyaŋ hik thô nena Wapômbêŋ anêŋ abô ma avanôŋ ba nanêm athêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ yani. Ma doŋtom, aisê ka Wapômbêŋ hayê ya nena anyô kambom ba hanaŋ ya bêŋ?” Abô êŋ ma hatôm abô kambom atu ba bôk doho enaŋ, “Alalô nandum kambom ek nôm mavi imbitak.” Ma avômalô doho esau nena yahanaŋ abô êŋ. Aêŋ ba malaiŋ takatu ba tem êpôm i ma thêthôŋ.
Anyô thêthôŋ la miŋ hamô ami
* Lom 1:18–2:24; 3:23Aêŋ ba alalô nanaŋ aisê? Avômalô Islael iyom intu mavi hêk Wapômbêŋ ma, ma avômalô loŋ buyaŋ ma mi e? Mi, bôk yahanaŋ yôv nena alalô lôkthô ma amô kambom vibiŋ, avômalô Islael lôk avômalô loŋ buyaŋ haviŋ. 10 Hatôm bôk eto nena,
“Anyô thêthôŋ la miŋ hamô ami. Mi anôŋ.
11 Ma anyô lôkauk mavi la miŋ hamô ami.
Lôk anyôla miŋ habôlêm Wapômbêŋ ami.
12 Avômalô lôkthô êvôliŋ dômiŋiŋ hadêŋ Wapômbêŋ ba intu ibitak êtôm nôm oyaŋ. Kapya Yeŋ 14:1-3; 53:1-3; Sav 7:20
Ma miŋ anyôla hadum mavi ami, milôk.
13 Abô takatu ba hale thêlô veŋiŋbôlêk ma ôvpalê hatôm elav anyô ŋama iniŋ lôv abôlêk vê.
Thêlô ethak enaŋ abôyaŋ bêŋ anôŋ hale veŋiŋbôlêk. Kapya Yeŋ 5:9
Ma iniŋ abô hatôm umya kambom anêŋ siniŋ. Kapya Yeŋ 140:3
14 Wak nômbêŋ intu ma thêlô enaŋ abôma lôk leŋiŋŋaŋa. Kapya Yeŋ 10:7
15 Ma elom eveŋ ek nijik anyô vônô.
16 Loŋ takatu ba thêlô i, ma ibuliŋ avômalô ba êv malaiŋ hadêŋ i.
17 Ma êthôŋ bôk lo loŋ nêmô labali imbiŋ avômalô vi paliŋ. Aisaia 59:7-8
18 Ma miŋ êkô dokte ek Wapômbêŋ ami.” Kapya Yeŋ 36:1
19 Alalô bôk ayala yôv nena abô balabuŋ takêŋ ma hanaŋ hathak avômalô Islael takatu ba êmô balabuŋ vibiŋ. Ba intu avômalô Islael lôk avômalô pik sapêŋ bônôŋ iyom hathak Wapômbêŋ hanaŋ iniŋ kambom bêŋ. 20  * Sng 143:2; Lom 7:7; Gal 2:16Aêŋ ba anyôla miŋ hatôm esopa balabuŋ ba imbitak thêthôŋ ênjêk Wapômbêŋ ma ami. Mi, balabuŋ hathak hik alalôaniŋ kambom thô hadêŋ alalôda.
Alalô abitak thêthôŋ hathak aêvhaviŋ iyom
21 Ma doŋtom lêk Wapômbêŋ hik loŋôndê yaŋda thô hadêŋ alalô ek nambitak thêthôŋ ênjêk yani ma. Ma Mose lôk plopet bôk enaŋ hathak loŋôndê êŋ yôv. Ma loŋôndê êŋ miŋ hanaŋ hathak nesopa balabuŋ ami. Mi. 22  * Gal 2:16Loŋôndê êŋ ma aêntêk. Wapômbêŋ halam avômalô takatu ba êvhaviŋ Yisu Kilisi nena thêthôŋ. Avômalô Islael lôk avômalô loŋ buyaŋ sapêŋ ma imbitak thêthôŋ hathak loŋôndê doŋtom êŋ iyom. 23 Ek malê nena lôkthô idum kambom ba êv yak ba miŋ hatôm nêmô lôkmaŋgiŋ êtôm Wapômbêŋ ami. 24  * Lom 5:1Aêŋ ba intu Wapômbêŋ habi anêŋ wapôm sam ba hapesaŋ loŋôndê ek avômalô nimbitak thêthôŋ. Hadum aêŋ hathak lôkmala atu ba Yisu Kilisi hêv ek hapole ŋê takatu ba êvhaviŋ iniŋ kambom anêŋ malaiŋ vê. 25 Wapômbêŋ hatak Yisu Kilisi hêk avômalô maleŋiŋ ek ema ba eŋgasô anêŋ thalaleŋ êtôm da ek enja alalôaniŋ kambom anêŋ vovaŋ. Ba intu alalô aêvhaviŋ, êŋ ma Wapômbêŋ tem etak anêŋ lamaniŋ atu hathak alalô. Êŋ ma hik thô nena yani bôk hadum thêthôŋ hathak avômalô takatu ba bôk êmô hamôŋ vêm ka Kilisi hama hathak a. Thêlô idum kambom, ma miŋ hadum abô ketheŋ ek i ami. Mi, havaloŋ lôkthô iniŋ kambom loŋ aleba hatak hayô hamô Yisu iyom. 26 Ma lêk hik thô nena yanida ma thêthôŋ ba hapesaŋ loŋôndê ek halam avômalô takatu ba êvhaviŋ Yisu nena thêthôŋ.
27 Aêŋ ba opalê hatôm embam yanida? Mi anôŋ, ek malê nena alalô miŋ adum ku asopa balabuŋ ek nambitak thêthôŋ ênjêk Wapômbêŋ ma ami. Mi, aêvhaviŋ iyom. 28 Alalô aêvhaviŋ nena ôpatu ba hêvhaviŋ iyom intu hamô thêthôŋ hêk Wapômbêŋ ma. Ma ku esopa balabuŋ miŋ hatôm indum ôpêŋ imbitak thêthôŋ ami. Mi. 29  * Lom 10:12Wapômbêŋ ma avômalô Islael iyom iniŋ Wapômbêŋ e? Mi, yani ma avômalô loŋ buyaŋ iniŋ Wapômbêŋ haviŋ. 30  * Lo 6:4; Gal 3:20Ek malê nena Wapômbêŋ ma doŋtom iyom. Ma hik loŋôndê doŋtom iyom thô ek nambitak thêthôŋ ênjêk yani ma. Ŋê takatu ba eŋgothe iniŋ kupik ba êvhaviŋ ma Wapômbêŋ tem endam i nena ŋê thêthôŋ. Ma ŋê takatu ba miŋ eŋgothe iniŋ kupik ami ba êvhaviŋ ma Wapômbêŋ tem endam i imbiŋ nena ŋê thêthôŋ. 31  * Mat 5:17Lêk aisê? Alalô adum êvhaviŋ hi bêŋ ma balabuŋ tem imbitak êtôm nôm oyaŋ e? Mi, êvhaviŋ havatho balabuŋ loŋ.

*3:9: Lom 1:182:24; 3:23

*3:20: Sng 143:2; Lom 7:7; Gal 2:16

*3:22: Gal 2:16

*3:24: Lom 5:1

*3:29: Lom 10:12

*3:30: Lo 6:4; Gal 3:20

*3:31: Mat 5:17