4
Timoti enaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô
Timoti, Wapômbêŋ lo Yisu Kilisi elaŋô yenaŋ abô. Yani tem indum abô esak avômalô lôkmala lôk ŋê ŋama. Yani tem êlêm ek eyabiŋ alalô. Aêŋ ba yahanaŋ lôklokwaŋ hadêŋ o nena onaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô. Miŋ oyabiŋ waklavôŋ mavi iyom ami. Onaŋ iyom. Nuŋgwik avômalô iniŋ kambom thô ma onaŋ ek netak. Osaŋ thêlô ek nesopa Wapômbêŋ anêŋ abô. Ombatho avômalô loŋ ma ômô maliŋyaô lôk ôndôŋ avômalô katô oyaŋ. * 1Ti 4:1Yakô wak te ma avômalô tem nimbi leŋôndôŋ siŋ ek nedaŋô Wapômbêŋ anêŋ auk thêthôŋ. Thêlô tem veŋiŋ thethaŋak ba nêmbôlêm kêdôŋwaga vi ek nenaŋ abô takatu ba indum thêlô leŋiŋmavi. Thêlô tem nede dômiŋ liliŋ êndêŋ abô avanôŋ ma nembeŋ mayaliv ba nesopa kukuthiŋ oyaŋ. Ma doŋtom o Timoti ma onja auk katô esak ku nômbêŋ atu ba hudum. Tem malaiŋ lôk vovaŋ êpôm o. Êŋ ma umiŋ lôklokwaŋ. Onaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi lôk undum Wapômbêŋ anêŋ ku lôkthô atu ba hêv hadêŋ o.
Pol hadum ek ema
* Plp 2:17Timoti, yenaŋ thalaleŋ lêk haŋgasô hatôm waiŋ atu ba haŋgasô halôk da. Ma wakma êŋ lêk hayô ek yana. Ba intu undum ku nômbêŋ êŋ. * 1Ti 6:12Lêk yahik vovak mavi yôv ba yahalaŋviŋ aleba hayô anêŋ daŋ. Ma yahavaloŋ yenaŋ yahêvhaviŋ loŋ denaŋ. * 1Ko 9:24-25Ba intu Wapômbêŋ lêk havaloŋ vuli mavi te loŋ ek ya aêntêk. Waklavôŋ nindum abô ma Anyô Bêŋ atu ba hanaŋ abô avanôŋ hathak avômalô tem enaŋ nena ya anyô thêthôŋ. Ba tem enaŋ êndêŋ ya iyom ami. Mi. Avômalô lôkthô atu ba êpôviŋ waklavôŋ yani endelêm ma tem enaŋ aêŋ êndêŋ i imbiŋ.
Timoti êlêm ketheŋ ek Pol
9-10  * Ap 15:37-39; 2Ko 8:23; Kol 4:14Dima lahaviŋ nômkama pik êntêk. Êŋ ma yani bôk hatak ya ba hi Tesalonaika. Ma Klesens bôk hi plovins Galesia ma Titi bôk hi Dalmesia. Ba intu ôpôpêk o ba ôlêm ketheŋ êndêŋ ya. 11 Luk iyom hamô haviŋ ya. Ma Mak hathak hêv ya sa hathak yenaŋ ku ba intu ondom yani êlêm êndêŋ ya. 12 Ma Tikikus ma yahêv yani hi Epesus. 13  * Ap 20:6Yahatak yenaŋ kwêv hamô Tloas ba hamô Kapus anêŋ unyak ba onja ba êlêm. Ma onja yenaŋ kapya lôkthô. Ma ya vovaŋ ek kapya ali atu ba epesaŋ hathak boksipsip kupik. 14  * Lom 2:6Aleksanda ma anyô hadum ku hapesaŋ nômkama hathak aeŋ thekthek ba bôk hadum kambom bêŋ hadêŋ ya. Anyô Bêŋ tem indum aêŋ êndêŋ yani esak nôm atu ba hadum. 15 Yani hik vovak lôklokwaŋ hathak yêlôaniŋ abô. Ba intu oda oyabiŋ o mavi esak yani imbiŋ.
16 Yahadum abô môŋ ma doho miŋ êv ya sa ami. Thêlô sapêŋ etak ya. Ma yaleŋhaviŋ nena thêlô miŋ nindum abô esak nôm êŋ ami. 17 Ma doŋtom Anyô Bêŋ hamiŋ ya dômiŋ ba hêv ya lôklokwaŋ ek yanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô takêŋ bêŋ êndêŋ ŋê daluk ek thêlô nedaŋô. Yaleŋhabi nena ya lêk yahamô alim kambom te abôlêk. Ma doŋtom Anyô Bêŋ hêv ya sa. 18 Anyô Bêŋ tem nêm ya bulubiŋ ênjêk ŋgôk iniŋ vovak lomaloma. Nômlate miŋ hatôm imbuliŋ ya ami endeba enja ya vê ni anêŋ loŋ lôkliŋyak atu ba hamô malak leŋ am. Nênêm athêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ yani iyom wak nômbêŋ intu sapêŋ. Avanôŋ.
19  * Ap 18:2; 2Ti 1:16-17Nêm yaŋsiŋ mavi lôk lôkbôk mavi êndêŋ Plisila lo Akwila ma Onesipolus lôk anêŋ avômalô. 20  * Ap 19:22; 20:4; Lom 16:23Elastus hamô Kolin. Tlopimas hapôm lijiŋ ma yahadô yani hêk Miletus. 21 Ômbôlêm anêm loŋôndê ek ôlêm loŋ êntêk êmôŋ vêmam ka beleŋ simbak. Yubulus, Pudens, Linus, Klodia lôk iviyaŋ sapêŋ enaŋ yaŋsiŋ mavi lôk lôkbôk mavi hadêŋ o.
22 Anyô Bêŋ eyabiŋ o dahôlôm lôk anêŋ wapôm êmô imbiŋ o.

*4:3: 1Ti 4:1

*4:6: Plp 2:17

*4:7: 1Ti 6:12

*4:8: 1Ko 9:24-25

*4:9-10: Ap 15:37-39; 2Ko 8:23; Kol 4:14

*4:13: Ap 20:6

*4:14: Lom 2:6

*4:19: Ap 18:2; 2Ti 1:16-17

*4:20: Ap 19:22; 20:4; Lom 16:23