4
Kilisi anêŋ aposel
Aêŋ ba avômalô sapêŋ nêgê yêlô nena Yisu Kilisi anêŋ ŋê ku oyaŋ iyom ek ayabiŋ Wapômbêŋ anêŋ abô loŋ kapô atu ba hik thô hadêŋ anêŋ avômalô. * Luk 12:42Aêŋ ba intu nayabiŋ ku êŋ mavi êtôm anyô hamôŋ ek ku. 3-4 Yakapôlôŋ miŋ hanaŋ ya bêŋ nena yahadum Wapômbêŋ anêŋ ku tombeŋ ami. Aêŋ ba môlô otha ya mena owa ya hi loŋ idum abô êŋ ma nôm oyaŋ. Ma yenaŋ auk miŋ hatôm ami. Aêŋ ba miŋ yahathô yada ba yahaya ami. Anyô Bêŋ da intu tem ititiniŋ ya. * 1Ko 3:8Waklavôŋ Anyô Bêŋ endelêm ma tem imbi anêŋ deda êyô ênjêk nômkama takatu ba havuŋi hêk loŋ momaŋiniŋ kapô ba injik avômalô iniŋ auk takatu ba hêk kapôlôŋiŋ thô. Ma wak êŋ ma tomtom tem neja iniŋ leŋiŋmavi ênjêk Wapômbêŋ. Aêŋ ba miŋ nosa avômalô vi iniŋ ku ami.
Avômalô Kolin thêlôda ebam i
* Lom 12:3Aiyaŋ thêlô, bôk yahanaŋ hathak yai lôk Apolo ek nêm môlô sa ek lemimimbi abô êntêk “Nosopa abô balabuŋ atu ba eto,” nena miŋ nobam anyôla êmôŋ ek vi ami. * Lom 12:6Ma opalê hatak môlô ba ubitak anyô bêŋ? Môlôda unim lôklokwaŋ ba owa auk e? Mi! Wapôm takêŋ intu hêv hadêŋ môlô. Ma aisê ka obam amda?
Môlô lêk ubitak ôyô uŋlôv yôv e? Ma môlô lêk ŋê lôkmaŋgiŋ e? Mena môlô lêk hatôm kiŋ e? Kikaknena! Alalô ŋê lôk iviyaŋ ba lêk môlô ubitak kiŋ ma tem yêlô aêŋ iyom! Nôŋgô! Wapômbêŋ hatak yêlô aposel hatôm ŋê oyaŋ ba amiŋ piklêvôŋ ma avômalô lôk aŋela ititiŋ yêlô hatôm ŋê kambom takatu ba enaŋ nena, “Uŋgwik thêlô vônô.” 10 Yêlô ma ŋê auk molo hathak Kilisi e? Ma môlô ŋê lôk auk bêŋ hathak Kilisi e? Ma yêlô ŋê vau ma môlô ŋê lôkliŋyak e? Môlô ŋê lôk athêŋ bêŋ ma yêlô ŋê athêŋ mi e? 11  * 2Ko 11:23-27Sêbôk aleba lêk ma yêlô ama kisi lôk athakmuniŋ ma ik nômkama titip lôk ik yêlô ba epam mayaliv ba yêlôaniŋ malak namô mi. 12  * Mat 5:44; 2Te 3:8Ma adum ku hathak baheŋiŋ aleba yêlô lêk vau. Enaŋ ek nimbuliŋ yêlô, êŋ ma yêlô êv leŋiŋmavi iyom. Iliti yêlô ba êv vovaŋ, êŋ ma yêlô amiŋ leŋvidoŋ. 13 Enaŋ abômapopak hathak yêlô ma yêlô anaŋ viyaŋ lôk labali mavi. Wak nômbêŋ intu sapêŋ ma yêlô hatôm matiŋyak pik lôk nôm ôvpalê.
Pol lahaviŋ avômalô Kolin nesopa yani
14 Môlô ma yenaŋ avômena takatu ba yaleŋhaviŋ ba intu yahadôŋ môlô. Ma miŋ yahato nôm takêntêk ek indum môlô mama ami. 15  * Gal 4:19Ŋê êvhaviŋ bêŋ anôŋ ethak eyabiŋ môlô, ma doŋtom lemambô doŋtom iyom. Yada bôk yahanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi hadêŋ môlô hatôm yahavathu môlô ba môlô ubitak Yisu Kilisi anêŋ avômalô. 16  * Plp 3:17Aêŋ ba yaleŋ hik ya nena nosopa yaveŋgwam. 17  * Ap 19:22Ba intu yahêv Timoti hathôk ek nêm môlô sa. Yani ma anyô ku anôŋ lôk yenaŋ okna atu ba hasopa Anyô Bêŋ ba yaleŋhaviŋ yani. Ma tem injik môlônim auk liŋ esak yenaŋ bôk lo loŋ atu ba hathak Yisu Kilisi ma yahadôŋ avômalô êvhaviŋ takatu ba êmô luvuluvu hathak. 18 Môlô doho osoŋ nena tem miŋ yasôk esak loŋbô ami ba intu môlô lemimôndôŋ kôtôŋ. 19-20  * 1Ko 2:4Nodaŋô katô! Wapômbêŋ anêŋ avômalô miŋ enaŋ hathak abô oyaŋ ami. Mi. Lovak Matheŋ hêv lôkliŋyak ba idum Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ. Anyô Bêŋ lahaviŋ ma tem yasôk ketheŋ ek yaŋgê nena avômalô takêŋ bôk ewa lôklokwaŋ êŋ mena mi e? 21 Lemimhabi aisê? Yasôk ek yambali môlô ek noja auk mena yasôk êtôm anyô yaô ek yanaŋ abô labalina?

*4:2: Luk 12:42

*4:5: 1Ko 3:8

*4:6: Lom 12:3

*4:7: Lom 12:6

*4:11: 2Ko 11:23-27

*4:12: Mat 5:44; 2Te 3:8

*4:15: Gal 4:19

*4:16: Plp 3:17

*4:17: Ap 19:22

*4:19-20: 1Ko 2:4