11
* 1Ko 4:16Yahasopa Kilisi ba intu nosopa yaveŋgwam.
Pol hanaŋ hathak nendam leŋkadôk siŋ
Yahayê nena môlô miŋ lemimpaliŋ yenaŋ abô ami ba yahanaŋ abô mavi hathak môlô. Môlô ovaloŋ yenaŋ auk taksêbôk atu ba êdôŋ ya ba yahadôŋ môlô hathak.
* Stt 3:16; Ep 5:23Yaleŋhaviŋ môlô noyala nena Kilisi ma hamô vuliŋ ek anyô ma anyô hamô vuliŋ ek avi ma Wapômbêŋ hamô vuliŋ ek Kilisi.* Abô Glik hathak “vuliŋ” anêŋ ôdôŋ yaŋ nena “lokwaŋ ta”. Aêŋ ba abô 11:3 haveŋ aêntêk. “Kilisi ma hatôm a anêŋ lokwaŋ ta ma anyô sapêŋ ma epesaŋ hathak Kilisi ba êtôm thaŋaŋ. Ma anyô hatôm a anêŋ lokwaŋ ta ma avi halêm anêŋ anyô ba êtôm thaŋaŋ. Ma Anyô Bêŋ hatôm a anêŋ lokwaŋ ta ma hêv Kilisi ba halêm ba hatôm thaŋaŋ.” Ba ôpatu ba hadum ek eteŋ mek mena hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ auk bêŋ ek embatho avômalô loŋ ba hakôk kuluŋ, êŋ ma hêv mama hadêŋ Kilisi atu ba hamô vuliŋ ek yani. Avi takatu ba enaŋ Wapômbêŋ anêŋ auk bêŋ ek embatho avômalô loŋ lôk eteŋ mek nendam leŋiŋkadôk siŋ ma miŋ nekapiŋ leŋiŋkadôk ŋauŋ ba popam ami. Edam leŋiŋkadôk siŋ ami lôk ekapiŋ leŋiŋkadôk ŋauŋ ba popam, êŋ ma hatôm êv mama hadêŋ ôpatu ba hamô vuliŋ ek i. Avi atu ba miŋ lahaviŋ endam wakadôk ami êŋ ma nekapiŋ wakadôk ŋauŋ. Ma doŋtom nôm êŋ ma nôm mama. Ba intu avi nesak nendam leŋiŋkadôk siŋ. 7-9  * Stt 1:26-27; 2:18-23Anyô ma hatôm Wapômbêŋ da ba hik Wapômbêŋ anêŋ lôkmaŋgiŋ thô. Ba intu yani êkôk nômla êmô wakadôk ami. Anyô ma miŋ epesaŋ hathak avi lokwaŋ ami ma mi. Avi ma epesaŋ hathak anyô lokwaŋ. Miŋ epesaŋ anyô ek nêm avi sa ami, mi, avi ek nêm anyô sa. Ba intu avi hik anyô anêŋ lôkmaŋgiŋ thô. 10 Aêŋ ba avi nendam leŋiŋkadôk siŋ êtôm lavôŋiŋ te ek aŋela nêgê.
11-12 Avi ibitak anêŋ anyô. Ma avi evathu anyô ba intu anyô êlêm anêŋ avi aêŋ iyom. Ma doŋtom nômkama sapêŋ halêm anêŋ Wapômbêŋ. Ba intu avi takatu ba esopa Anyô Bêŋ miŋ hatôm nenaŋ nena, “Yêlô avi iyom ba yôv” mena anyô nenaŋ nena, “Yêlô anyô iyom ba yôv”. Mi. 13 Lemimhabi aisê? Avi miŋ edam leŋkadôk siŋ ami ba eteŋ mek hadêŋ Wapômbêŋ êŋ ma mavi e? 14-15 Alalô lôkthô ayala alalôaniŋ auk. Avi iniŋ leŋkadôk ŋauŋ hamô ek imbuliv leŋiŋkadôk siŋ. Ma alalô anaŋ nena yani ma avi mavi. Ma doŋtom anyô atu ba wakadôk ŋauŋ daim yani tem mama. 16 Avômalô takatu ba êpôlik hathak abô êntêk nodaŋô! Yêlôaniŋ avi lôk avi takatu ba êvhaviŋ Anyô Bêŋ ba êmô luvuluvu ethak edam leŋiŋkadôk siŋ ba intu môlô nundum aêŋ iyom.
Kolin ibuliŋ Wapômbêŋ anêŋ nôm matheŋ
17 Môlô othak doŋtom ma miŋ udum mavi hadêŋ avômalô vi ami. Môlô ubuliŋ i ba intu ya miŋ hatôm yanaŋ abô mavi esak môlô ami. 18  * 1Ko 1:10-12Yahalaŋô môlô ŋê êvhaviŋ othak doŋtom ma ovak am vose hi lodôŋlodôŋ. Yakô abô êŋ bute ma avanôŋ. 19 Yakô môlô osoŋ nena lodôŋlodôŋ êŋ ma mavi ek nêgê nena opalêla esopa Wapômbêŋ mavi ba hanaŋ mavi ma opalêla mi. Aisê? 20 Môlô othak doŋtom hatôm ŋê êvhaviŋ ma osoŋ nena oaŋ Anyô Bêŋ anêŋ nôm e? Mi! 21 Môlô doho ômôŋ ba ovasiŋ nôm ba oaŋ paloŋ. Ma doho ema kisi ma doho eyaŋ ba inum aleba leŋsoam bok. 22 Môlô unyak oŋgwaŋ lo nunum êmô mi e? Yakô môlô nôpôlik ek Wapômbêŋ anêŋ avômalô êvhaviŋ takatu ba nômkama mi ba ôŋgô i nena avômalô ôvathek. Ba yanaŋ aisê êndêŋ môlô? Yambam môlô e? Mi anôŋ!
23 Anyô Bêŋ hadôŋ ya ba intu yandôŋ môlô aêntêk. Bôlôvôŋ atu ba tem nenaŋ Anyô Bêŋ Yisu bêŋ ma hawa polom 24 ma hêv lamavi ma haya ba hanaŋ, “Êntêk ma yenaŋ yaleŋviŋkupik ba yahêv ek nêm môlô sa. Nundum aêŋ ek lemimimbi ya.” 25  * Kis 24:6-8; Hib 8:8-13Eyaŋ vêm ma hawa tase te aêŋ iyom ma hanaŋ, “Êntêk ma tabô lukmuk atu ba yahavak hathak yenaŋ thalaleŋ. Waklavôŋ atu ba unum ma nundum aêŋ ek lemimimbi ya.” 26 Waklavôŋ môlô oaŋ polom êntêk lôk unum halôk tase êntêk ma hanaŋ hathak Anyô Bêŋ anêŋ ŋama lôk endelêm.
Alalô nasô i ba naya vêmam ka naja Anyô Bêŋ anêŋ nôm
27  * Hib 10:29Aêŋ ba anyôla hayaŋ lo hanum paloŋ êŋ ma habuliŋ polom lôk tase êŋ ba Anyô Bêŋ anêŋ liŋkupik lo thalaleŋ lôk ŋama habitak hatôm nôm oyaŋ ba ôpêŋ tem indum abô. 28 Avômalô idum ek nejaŋ polom lôk ninum êndôk tase êŋ ma nêsô i ba neya vêmam ka nejaŋ. 29 Anyôla hayaŋ lo hanum nôm matheŋ êntêk ma miŋ lahabi Yisu Kilisi liŋkupik lôk anêŋ avômalô ami, ôpêŋda hadum ba tem Wapômbêŋ nêm malaiŋ êndêŋ ôpêŋ. 30 Aêŋ ba intu môlô doho lokwaŋ mi lôk ôpôm lijiŋ ma bêŋ anôŋ ema. 31 Ma doŋtom alalôda nasô i ba naya êŋa Wapômbêŋ miŋ hatôm indum abô ek alalô ami. 32  * Hib 12:5-6Anyô Bêŋ hanaŋ alalô bêŋ ba hêv malaiŋ hadêŋ alalô ek êndôŋ alalô ek pik lo leŋ anêŋ daŋ atu ba Wapômbêŋ hêv avômalô pik vê ma tem miŋ nêm alalô vê imbiŋ ami.
33 Aêŋ ba aiyaŋ thêlô, waklavôŋ atu ba môlô ôlêm othak doŋtom ek oŋgwaŋ, êŋ ma noyabiŋ môlôviyaŋ. 34 Ma môlô doho oma kisi ma oŋgwaŋ nôm êmô unim unyak vêm ka nôlêm nosak doŋtom ek miŋ abô la êpôm o ami.
Wak alê atu ba yahathôk ma tem yanêm auk doho imbiŋ.

*11:1: 1Ko 4:16

*11:3: Stt 3:16; Ep 5:23

*11:3: Abô Glik hathak “vuliŋ” anêŋ ôdôŋ yaŋ nena “lokwaŋ ta”. Aêŋ ba abô 11:3 haveŋ aêntêk. “Kilisi ma hatôm a anêŋ lokwaŋ ta ma anyô sapêŋ ma epesaŋ hathak Kilisi ba êtôm thaŋaŋ. Ma anyô hatôm a anêŋ lokwaŋ ta ma avi halêm anêŋ anyô ba êtôm thaŋaŋ. Ma Anyô Bêŋ hatôm a anêŋ lokwaŋ ta ma hêv Kilisi ba halêm ba hatôm thaŋaŋ.”

*11:7-9: Stt 1:26-27; 2:18-23

*11:18: 1Ko 1:10-12

*11:25: Kis 24:6-8; Hib 8:8-13

*11:27: Hib 10:29

*11:32: Hib 12:5-6