7
Anyô vovak laik anêŋ hêvhaviŋ
(Mat 8:5-13)
Yisu hanaŋ abô takêŋ hadêŋ avômalô vêm ma hi Kapaneam. Ma anyô vovak laik te anêŋ Lom hamô ba yani lamavi hathak anêŋ anyô ku te, ma doŋtom anêŋ anyô ku êŋ hapôm lijiŋ kambom ba hadum ek ema. Anyô vovak laik atu halaŋô nena Yisu lêk hamô loŋ êŋ, êŋ ma yani hêv Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ doho ba i hadêŋ Yisu ek nenaŋ injik yani liŋ ek êlêm indum anêŋ anyô ku êŋ mavi. Thêlô êyô ek Yisu ma enaŋ, “Ôpêntêk ma anyô mavi ba intu mavi ek nêm yani sa. Ôpêŋ hathak lahaviŋ alalô avômalô Islael ba bôk hêv yêlô sa ek alav unyak yeŋ.”
6-8 Êŋ ma Yisu hi haviŋ thêlô. Thêlô ebobo anêŋ unyak ma anyô vovak laik êŋ hêv anêŋ anyô môlô doho ba i hadêŋ Yisu ma enaŋ, “Anyô Bêŋ, ya miŋ anyô mavi ek ôlêm yenaŋ unyak kapô ami ba intu dô. Ma aêŋ iyom ma ya miŋ anyô mavi ek yasôk yaŋgê o ami. Yada yahamô anyô bêŋ te vibiŋ ma yenaŋ ŋê vovak êmô ya vibiŋ aêŋ iyom. Ba yahanaŋ hadêŋ yenaŋ ŋê vovak te nena, ‘Nu’, ma hi. Mena yahanaŋ hadêŋ yaŋ nena, ‘Ôlêm,’ ma halêm. Ma yahanaŋ hadêŋ anyô ku te, ‘Undum ku êntêk,’ ma hadum. Ba intu humiŋ daim ba honaŋ ek yenaŋ anyô ku imbitak mavi ma tem mavi.”
Yisu halaŋô ôpêŋ anêŋ abô ba hasoŋ kambom ma hik i liliŋ havôhi ma hanaŋ hadêŋ avômalô nômbêŋ atu ba eveŋ yani yam nena, “Yanaŋ êndêŋ môlô nena miŋ bôk yahayê anyô te anêŋ pik Islael anêŋ hêvhaviŋ hatôm ôpêntêk ami!”
10 Ma ŋê takatu ba enaŋ abô haviŋ Yisu êvôi unyak ma êyê nena anyô lôk lijiŋ atu lêk habitak mavi.
Yisu hik anyô ŋama te liŋ
11 Kasana ma Yisu hi malak te anêŋ athêŋ nena Nain. Ma anêŋ ŋê ku lôk avômalô bêŋ anôŋ i haviŋ yani. 12 Thêlô ebobo malak êŋ anêŋ badêŋ abôlêk ma avômalô malak êŋ ewa anyô ŋama te ba ele yaiŋ ba i. Yani ma avi tôp te anêŋ nakaduŋ doŋtom êŋ iyom. Ma avômalô malak êŋ bêŋ anôŋ i haviŋ avi tôp lôk nakaduŋ ŋama atu ba i ek nedav. 13 Yisu hayê avi êŋ ma lahiki ba hanaŋ hadêŋ yani nena, “Miŋ ondaŋ andô.”
14 Ma Yisu hi ma hatak baŋ hayôhêk alapa, ma ŋê takatu ba evak ôpêŋ imiŋ tiŋiŋ. Ma Yisu hanaŋ, “Anyô muk, yanaŋ êndêŋ o, umbiyô!” 15  * 1Kiŋ 17:23; 2Kiŋ 4:36Ma anyô ŋama êŋ haviyô hamô ma hanaŋ abô, ma Yisu hêv ôpêŋ hadêŋ talêbô.
16  * Luk 1:68Ma avômalô sapêŋ êyê ba êkô ma êbô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ ba enaŋ, “Plopet bêŋ te lêk habitak alalô malêvôŋ. Ma Wapômbêŋ lêk halêm ek nêm anêŋ avômalô sa.” 17 Êŋ ma abô hathak Yisu anêŋ ku atu ba hadum hi haveŋ avômalô Judia iniŋ loŋ sapêŋ lôk pik buyaŋ takatu ba habobo haviŋ.
Jon hêv ŋê ku ju ba i ek nenaŋ injik Yisu liŋ
(Mat 11:2-19)
18 Jon anêŋ ŋê ku enaŋ hadêŋ yani hathak nôm takatu ba Yisu hadum. 19 Ma halam anêŋ anyô ju êlêm ma hêv i ba i ek nenaŋ injik Yisu liŋ, “O ma Mesia atu ba Wapômbêŋ bôk habutiŋ abô ek nêm êlêm mena yêlô nayabiŋ anyô yaŋ?”
20 Anyô ju êŋ êyô ek Yisu ma enaŋ, “Jon anyô hathik ŋaŋ hêv yai ba alêm ek nanaŋ injik o liŋ nena, ‘O ma Mesia atu ba Wapômbêŋ bôk habutiŋ abô ek nêm êlêm mena yêlô nayabiŋ anyô yaŋ?’ ”
21 Thai êyô ma êyê Yisu hadum avômalô lôk lijiŋ lomaloma mavi lôk hêv ŋgôk kambom bêŋ anôŋ vê hêk avômalô. Ma hadum ŋê maleŋiŋ pusip bêŋ anôŋ êyê tak. 22  * Ais 35:5-6; 61:1; Luk 4:18Vêm ma hanaŋ hadêŋ thai aêntêk, “Nôbônu ma nonaŋ êndêŋ Jon esak nôm takatu ba mamu ôyê lo olaŋô. Ŋê maleŋiŋ pusip êyê tak, ma ŋê veŋiŋvuviŋ eveŋ, ma ŋê palê lepla ibitak mavi, ma ŋê leŋiŋôndôŋ kôtôŋ elaŋô abô, ma ŋê ŋama iviyô hathak loŋbô ma ŋê siv elaŋô Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi atu. Ba intu unu nonaŋ êndêŋ Jon esak nôm takêŋ. 23 Ma ŋê takatu ba êyê ya ba evaloŋ iniŋ êvhaviŋ loŋ, nêmô lôk leŋiŋmavi.”
24 Ma Jon anêŋ anyô ku êvôi ma Yisu hanaŋ abô hathak Jon hadêŋ avômalô nena, “Bôk môlô u loŋ thiliv ek ôyê malê? Môlô u ek ôyê lovak hayuv baselak vuak e? 25 Mi. Mena u ek ôyê anyô te hik kwêv kêkêlô ba hayaŋ nôm mavi lomaloma e? Mi, ŋê takatu ba ik kwêv kêkêlô ma êmô kiŋ anêŋ unyak ma miŋ êmô loŋ thiliv ami. 26  * Luk 1:76Môlô u loŋ thiliv ek ôyê malê? Plopet te e? Avanôŋ! Ma doŋtom yanaŋ êndêŋ môlô nena Jon ma bêŋ ek plopet sapêŋ. 27 Bôk eto hathak ôpêŋ hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya nena,
“ ‘Odaŋô, tem yanêm yenaŋ anyô ku te êmôŋ ek o,
ek enaŋ yenaŋ abô bêŋ ek
êpôpêk loŋôndê ek o.’ Malakai 3:1
28 “Yanaŋ êndêŋ môlô nena Jon ma bêŋ ek avômalô pik sapêŋ. Avi te miŋ bôk havathu anyô te aêŋ ami ma mi. Ma doŋtom ôpatu ba yaôna hêk Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak, ôpêŋ ma bêŋ ek Jon.”
29  * Luk 3:12(Sêbôk ma Jon hathik avômalô lôk ŋê ewa takis haviŋ ba intu elaŋô abô atu ba Yisu hanaŋ hathak Jon ma enaŋ, “Wapômbêŋ anêŋ kobom ma thêthôŋ anôŋ.” 30  * Mat 21:32Ma doŋtom ŋê Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ êdô ek Jon isik thêlô ba intu êvôliŋ dômiŋ hadêŋ loŋôndê atu ba Wapômbêŋ hik thô hadêŋ i.)
31 Ma Yisu hanaŋ, “Yanaŋ aisê esak avômalô bôlôŋ êntêk? Ma thêlô hatôm malê? 32 Thêlô ma hatôm avômena takatu ba êmô loŋ ethak doŋtom halôk ba elam hi ek avômena vi nena,
“ ‘Yêlô abi yeŋ beleŋ ek môlô nondo yeŋ,
ma doŋtom miŋ olo yeŋ ami.
Ma yêlô alaŋ asêŋ malêŋ ek môlô nodaŋ,
ma doŋtom miŋ olaŋ ami.’
33 “Ma avômalô bôlôŋ êntêk êtôm avômena takêŋ. Jon anyô hathik ŋaŋ halêm ma hatip ek nôm lôk waiŋ. Ma môlô ôpôlik hathak yani ba onaŋ nena ŋgôk hamô haviŋ yani. 34  * Luk 15:2Ma doŋtom Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu halêm ma miŋ hatip ek nôm lo waiŋ ami. Ba intu môlô onaŋ, ‘Ôŋgô, anyô êŋ hathak hayaŋ nôm lôk hanum waiŋ bêŋ anôŋ aleba intu halo molo. Yani ma ŋê idum kambom lôk ŋê ewa takis iniŋ anyô môlô.’ 35 Aêŋ ba Wapômbêŋ anêŋ auk tem injik anôŋ mavi ba avômalô tem nêgê nena auk êŋ ma thêthôŋ anôŋ.”
Avi te hathik Yisu va hathak nôm ôv mavi
36 Palisi te halam Yisu hi ek enjaŋ nôm imbiŋ yani. Êŋ ma yani hi hayô ôpêŋ anêŋ unyak ma halôk hamô ek enjaŋ nôm. 37  * Mat 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3Ma avi sek te anêŋ loŋ êŋ halaŋô nena Yisu lêk hayaŋ nôm hamô Palisi atu anêŋ unyak. Êŋ ma hawa nôm ôv mavi halôk kolopak valu te ba thapuk ba hi unyak êŋ. 38 Ma halêm hamiŋ Yisu dôm habobo valuvi ma halaŋ ba mathôk hêv yak hayô hamô Yisu vakapô. Ma hathav mathôk vê hathak yanida wakadôk ŋauŋ. Ma haliŋu Yisu vakapô lôbôlôŋ ma hawa nôm lêŋlêŋ ôv mavi atu ba hathik Yisu vakapô hathak.
39 Palisi atu hayê nôm êŋ ma lahabi nena, “Yisu ma miŋ plopet te ami. Yani plopet ma tem eyala nena avi atu ba hasôm yani ma avi sek te ba tem êpôlik.”
40 Yisu hayala ôpêŋ anêŋ auk ma hanaŋ, “Saimon, yenaŋ abô te hêk ek yanaŋ êndêŋ o.”
Ma Saimon hanaŋ, “Kêdôŋwaga, onaŋ.”
41 Ma Yisu hanaŋ, “Anyô ju bôk ewa valuseleŋ hêk anyô bêŋ te. Anyô yaŋ hawa hatôm 500, ma yaŋ hawa hatôm 50 ba iniŋ viyaŋ hêk. 42 Ma thai miŋ hatôm nênêm valuseleŋ êŋ viyaŋ ami. Ma anyô bêŋ êŋ hanaŋ hadêŋ thai luvi nena, ‘Dô, hatôm.’ ”
Yisu hanaŋ abô loŋ kapô êŋ yôv ma hanaŋ hik Saimon liŋ nena, “Lemhabi nena anyô ju êŋ yaŋsê intu lahaviŋ ôpêŋ bêŋ anôŋ?”
43 Ma Saimon hanaŋ viyaŋ nena, “Yaŋ atu ba hawa valu bêŋ la.”
Ma Yisu hanaŋ, “Anêm auk ma mavi.”
44 Ma Yisu hik i liliŋ ma hayê avi êŋ ma hanaŋ hadêŋ Saimon, “Nôŋgô avi êntêk. Yahabitak hayô anêm unyak kapô ma miŋ hôêv ŋaŋ ba yahathik yaveŋ ami. Ma doŋtom avi êntêk hathik yaveŋ hathak yanida mathôk ma haya vê hathak yanida wakadôk ŋauŋ. 45 Ma miŋ huliŋu ya ami, ma doŋtom avi êntêk haliŋu yaveŋkapô lôbôlôŋ. 46 Ma miŋ howa nôm lêŋlêŋ ba hoŋgasô hayô hamô yaleŋkadôk ami, ma doŋtom avi êntêk hawa nôm lêŋlêŋ ôv mavi ba haŋgasô hayô hamô yaveŋkapô. 47 Aêŋ ba yanaŋ êndêŋ o nena avi êntêk lahaviŋ ya bêŋ anôŋ ba intu alalô ayala nena anêŋ kambom bêŋ anôŋ bôk hêv yak yôv. Ma doŋtom avômalô takatu ba esoŋ nena iniŋ kambom takatu ba Wapômbêŋ hêv vê ma dokte iyom, êŋ ma leŋiŋhaviŋ yani dokte aêŋ iyom.”
48 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ avi êŋ nena, “Anêm kambom sapêŋ lêk hêv yak yôv.”
49 Ma avômalô takatu ba êmô Saimon anêŋ unyak elaŋô abô êŋ ma enaŋ hadêŋ i nena, “Ôpêntêk ma opalê ba intu hêv kambom vê?”
50  * Luk 8:48; 18:42Ma Yisu hanaŋ hadêŋ avi êŋ, “Anêm hôêvhaviŋ hêv o bulubiŋ. Nu lôk lemmavi.”

*7:15: 1Kiŋ 17:23; 2Kiŋ 4:36

*7:16: Luk 1:68

*7:22: Ais 35:5-6; 61:1; Luk 4:18

*7:26: Luk 1:76

*7:29: Luk 3:12

*7:30: Mat 21:32

*7:34: Luk 15:2

*7:37: Mat 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3

*7:50: Luk 8:48; 18:42