8
Avi doho êv Yisu thêlô sa
Yôv ma Yisu hi haveŋ malak lôbôlôbô ba hanaŋ Abô Mavi hathak Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak. * Mat 27:55-56; Mak 15:40-41; Luk 23:49Ŋê ku laumiŋ ba lahavuju lôk avi takatu ba bôk hêv iniŋ ŋgôk lôk lijiŋ vê eveŋ haviŋ yani. Avi takatu te ma Malia anêŋ Magadala sêbôk ba ŋgôk baheŋvi ba lahavuju etak yani. Ma avi yaŋ ma Joana, Kusa yanavi. Kusa ma ôpatu ba hayabiŋ Helot anêŋ unyak. Ma te ma Susana lôk avi bêŋ anôŋ haviŋ. Avi takêŋ ethak êv Yisu thêlô sa hathak nômkama.
Abô loŋ kapô hathak anyô hapaliv yaŋvêk
(Mat 13:1-23; Mak 4:1-20)
Avômalô bêŋ anôŋ ibi thêthô hêk lomalak lomalak ba êlêm ethak doŋtom ek nêgê Yisu. Ma Yisu hanaŋ abô loŋ kapô te nena, “Anyô te hi hapaliv yaŋvêk halôk anêŋ ku. Ma hapaliv yaŋvêk takêŋ ma vi halôk loŋôndê ba avômalô evak pesa lôk menak êpôm ba eyaŋ. Ma doho halôk pik lôk valu ba hapup. Ma doŋtom pik êŋ moma ba yaŋvêk êŋ hayeŋ ba hama. Ma vi halôk loŋ yak lôkmaŋgiŋ kapô ba yak êŋ halumbak hayô yaŋvêk takêŋ vôv. Ma doŋtom vi halôk pik mavi ba hapup ba habitak bêŋ ma hik anôŋ ba hatôm 100.”
Yisu hanaŋ abô takêŋ yôv ma halam nena, “Môlô ŋê lôk lemôndôŋ ma nodaŋô abô êntêk katô.”
Ma Yisu anêŋ ŋê ku enaŋ hik yani liŋ hathak abô loŋ kapô êŋ anêŋ ôdôŋ. 10  * Ais 6:9-10Ma yani hanaŋ nena, “Wapômbêŋ lêk hik anêŋ auk loŋ kapô hathak anêŋ loŋ lôkliŋyak thô hadêŋ môlô yôv. Ma doŋtom avômalô vi ma yahathak yahanaŋ hathak abô loŋ kapô iyom. Ba intu
“ ‘thêlô êyê, ma doŋtom miŋ êyê katô ami.
Ma thêlô elaŋô, ma doŋtom miŋ eyala anêŋ ôdôŋ katô ami.’ ” Aisaia 6:9
11 Ma Yisu hanaŋ nena, “Abô loŋ kapô êŋ anêŋ ôdôŋ ma aêntêk. Yaŋvêk ma hatôm Wapômbêŋ anêŋ abô. 12 Yaŋvêk takatu ba halôk loŋôndê ma hatôm avômalô takatu ba elaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô, ma haveŋ yam ma Sadaŋ hayô ma hêv Wapômbêŋ anêŋ abô vê hêk thêlô kapôlôŋiŋ ek miŋ nênêmimbiŋ ami. Ba intu Wapômbêŋ miŋ hatôm nêm thêlô bulubiŋ ami. 13 Ma yaŋvêk takatu ba halôk pik lôk valu ma hatôm avômalô takatu ba elaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô ba evaloŋ lôk leŋiŋmavi. Ma doŋtom iniŋ ŋgalôk miŋ halôk pik kapô ba hi ami. Ba intu êvhaviŋ bidoŋna iyom ma malaiŋ hayô ma etak iniŋ êvhaviŋ. 14 Ma yaŋvêk takatu ba halôk yak lôkmaŋgiŋ kapô ma hatôm avômalô takatu ba elaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô, ma doŋtom thêlô êmô dokte ba pik êntêk anêŋ malaiŋ lôk anêŋ nômkama lôk anêŋ nôm mavi hathivuŋ Wapômbêŋ anêŋ abô siŋ ba thêlô miŋ ik anôŋ ami ma mi. 15 Ma doŋtom yaŋvêk takatu ba halôk pik mavi ma hatôm avômalô takatu ba kapôlôŋiŋ mavi ba maleŋ lêlê. Thêlô elaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô ba evaloŋ loŋ majaŋ. Êŋ ma hatôm imiŋ lôklokwaŋ ba ik anôŋ mavi.
Miŋ evuŋ atum lam anêŋ deda ami
(Mak 4:21-25)
16  * Mat 5:15; Luk 11:33 “Anyô miŋ ethak êtôm atum lam ba êdô hamô uŋ kapô mena ivuŋ hamô loŋ kapô te ami. Thêlô ethak êthôkwêŋ hamiŋ ek avômalô takatu ba êyô unyak kapô ma nêgê deda. 17  * Mat 10:26; Luk 12:2Nômkama takatu ba ivuŋ hêk loŋ kapô ma tem nimbitak loŋ yaiŋ. Ma nômkama takatu ba ivuŋ i êmô loŋ momaŋiniŋ ma tem nimbitak yaiŋ ek sapêŋ neyala i. 18  * Mat 25:29; Luk 19:26Aêŋ ba môlô nodaŋô yenaŋ abô êntêk katô. Ôpatu ba hayala yenaŋ abô katô ma tem Wapômbêŋ indum ba yani eyala nômkama doho imbiŋ. Ma doŋtom ôpatu ba miŋ hayala yenaŋ abô ami, ma tem Wapômbêŋ enja auk takatu ba ôpêŋ hasoŋ nena bôk hawa yôv vê ênjêk ôpêŋ.”
Yisu anêŋ talêbô lôk iviyaŋ
(Mat 12:46-50; Mak 3:31-35)
19 Ma Yisu anêŋ talêbô lôk iviyaŋ êlêm ek nêgê yani, ma doŋtom avômalô bêŋ anôŋ imiŋ loŋ siŋ ba miŋ hatôm nêgê yani ami. 20 Êŋ ma anyô te hanaŋ hadêŋ Yisu nena, “Lemtambô lôk môlôviyaŋ imiŋ yaiŋ ba leŋiŋhaviŋ nêgê o.”
21 Êŋ ma Yisu hanaŋ, “Yenaŋ wakatik lôk aiyaŋ thêlô ma ŋê takatu ba elaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô ba esopa.”
Yisu hanaŋ ba lovak bêŋ hama
(Mat 8:23-27; Mak 4:35-41)
22 Wak te ma Yisu hanaŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku nena, “Alôana kasukthôm vi tuvulu.” Êŋ ma ewa yeŋ ba i. 23 Thêlô i ma Yisu hêk sôm. Ma ôthôm bêŋ lôk lovak hayô ba hayuv kasuk ba hik halôk yeŋ kapô ba hadum ek êmô thêlô sesoŋ êndôk kasuk kapô ba ini.
24 Êŋ ma i ik Yisu liŋ ba enaŋ, “Anyô bêŋ, anyô bêŋ, alalô tem nama ba mi!”
Ma Yisu haviyô ma hathaŋ lovak lôk kasuk budum bêŋ takatu ba ema ba êk tiŋiŋ. 25 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Môlônim ôêvhaviŋ hamô êsê?” Ma thêlô êkô ba esoŋ kambom ba enaŋ hi ba halêm nena, “Ôpêntêk ma opalê ba intu hanaŋ abô hadêŋ kasuk lo lovak ba elaŋô anêŋ abô ba esopa?”
Yisu hêv ŋgôk vê hêk anyô te
(Mat 8:28-34; Mak 5:1-20)
26 Ma thêlô ewa yeŋ êŋ ba ibup êyô kasuk ba i avômalô Gelasa iniŋ pik. Loŋ êŋ hêk Galili vi tuvulu. 27 Ma thêlô ethak liŋ ma Yisu hatak yeŋ ba hi, ma anyô te atu ba ŋgôk hamô haviŋ yani anêŋ loŋ êŋ halêm ba hapôm Yisu. Ôpêŋ bôk hatak anêŋ malak ma hi hamô siô ba haveŋ kôlôlôŋ. 28-29 Ŋê loŋ êŋ ethak ekak ôpêŋ baŋ lo va lusu hathak seŋ ma êv anyô te ek eyabiŋ, ma doŋtom ŋgôk êŋ hayô ba hayôkwiŋ ôpêŋ ma hamô seŋ êŋ kisi. Ma habi ôpêŋ vôkê ma hi hamô loŋ thiliv.
Ma anyô êŋ hayê Yisu ma halaŋ boloba ba hêv yak halôk pik habobo Yisu valuvi. Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ ŋgôk lelaik atu nena, “Otak ôpêntêk ba nu.” Êŋ ma ôpêŋ halam lôklala bomaŋ nena, “Yisu, o ma Wapômbêŋ Leŋ Anôŋ Biŋ anêŋ Nakaduŋ, lemhaviŋ undum malê êndêŋ ya? Miŋ nêm vovaŋ êndêŋ ya ami!”
30 Êŋ ma Yisu hanaŋ hik ôpêŋ liŋ, “Anêm athêŋ nena?”
Ma ôpêŋ hanaŋ, “Yenaŋ athêŋ nena Ŋê Vovak Lubuŋlubuŋ” ek malê nena ŋgôk bêŋ anôŋ êmô yani kapô.
31 Ma ŋgôk takêŋ enaŋ lôbôlôŋ hadêŋ Yisu nena, “Miŋ ômbi yêlô êndôk Viv atu ami. 32 Nêm yêlô ni êndôk bok takêŋdaku ba êmô dum endaku.” Êŋ ma Yisu halôk hathak iniŋ auk. 33 Ma ŋgôk takêŋ etak ôpêŋ ma i êlôk bok takêŋ kapô. Ma bok takêŋ elaŋviŋ ketheŋ ba i hadêŋ loŋ kambom ma êv yak halôk kasukthôm ba ŋaŋ halok sapêŋ vônô.
34 Ma ŋê takatu ba eyabiŋ bok êyê nôm êŋ ma êsôv ba i enaŋ mayaliv haveŋ lomalak. 35 Ma avômalô êlêm ek nêgê nena malê te habitak loŋ êŋ. Thêlô êyô ma êyê Yisu lôk ôpatu ba ŋgôk bêŋ anôŋ bôk êmô haviŋ yani ba lêk anêŋ auk habitak mavi ba hapuk sôp ma hamô habobo Yisu valuvi. Avômalô êyê ba êkô kambom. 36 Ma ŋê takatu ba êyê nôm êŋ enaŋ hadêŋ avômalô hathak nôm takatu ba hadum ba anyô lôk ŋgôk atu habitak mavi. 37 Ma avômalô Gelasa sapêŋ êkô ba elowaliŋ kambom ba enaŋ ek Yisu etak i ba ni buyaŋ. Aêŋ ba Yisu hathak yeŋ ma thêlô êvôi Galili hathak loŋbô.
38 Ma anyô lôk ŋgôk atu lêk mavi ba hanaŋ lôklokwaŋ hadêŋ Yisu nena, “Hatôm yasôk imbiŋ o e?” Ma doŋtom Yisu hêv ek êmbôni anêŋ loŋ ba hanaŋ, 39 “Onaŋ êndêŋ avômalô esak nômbêŋ atu ba Wapômbêŋ hadum hathak o.” Êŋ ma havôhi anêŋ loŋ ma hanaŋ hadêŋ avômalô sapêŋ hathak nômbêŋ atu ba Yisu hadum hadêŋ yani.
Avena ŋama lo avi lijiŋ
(Mat 9:18-26; Mak 5:21-43)
40 Yisu hale hi kasukthôm vi tuvulu hathak loŋbô ma avômalô bêŋ anôŋ lêk eyabiŋ yani êmô liŋdaŋ ba ewa yani thô. 41 Ma anyô bêŋ hayabiŋ unyak yeŋ te halêm ma anêŋ athêŋ nena Jailus. Yani halek vadôŋ lêlô habobo Yisu valuvi ma hanaŋ hik yani liŋ lôk kapô malaiŋ ek Yisu imbiŋ yani ba ini anêŋ unyak. 42 Ek malê nena anêŋ amena ma doŋtom iyom ba hapôm lijiŋ ba hadum ek ema. Amena êŋ anêŋ sondabêŋ ma hatôm laumiŋ ba lahavuju.
Êŋ ma Yisu hi haviŋ yani ma avômalô bêŋ anôŋ ekalabu yani siŋ. 43 Ma avi te hamô loŋ êŋ ba hapôm lijiŋ thalaleŋ halom hatôm sondabêŋ laumiŋ ba lahavuju. Ma anyôla miŋ hatôm idum yani mavi ami. 44 Avi êŋ halêm habobo Yisu dômlokwaŋ ma hasôm Yisu anêŋ kwêv daim anêŋ daŋ iyom ma ketheŋ oyaŋ ma thalaleŋ êŋ hakapok.
45 Êŋ ma Yisu hanaŋ hik thêlô liŋ, “Opalê hasôm ya?”
Ma thêlô sapêŋ enaŋ nena thêlô mi. Ma Pita hanaŋ, “Anyô Bêŋ, avômalô bêŋ anôŋ ekalabu o siŋ ba intu êsôm o.”
46 Ma doŋtom Yisu hanaŋ, “Anyôla hasôm ya ba yahasaê nena yenaŋ lôklokwaŋ doho hêv yak.”
47 Ma avi êŋ hayê nena miŋ hatôm imbuŋ i ami. Ba intu hakô ba halowaliŋ ba hi halek vadôŋ lêlô habobo Yisu va. Ma hanaŋ hathak hasôm yani ma ketheŋ oyaŋ ma anêŋ thalaleŋ atu hakapok ba avômalô nômbêŋ atu elaŋô. 48  * Luk 7:50Ma Yisu hanaŋ hadêŋ avi êŋ, “Yenaŋ avena, anêm hôêvhaviŋ hadum ba lêk hubitak mavi. Nu lôk kapôlôm labali.”
49 Yisu hanaŋ abô hamiŋ denaŋ ma anyô te halêm anêŋ Jailus anêŋ unyak ba hanaŋ, “Nalum avi lêk hama yôv ba intu otak kêdôŋwaga ma miŋ nêm malaiŋ êndêŋ yani ami.” 50 Yisu halaŋô abô êŋ ma hanaŋ hadêŋ Jailus, “Miŋ ôkô ami. Nêmimbiŋ iyom ma tem nalum avi mavi esak loŋbô.”
51-53 Yisu hayô Jailus anêŋ unyak ma avômalô êmô ba elaŋ asêŋ malêŋ lôk leŋiŋmalaiŋ bêŋ hathak yani. Ma Yisu hanaŋ, “Asêŋ dô. Yani hêk sôm iyom ma miŋ hama ami.” Thêlô eyala nena lêk hama yôv ba intu emalik hathak Yisu. Ma Yisu hadô avômalô ini imbiŋ yani ba hawa Pita lo Jon ma Jems lôk amena êŋ talêbô lo lambô iyom ba i unyak kapô haviŋ yani.
54 Êŋ ma havaloŋ avena hamô baŋ ma halam nena, “Avena, umbiyô!” 55 Ma avena êŋ anêŋ dahô hayô halôk kupik hathak loŋbô ma ketheŋ oyaŋ ma haviyô. Ma Yisu hanaŋ ek nênêm nôm êndêŋ avena êŋ ek enjaŋ. 56 Ma anêŋ talêbô lo lambô esoŋ kambom. Ma doŋtom Yisu hanaŋ lôklokwaŋ nena miŋ nenaŋ nôm êŋ bêŋ êndêŋ anyôla ami.

*8:2: Mat 27:55-56; Mak 15:40-41; Luk 23:49

*8:10: Ais 6:9-10

*8:16: Mat 5:15; Luk 11:33

*8:17: Mat 10:26; Luk 12:2

*8:18: Mat 25:29; Luk 19:26

*8:48: Luk 7:50