2
Malia havathu Yisu
(Mat 1:18-25)
Waklavôŋ êŋ ma Sisa Ogastus havak abô majaŋ ek neja avômalô pik takatu ba Lom eyabiŋ i iniŋ athêŋ. Wak êŋ ma môŋ anôŋ ek gavman hawa avômalô iniŋ athêŋ. Ma Kulinius ma hamô hatôm plovins Silia iniŋ gavman bêŋ. Êŋ ma avômalô sapêŋ i iniŋ malak ôdôŋ nenanena ek neja iniŋ athêŋ. Josep habitak anêŋ Kiŋ Devit anêŋ thalaleŋ. Ba intu hatak Nasalet anêŋ Galili ma hi Devit anêŋ malak ôdôŋ Betlehem anêŋ Judia. Yani hi haviŋ Malia ek neto thainiŋ athêŋ. Avi êŋ bôk epesaŋ anêŋ abô yôv ek nendom êndêŋ Josep. Ma wak êŋ ma Malia hasabeŋ.
Êmô Betlehem denaŋ ma Malia anêŋ waklavôŋ hayô ek embathu. Ma havathu namalô bôp ba havuliv hathak sôp ba hadô hêk bokmaŋkao iniŋ kabum ek malê nena unyak atu ba hêk ek avômalô nêjêk ma lêk putup ba mi.
Aŋela hayô ek ŋê eyabiŋ bok
Ma ŋê eyabiŋ boksipsip doho êmô loŋ êŋ viyaiŋ ba eyabiŋ iniŋ bok hadêŋ bôlôvôŋ. Ma Anyô Bêŋ anêŋ aŋela te hayô ek thêlô lôk Anyô Bêŋ anêŋ deda lôkmaŋgiŋ habi hayôhêk thêlô ba êkô kambom. 10 Ma doŋtom aŋela hanaŋ nena, “Miŋ nôkô ami. Odaŋô! Yahawa abô mavi halêm ek môlô ba tem indum avômalô sapêŋ leŋiŋmavi anôŋ. 11 Lêk êntêk hêk Devit anêŋ malak ma avi te havathu okna te atu ba tem nêm môlô bulubiŋ. Yani ma Anyô Bêŋ, Mesia* Mesia ma abô Hiblu ma Kilisi ma abô Glik. Ma anêŋ ôdôŋ ma ‘Ôpatu ba Wapômbêŋ hêv ek nêm avômalô bulubiŋ.” atu ba Wapômbêŋ bôk hatak ek nêm anêŋ avômalô bulubiŋ. 12 Môlô tem ôŋgô amena kasek te ivuliv hathak sôp ba êdô hêk bokmaŋkao iniŋ kabum. Nôm êŋ ma hatôm lavôŋiŋ ek môlô ôŋgô.”
13 Aŋela hanaŋ yôv ma ketheŋ oyaŋ ma aŋela bêŋ anôŋ anêŋ leŋ êlêm iviŋ yani. Ma êbô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ ba enaŋ aêntêk,
14  * Luk 19:38 “Nômbô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ lôkmaŋgiŋ esak leŋbum.
Ma pik ma anêŋ labali êmô imbiŋ avômalô takatu ba Wapômbêŋ lamavi hathak.”
Ŋê eyabiŋ bok i êyê Yisu
15 Aŋela etak thêlô ba i malak leŋ ma ŋê eyabiŋ bok enaŋ hadêŋ i, “Alôana ek nagê nôm atu ba Anyô Bêŋ hanaŋ hadêŋ alalô nena lêk habitak Betlehem.”
16 Êŋ ma thêlô i ketheŋ ma êpôm Malia lo Josep ma amena kasek atu ba hêk bokmaŋkao iniŋ kabum. 17 Thêlô êyê yôv ma enaŋ abô takatu ba aŋela hanaŋ hadêŋ i hathak amena êŋ. 18 Ma avômalô elaŋô ŋê eyabiŋ bok iniŋ abô êŋ ba esoŋ kambom. 19  * Luk 2:51Ma Malia lahabi abô takêŋ ba havaloŋ loŋ hêk kapô. 20 Ma ŋê eyabiŋ boksipsip ele i ma êbô Wapômbêŋ lôk leŋiŋmavi anôŋ hadêŋ Wapômbêŋ hathak nôm takatu ba thêlô êyê lo elaŋô hatôm atu ba aŋela hanaŋ hadêŋ i.
Elam Yisu anêŋ athêŋ
21  * Luk 1:31Wak baheŋvi ba lahavulô hale ba hi ma eŋgothe okna êŋ anêŋ kupik ba elam anêŋ athêŋ nena Yisu. Athêŋ êŋ ma Malia miŋ hasabeŋ ami denaŋ ma aŋela te bôk halam yôv.
Simeon lo Ana êyê Yisu
22  * Wkp 12:1-8Josep lo Malia iniŋ waklavôŋ nimbitak mabuŋ ênjêk Wapômbêŋ ma hayô hatôm balabuŋ atu ba Mose bôk hato. Êŋ ma ewa Yisu ba i Jelusalem ek nênêm êndêŋ Anyô Bêŋ 23  * Kis 13:2hatôm anêŋ balabuŋ bôk hanaŋ yôv nena, “Nônêm anyô môŋ sapêŋ êndêŋ Wapômbêŋ.” 24  * Wkp 12:8Lôk i ek nêmbôk da hatôm Anyô Bêŋ anêŋ balabuŋ bôk hanaŋ nena, “menak bôbô lokwaŋju mena thabiyom muk lokwaŋju.”
25 Ma anyô te hamô Jelusalem ba anêŋ athêŋ nena Simeon. Yani ma anyô thêthôŋ ba hasopa abô balabuŋ dedauŋ mavi. Yani hayabiŋ Mesia atu ba tem nêm Islael thêvô. Ma Lovak Matheŋ hamô haviŋ Simeon. 26 Ma Lovak Matheŋ bôk hanaŋ hadêŋ yani yôv nena tem miŋ ema ami ma êmô endeba ênjê Anyô Bêŋ anêŋ Mesia vêmam. 27 Ma Lovak Matheŋ halom yani ba hi Wapômbêŋ anêŋ unyak matheŋ. Yani hamô denaŋ ma Josep lo Malia ewa Yisu ba êlêm ek nesopa abô balabuŋ. 28 Ma Simeon hasip okna hamô baŋ ma habô Wapômbêŋ ba hanaŋ aêntêk,
29 “Anyô Bêŋ Wapômbêŋ, ya anêm anyô ku. Lêk yahayê yôv ba tem yama lôk yaleŋmavi êtôm atu ba bôk hovak abô haviŋ ya.
30  * Ais 52:10; Luk 3:6; Tit 2:11Lêk yamaleŋ hayê nôm atu ba hôêv ek nêm yêlô bulubiŋ.
31 Hôpôpêk nôm êŋ hêk avômalô sapêŋ maleŋiŋ.
32  * Ais 42:6; 49:6; 52:10Nôm êŋ ma hatôm deda ek avômalô loŋ buyaŋ nêgê,
ma tem nêm athêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ anêm avômalô Islael.”
33 Yisu anêŋ lambô lo talêbô elaŋô Simeon anêŋ abô atu ba hanaŋ hathak okna êŋ ba esoŋ kambom. 34  * Ais 8:14; Mat 21:42; 1Pi 2:8Êŋ ma Simeon hêv mek hadêŋ thêlô ma hanaŋ hadêŋ Malia aêntêk, “Wapômbêŋ hatak okna êntêk ek indum avômalô Islael bêŋ anôŋ nênêm yak ma bêŋ anôŋ nimbiyô nimiŋ. Yani tem êmô êtôm Wapômbêŋ anêŋ lavôŋiŋ te ma doŋtom avômalô bêŋ anôŋ tem miŋ nênêmimbiŋ yani ami. 35 Êŋ ma avômalô bêŋ anôŋ iniŋ auk loŋ kapô tem imbitak loŋ yaiŋ. Ma tem kapôlôm indiŋ o êtôm biŋ vovak hadabêŋ bimdaluk kisi.”
36 Ma plopet avi te hamô haviŋ ba anêŋ athêŋ nena Ana. Yani ma Panuel anêŋ nalavi ba habitak anêŋ Asel anêŋ ôdôŋ. Yani bôk avôdôŋna ba anêŋ sondabêŋ hatôm 84. Sêbôk ba yani avi muk ma hawa anyô ba hamô haviŋ yamalô hatôm sondabêŋ baheŋvi ba lahavuju. 37 Vêm ma yamalô hama ma yani hamô hatôm avi tôp sondabêŋ bêŋ anôŋ. Wak lo bôlôvôŋ ma miŋ hatak unyak matheŋ ami, ma hathak hatak nôm ek nêm yeŋ lo eteŋ mek. 38 Ma Simeon hanaŋ abô denaŋ, ma avi êŋ hi habobo thêlô ma hêv lamavi hadêŋ Wapômbêŋ. Ma hanaŋ abô hathak okna êŋ hadêŋ avômalô takatu ba êmô ek eyabiŋ waklavôŋ atu ba Wapômbêŋ nêm avômalô Islael vê ênjêk iniŋ malaiŋ.
39  * Mat 2:23Josep lo Malia idum nômkama sapêŋ hatôm atu ba Anyô Bêŋ anêŋ balabuŋ hanaŋ vêm ma ele i iniŋ malak Nasalet hêk Galili. 40 Ma okna halumbak ba habitak lôklokwaŋ. Ma anêŋ auk mavi bêŋ anôŋ. Ma Wapômbêŋ anêŋ wapôm hamô haviŋ yani.
Yisu hamô unyak matheŋ kapô
41  * Kis 12:24-27; 23:14-17; Lo 16:1-8Sondabêŋ nômbêŋ intu ma Yisu anêŋ talêbô lo lambô i Jelusalem ek nêgê waklavôŋ anêŋ athêŋ nena Hale ba Hi.* Sêbôk ma Wapômbêŋ anêŋ aŋela ik Ijip iniŋ apenena môŋ vônô. Ma hayô Islael ma hayê thalaleŋ hamô iniŋ unyak abôlêk, êŋ ma hale ba hi ba miŋ hik Islael te vônô ami. 42 Ma Yisu anêŋ sondabêŋ hatôm laumiŋ ba lahavuju, ma thêlô idum aêŋ ba ethak ba i Jelusalem ek nêgê waklavôŋ êŋ. 43 Waklavôŋ bêŋ êŋ hale halôk ma thêlô ele i iniŋ loŋ. Ma okna Yisu ma hamô Jelusalem denaŋ. Ma talêbô lo lambô êthôŋ ba i. 44 Ma esoŋ nena lêk haviŋ anêŋ avômalô vi ba hi la. Ba eveŋ wak daluk te vêm ma êyê mi, êŋ ma i êbôlêm yani haveŋ iniŋ avômalô malêvôŋ. 45 Ma doŋtom miŋ êpôm ami, êŋ ma êvôi Jelusalem hathak loŋbô ek nêmbôlêm yani. 46 Wak lô hale ba hi yôv ma êpôm yani hamô unyak matheŋ kapô. Yani hamô haviŋ kêdôŋwaga doho ba halaŋô iniŋ abô ma hanaŋ hik thêlô liŋ. 47 Avômalô takatu ba elaŋô anêŋ abô lôk anêŋ auk bêŋ ma esoŋ kambom. 48 Êŋ ma lambô lo talêbô êyê yani ba esoŋ kambom haviŋ. Ma talêbô hanaŋ, “Yenaŋ okna, hudum malê aêŋ? Yai akô kambom ba abôlêm o.”
49 Ma Yisu hanaŋ viyaŋ nena, “Mamu ôbôlêm ya eka? Miŋ oyala nena tem yamô Wakamik anêŋ unyak ami e?” 50 Ma doŋtom êthôŋ anêŋ abô êŋ anêŋ ôdôŋ paliŋ.
51  * Luk 2:19Yôv ma hi haviŋ talêbô lo lambô ba i Nasalet. Ma halaŋô iniŋ abô ba hasopa. Ma talêbô havaloŋ abô takêŋ loŋ hêk kapô. 52  * 1Sml 2:26; Snd 3:4Yisu habitak bêŋ ma anêŋ auk mavi anôŋ. Ma Wapômbêŋ lôk avômalô leŋiŋmavi hathak yani.

*2:11: Mesia ma abô Hiblu ma Kilisi ma abô Glik. Ma anêŋ ôdôŋ ma ‘Ôpatu ba Wapômbêŋ hêv ek nêm avômalô bulubiŋ.”

*2:14: Luk 19:38

*2:19: Luk 2:51

*2:21: Luk 1:31

*2:22: Wkp 12:1-8

*2:23: Kis 13:2

*2:24: Wkp 12:8

*2:30: Ais 52:10; Luk 3:6; Tit 2:11

*2:32: Ais 42:6; 49:6; 52:10

*2:34: Ais 8:14; Mat 21:42; 1Pi 2:8

*2:39: Mat 2:23

*2:41: Kis 12:24-27; 23:14-17; Lo 16:1-8

*2:41: Sêbôk ma Wapômbêŋ anêŋ aŋela ik Ijip iniŋ apenena môŋ vônô. Ma hayô Islael ma hayê thalaleŋ hamô iniŋ unyak abôlêk, êŋ ma hale ba hi ba miŋ hik Islael te vônô ami.

*2:51: Luk 2:19

*2:52: 1Sml 2:26; Snd 3:4