29
Ngè Dèch Am Đòiq Broq Hnem Cùh Waiq
Èh Bùa Đawit doi ca tagop jàn Is-ra-ên: “Sa-lô-môn, con calô da au, mangai ma Boc Plình khoi ràih, ŏi raq 'yoh, 'nhòq 'nì loq toq leq, mahaq bìac broq aih dìq jaq càn caiq, ma jah 'màng aih hnem cô ùh broq ca mangai, mahaq broq ca Chuaq, Haq Boc Plình. Au khoi dìq ca padren chaq dahwèq đòiq hi broq hnem Boc Plình da au; wang đòiq broq ranac xam wang, 'bac đòiq broq ranac xam 'bac, đùng đòiq broq ranac xam đùng, mem đòiq broq ranac xam mem, long đòiq broq ranac xam long, 'bài ngŏc gam, hmu ngŏc 'mùt enh trom, ngŏc i 'bài nhum, rìm hiniq hmu ngŏc canaq 'bac, wa bàc hmu ramong. Yi hnao hòm aih, manoh loq waq ca Boc Plình da au, enh gùng ca rìm ngè khoi padon đòiq hi broq Hnem Cùh Waiq Hadròih da Boc Plình da au, au hadai am wang 'bac da au ca Hnem Cùh Waiq Hadròih. Au khoi dèch am 10.182 kìq wang Ôphia, 236.364 kìq 'bac đòiq hi hlèch panàt Hnem Cùh Waiq; Wang ca 'bài ngè xam wang, 'bac ca 'bài ngè xam 'bac, wa rìm ranac da thòq ma broq. 'Màng aih hì cô cabô enh dèch am ngè ca Chuaq?”
Jò aih 'bài ma broq gàu da wì haq, 'bài mangai ma broq gàu da hadròng hadrech Is-ra-ên, mangai ma broq gàu 1.000 lình, broq gàu 100 lình, mangai ngan wèq bìac broq da bùa, dìq bùi manoh đòiq dèch am. Wì haq dèch am ca bìac broq Hnem Cùh Waiq da Boc Plình: 171.000 kìq wang, 10.000 jèn wang, 341.000 kìq 'bac, 613.636 kìq đùng, wa 3.409.091 kìq mem. Mangai i hmu canaq hadai dèch am hmu canaq 'mùt ta adùq đòiq rìm ngè canaq da Boc Plình, Jê-hi-ên, mangai Getsôn wèq bìac cô. Dìq ca jàn lem bùi khoi dèch am tiaq manoh cla enh dèch am, ma jah 'màng aih wì haq khoi dìq dèh ca manoh dèch am ca Chuaq. Đawit hadai dìq jaq lem bùi.
Bàu Waiq Khàn Da Đawit
10 Enh ngìa ca tagop da jàn, Đawit calêu bàu padèch hiniq Chuaq, doi:
“Waiq Chuaq,
Ìh Boc Plình da Is-ra-ên boc nhèn hiniq Ìh joq đang ca jah padèch hloi hloi.
11 Chuaq ôi! Ìh joq 'nàng càn caiq wa i cwìang itai,
'ngah 'ngai wa rahù ranhòm.
Rìm bìac ta plình wa crŏng taneh Ìh wèq cwìang.
Ìh jah padèch ha'nhèq wa broq gàu ta rìm hiniq.
12 Bìac can padrŏng wa can rahù dìq trùh enh Ìh;
Ìh ngan wèq rìm bìac;
padren dêh wa cwìang itai ŏi ta tì Ìh;
Chuaq i cwìang broq ca mangai ìh khoi ràih jah dêh,
wa jah padèch ha'nhèq.
13 'Màng aih, manàiq cô Boc Plình da nhèn,
nhèn dìq jaq manè pôi Ìh wa padèch hiniq 'ngah 'ngai da Ìh.
14 “Au cô cabô? Jàn da au cô cabô, ma hùa dèch am ca Chuaq dìq jaq bàc 'màng cô? Ma jah 'màng aih rìm bìac cô dìq trùh enh Ìh; rìm bìac nhèn khoi dèch am ca Ìh, dìq Ìh am ca nhèn. 15 Ma jah 'màng aih enh ngìa ca Chuaq, nhèn hadai tìah ca boc yaq nhèn, nhèn bu dàng mangai ŏi đò, bù dàng tamoi lam trong; 'nhòng rìh da nhèn ta crŏng taneh cô tìah ca 'mù taloc, ùh jah ŏi dùnh. 16 Waiq Chuaq, Boc Plình da nhèn, rìm bìac nhèn khoi dèch am đòiq broq hnem ca hiniq Hadròih da Ìh, dìq trùh enh tì Ìh wa dìq rìm bìac da Ìh. 17 Taiq au loq, Chuaq Boc Plình da au, Ìh enh thù manoh mangai, Ìh lem bùi ca mangai leq lem jang. Au hadai cla to enh dèch am xam manoh lem jang, rìm bìac. Jò cô au dìq jaq lem bùi jah hnoq jàn da Ìh ta cô hadai cla enh dèch am ca Ìh. 18 Waiq Chuaq, Boc Plình da Ap-ra-ham, Isac, wa Is-ra-ên, boc yaq da au, xìn wèq yôt manoh enh đòiq wì jàn da Ìh hèm ta manoh bìac cô hloi hloi, wa xìn manoh da wì haq hloi hloi tiaq trong Ìh. 19 Xìn Chuaq am ca Sa-lô-môn, con calô da au, dìq dèh ca manoh wèq bàu thê, bàu hnài, wa trong ranenh, đòiq jah broq rìm bìac ca Hnem Cùh Waiq ma au khoi padon am.”
20 Hi khoi Đawit doi dìq ca jàn Is-ra-ên: “Jò cô calêu bàu padèch hiniq Chuaq Boc Plình da pì beq.” 'Màng aih dìq dŏng ca tagop Is-ra-ên calêu bàu padèch hiniq Chuaq, Boc Plình da boc yaq wì haq; wì cùp gàu wa hacùn cràng enh ngìa ca Chuaq wa bùa.
Ngè Dèch Am Tadreo
21 Hì ma atìq, wì dèch ngè tadreo bùh ca Chuaq: 1.000 'bo calô, 1.000 trìu calô, 1.000 trìu con, xam bàc alac broq lè dèch am ngè ôq, wa bàc ngè tadreo ma 'noiq ca jàn Is-ra-ên. 22 Hì aih wì caq ôq lem bùi ti dabau enh ngìa ca Chuaq.
Hì aih raq yàng baiq wì dèch Sa-lô-môn, con Đawit tŏc broq bùa; wì xùt dàu ca haq enh ngìa ca Chuaq đòiq wèq cwìang wa xùt dàu ca Xađoc broq pajàu. 23 Sa-lô-môn tŏc gèq bùa Chuaq am, thai dèh baq, aih Đawit; haq jah padrŏng can wa dìq ca Is-ra-ên iu bàu haq. 24 Dìq ca mangai broq gàu, 'bài lình can dêh wa dìq ca con bùa Đawit iu bùa Sa-lô-môn.
25 Chuaq broq ca Sa-lô-môn jah padèch ha'nhèq enh ngìa ca jàn Is-ra-ên; Chuaq am ca Sa-lô-môn bìac rahù rahìac, 'nhòq i bùa leq ta jàn Is-ra-ên adroi ca aih jah i.
Đawit Cachìt
26 Bùa Đawit, con Jêsê, khoi wèq cwìang dìq ca jàn Is-ra-ên. 27 Haq wèq cwìang jàn Is-ra-ên 40 hanam, 7 hanam ta Hêprôn wa 33 hanam ta Jê-ru-sa-lem. 28 Đawit cachìt jò khoi bàc hanam, jah halình wa bìac can padrŏng. Con haq Sa-lô-môn tŏc gèq bùa thai haq.
29 Rìm bìac da bùa Đawit enh baxèm trùh lùch, dìq khoi jah achìh ta sech Sa-mu-ên mangai capoch thai Boc Plình, ta sech da Nathan mangai capoch thai Boc Plình wa ta sech da Gat mangai capoch thai Boc Plình; 30 Hadai i bìac wèq cwìang da haq, bìac cwìang can dêh, wa rìm bìac am trùh ca haq, ca jàn Is-ra-ên, wa dìq ca Diac 'noiq, dìq khoi achìh ta sech aih.