2 'Nhòng Bùa
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Dadroang calah da 'Bài Bùa da Is-ra-ên wa Juđa.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Tiaq mangai craq Yothaiq calah nèh Êxra achìh sech cô. Sech cô khoi achìh atìq ca hanam 458 A.C.
Bàu Anoi:
Sech cô anoi 'noh bìac dìq ca bùa calah nèh tiaq xinoi bùa Đawit. Mangai achìh sech cô doi bìac yi nhet dìq dŏng, aih ngan thù jàn cô joq 'nàng wèq dèh bàu tiaq Chuaq ùh?
Rìm 'Nat:
1. Bùa Sa-lô-môn wèq cwìang: 1:1—9:31
2. 'Bài bùa da Juđa: 10:1—36:14
3. Phôq Jê-ru-sa-lem 'bìq raliang đac: 36:15–23
1
Sa-lô-môn Cùh Waiq ta Gi-bi-ôn
Bùa Sa-lô-môn, con calô da bùa Đawit, wèq cwìang dìq jaq hagao dèh ta Diac cla, ma jah 'màng aih i Boc Plình ŏi ti haq broq ca haq jah hagao hagình.
Bùa Sa-lô-môn anoi tùang dìq ca cwan ta jàn Is-ra-ên, aih 'bài mangai wèq mòiq ngŏng lình wa mòiq hrinh lình, 'bài cwan hadrah, 'bài cwan ma broq gàu dìq ca jàn Is-ra-ên, wa 'bài mangai broq gàu hadròng hadrech. Hi khoi bùa Sa-lô-môn 'ràng wì trùh nòi ha'nhèq ta Gi-bi-ôn, ma jah 'màng aih hnem traiq cùh waiq, ma Môise hapŏng da Boc Plình, khoi broq ta đùng braih càn, ŏi ta aih. Mahaq, Bùa Đawit khoi ahlài hom wêh jao da Boc Plình enh Ki-ri-at Jê-a-rim trùh nòi haq khoi padon, ma jah 'màng aih Đawit i broq mòiq toq traiq ca hom wêh jao ta Jê-ru-sa-lem. Mahaq ca'bŏng tadreo xam đùng Bê-xa-lên, con calô Uri xau Hurò ma broq, aih ŏi enh ngìa ca hnem traiq cùh waiq, 'mang aih bùa Sa-lô-môn wa dìq ca 'bài mangai ma tiaq haq, trùh chaq ti aih. Bùa Sa-lô-môn trùh haten ca'bŏng tadreo xam đùng enh ngìa ca Chuaq, jang hnem traiq cùh waiq. Haq dèch am ca Chuaq 1.000 toq ngè tadreo bùh ta ca'bŏng aih.
'Màng aih Boc Plình mahno loh ca Sa-lô-môn, hi doi ca haq: “Xìn beq bìac cleq ìh ma enh xìn, Au am ca ìh.”
Sa-lô-môn Waiq Xìn Khôn Rabiaq
Sa-lô-môn tèo: “Ìh khoi patô ca Đawit baq au, can xa-ŏch xam manoh loq waq càn, èh Ìh hadai dèch au jah tŏc broq bùa. Manàiq cô, Ìh Chuaq Boc Plình khoi broq gêh bàu hùaq ca Đawit baq au, ma jah 'màng aih Ìh khoi dèch atŏc au broq bùa ca jàn dìq jaq cràm tìah ca braih diac raxìq 'màng cô. 10 Xìn Chuaq am ca au bìac khôn rabiaq wa manoh 'nì loq đòiq au wèq cwìang jàn cô, ma jah 'màng aih i cabô nui wèq cwìang jàn dìq jaq cràm cô da Ìh?”
11 Boc Plình doi ca Sa-lô-môn: “Nhò ìh i manoh 'màng aih, ùh xìn cùng hang, ùh xìn padrŏng can, ùh xìn 'bang tìang, ùh xìn can rìh da 'bài mangai ma git ca ìh, hadai ùh xìn can rìh halình, mahaq xìn bìac khôn rabiaq wa 'nì loq đòiq wèq cwìang jàn Au, aih jàn Au khoi dèch ìh tŏc đòiq broq bùa ca wì haq. 12 'Màng aih, Au am ca ìh bìac khôn rabiaq wa 'nì loq. Au hadai am ca ìh cùng hang, padrŏng can wa 'bang tìang trùh 'mòi ùh i ca bùa leq adroi loq atìq ca ìh jah 'màng aih.”
Can Padrŏng Da Sa-lô-môn
13 Jò aih Sa-lô-môn enh hnem traiq cùh waiq ta go ha'nhèq Gi-bi-ôn, hlài ta Jê-ru-sa-lem, wèq cwìang jàn Is-ra-ên.
14 Bùa Sa-lô-môn tagop xê axêh wa axêh. Haq jah 1.400 toq xê wa 12.000 toq axêh đòiq ta 'bài phôq, wa đòiq haten ca bùa ta Jê-ru-sa-lem. 15 Bùa Sa-lô-môn broq wang wa 'bac ta Jê-ru-sa-lem bàc bu dàng hmu raga, wa long hùang nam bàc bu dàng long pŏc ŏi ta tamang taneh ha'neq. 16 Sa-lô-môn rŏt axêh enh gùng Aicàp wa Cuê. 'Bài mangai padro da bùa rŏt axêh enh aih tiaq jaq troq ta chòq. 17 Wì rŏt xê axêh enh Aicàp jah 600 capiac 'bac mòiq toq, wa axêh jah rŏt 150 capiac 'bac mòiq toq. Èh wì tech hlài axêh wa xê axêh aih ca 'bài bùa jàn Hêtit wa 'bài bùa jàn Siri.