2
Sa-lô-môn Broq Hnem Cùh Waiq
Bùa Sa-lô-môn 'noh bàu broq mòiq toq hnem cùh waiq ca Chuaq wa mòiq toq hnem ŏi ca dađeh. Bùa Sa-lô-môn ràih 70.000 mangai xùi tòng, 80.000 mangai pah hmu ta wang wa 3.600 ngai ngan wèq 'bài mangai abroq.
Bùa Sa-lô-môn gòi bàu trùh ca bùa Hiram ŏi ta Tirò doi:
 
“Ìh khoi am ca baq au Đawit, long hùang nam đòiq broq hnem 'màng leq, xìn ìh hadai am ca au 'màng aih dìq. Ma jah 'màng aih au padon broq hnem cùh waiq ca hiniq Chuaq Boc Plình da au, đòiq padèch hiniq Haq, èh bùh jreo xùa thùm ca Haq, dèch am 'benh hadròih ca Haq, dèch am ngè tadreo bùh daxroq daxèq lè hì Sabat, hì mat khê neo wa mòiq hì lè hiniang ma 'noiq ca Chuaq Boc Plình da nhèn, aih bìac nhèn ep broq tiaq hloi hloi ta Is-ra-ên.
“Hnem au padon broq cô èh dìq jaq càn lem, ma jah 'màng aih Boc Plình da nhèn, Haq enh 'nhèq dŏng dìq ca kiac. Mahaq i mangai leq jah broq hnem ca Chuaq? Ma jah 'màng aih dìq ca nòi ta plình wa plình yi ha'nhèq dŏng dìq ca plình xôq ùh i nòi tôm tàu am ca Haq ŏi. 'Màng aih au cô cabô ma broq hnem ca Chuaq mahaq toq broq nòi bùh đeh jreo xùa thùm enh ngìa ca Haq?
“ 'Màng aih manàiq cô xìn ìh am ca au mòiq ngai thòq ragài loq broq bìac xam wang, 'bac, đùng, mem, bai gòh ngùi, bai gòh, bai xenh, xam mangai thòq loq choh padì, đòiq broq pajùm ti thòq ragài da au ta Juđa wa Jê-ru-sa-lem, aih mangai baq au khoi ràih am ca au.
“Xìn ìh hadai gòi am ca au long hùang nam, long 'bat, long đan hùang enh Liban ma jah 'màng aih au loq hapŏng ìh ragài ca broq long ŏi ta Liban, èh 'bài hapŏng au hadai broq ti 'bài hapŏng ìh, đòiq coh bàc long, ma jah 'màng aih hnem au broq cô èh, aih dìq jaq càn wa nhòm nhìn. 10 Au am ca 'bài hapŏng da ìh, aih 'bài mangai ma coh long, 545.400 kìq 'mau mì xai, 545.400 kìq 'mau mat, 500.060 lìt alac, wa 500.060 lìt dàu ôliu.”
Huram Jùp Đò Sa-lô-môn
11 Hiram, bùa Tirò achìh jàiq padreo bàu tèo bùa Sa-lô-môn:
 
“Taiq Chuaq xa-ŏch dèh ca jàn Haq, ma jah Haq khoi dèch ìh tŏc broq bùa ca wì haq.”
12 Hiram doi tam:
 
“Manè apôi Chuaq Boc Plình da jàn Is-ra-ên, Haq khoi broq loh plình crŏng taneh; Haq khoi am ca Đawit mòiq toq con calô khôn rabiaq, thài wa 'nì loq, haq jah broq ca Chuaq mòiq toq hnem cùh waiq, wa mòiq toq hnem bùa ca dađeh.
13 “Manàiq cô au thê mòiq ngai thòq ragài, thài ca 'nì loq, hiniq haq Hiram Abi, 14 miq haq ŏi ta hadròng hadrech Đan, baq haq mangai Tirò. Haq mangai thòq wang, 'bac, đùng, mem, hmu, long, bai gòh, bai xenh, bai briang, bai gòh ngùi. Haq hadai loq choh padì wa loq achìh 'mù, ùh kè tiaq trong leq wì ma am dua ca haq, haq broq jah dŏng dìq. Haq broq bìac ti 'bài thòq ìh, hadai tìah ca 'bài thòq da craq au, Đawit baq ìh.
15 “ 'Màng aih, 'mau mì, 'mau mat, dàu wa alac ìh khoi hùaq, xìn ìh gòi ca au beq. 16 Nhèn coh ca ìh sôq long ìh ma nhet, enh Liban, broq rakìt tiaq trong diac pađôiq 'noh Japhô, èh ìh atŏc Jê-ru-sa-lem.”
17 Bùa Sa-lô-môn ti rèn dŏng dìq mangai gùng wì ma rìh ŏi ta cròng Is-ra-ên, tiaq dua Đawit baq haq khoi rèn wì, hnoq jah 153.600 ngai. 18 Ta aih bùa yŏc 70.000 ngai đòiq genh tòng, 80.000 ngai broq thòq pah hmu ta wang, 3.600 ngai broq mangai patô ca wì abroq.