3
Bìac Broq Hnem Cùh Waiq
Sa-lô-môn baxèm broq hnem cùh waiq ca Boc Plình ta Jê-ru-sa-lem, ta bôi wang Mô-ri-a, aih nòi Chuaq khoi mahno dađeh ca Đawit, baq bùa Sa-lô-môn, wop jang nòi Đawit khoi padon ta nòi xàn len 'mau da Otnan mangai Jê-bu-xit. Sa-lô-môn baxèm broq hì baiq, khê baiq, hanam ma pôn, tình pang jò Sa-lô-môn tŏc broq bùa.
Cô tanam xèm bùa Sa-lô-môn broq loh đòiq broq hnem cùh waiq. Dàng yôh 60 hagat, dàng wàu 20 hagat. Hawài pah ngìa hnem cùh waiq aih 20 hagat dàng yôh, da-adàng ca pah wàu da hnem aih, ha'nhèq 120 hagat.
Enh trom haq 'bìt xam wang. Panàt hnem enh trom broq xam long 'bat, 'bìt wang, èh choh padì 'mù long rêq wa caxi tagwat. Haq padì hnem xam hmu canaq wa xam wang yŏc enh taneh Diac Pawim. Haq hadai 'bìt wang jàp hnem cùh waiq: long pang, khùan 'mang, panàt wa 'mang; èh choh 'mù chê-ru-bim ta panàt.
Haq broq Nòi Dìq Jaq Hadròih dàng yôh 20 hagat, dàng wàu hadai da-adàng ca dàng yôh. Haq 'bìt dìq ca adùq aih xam 25.636 kìq wang. Đình dìq broq xam wang trap 'ne kìq. Dìq ca panàt ta adùq enh 'nhèq hadai dìq jah 'bìt xam wang.
10 Ta nòi dìq jaq hadròih aih bùa hadai thê choh baiq toq 'mù chê-ru-bim aih yòng adrình ca dabau ngìa wa 'nah ta nòi hadròih. 11 Panan chê-ru-bim 20 hagat. Rìm tang panan dàng yôh 5 hagat. Mòiq panan da Chê-ru-bim chùq panàt, èh panan pah tau chùq panan da chê-ru-bim ma 'noiq. 12 Mòiq pah panan da Chê-ru-bim dàng yôh 5 hagat, pah panan da Chê-ru-bim cô chùq panàt, èh panan pah ma tau dàng yôh hadai 5 hagat chùq ca panan da chê-ru-bim ma tau. 13 'Bài panan da chê-ru-bim cô dàng yôh 20 hagat, èh jènh wì haq yòng đòiq hadrò ngan enh ngìa ca adùq Nòi Hadròih.
14 Bùa hadai broq bai prình xam bai nhum xenh, nhum gòh ngùi wa gòh habùac, èh choh 'mù chê-ru-bim ta aih.
15 Enh ngìa ca hnem cùh waiq, bùa broq baiq toq jrang dàng ha'nhèq 35 hagat. Ta gàu jrang aih haq 'mùt tam gàu haq 5 hagat. 16 Bùa Sa-lô-môn hadai thê broq caxi mem tagwat troi caxi mem ta Nòi Dìq Jaq Hadròih, atua abôi jrang, wa 100 toq 'mù plì ôi rôm ta caxi mem aih. 17 Bùa dèch baiq toq jrang aih enh ngìa hnem cùh waiq, mòiq toq pah 'ngeo, mòiq toq pah 'ma; jrang pah 'ma jah hiniq Jakin, pah 'ngeo jah hiniq Bô-ach.