4
'Bài Dahwèq ta Hnem Cùh Waiq
Bùa broq mòiq toq ca'bŏng tadreo xam đùng dàng yôh 20 hagat, dàng wàu 20 hagat, wa dàng ha'nhèq 10 hagat. Haq hadai broq mòiq toq thùng càn xam đùng đòiq diac, dàng wàu aih jah 10 hagat, dàng ha'nhèq 5 hagat, wêh dudan ca thùng aih jah 30 hagat. Haq hadai tùh baiq brong 'mù plì cadah dudan ca ngah thùng. Ta 1 hagat haq tùh 10 toq 'mù. 'Bài 'mù aih khoi tùh adrình ca haq ma tùh thùng.
Thùng aih wì dèch đòiq enh 'nhèq ca 12 toq 'bo, piq toq ngìa pah 'ngeo ca mat mahì loh, piq toq ngìa pah mat mahì mùt, piq toq ngìa pah 'ma ca mat mahì loh, piq toq ngìa pah mat mahì loh. Thùng aih enh 'nhèq ca 'bo ma i tabùq cloh ngìa 'nah enh trom. Thùng cô dàng habàu jah mòiq hada, èh kenh ngah thùng cô tìah ca ngah doi, tìah ca 'mù riang tacreo jò hađah. Thùng jah đòiq 75.000 lìt diac.
Bùa hadai broq 10 toq thùng 'yoh đòiq 'nheo ngè broq bìac tadreo bùh. Haq đòiq 5 toq pah 'ma wa 5 toq pah 'ngeo. Mahaq 'bài pajàu 'nheo dađeh ta thùng ma càn.
Bùa hadai broq 10 toq jènh đen xam wang tiaq dua khoi pachì, đòiq ŏi ta Hnem Cùh Waiq, 5 toq pah 'ma wa 5 toq pah 'ngeo.
Bùa broq 10 toq ca'bŏng đòiq ta Hnem Cùh Waiq, đòiq 5 toq pah 'ma wa 5 toq pah 'ngeo. Haq hadai broq 100 toq doi chrŏng xam wang.
Haq hadai broq xàn ca 'bài pajàu wa xàn càn, wa 'bài 'mang mùt loh ta xàn. Haq 'bìt dìq ca 'mang xam đùng. 10 Haq đòiq thùng càn aih pah 'ma ca Hnem Cùh Waiq.
11 Hiram hadai broq 'bài chrŏng tah blo, canoch wa 'bài ngè 'noiq hòm.
Hiram broq gêh dèh bìac Sa-lô-môn thê haq broq ca Hnem Cùh Waiq:
 
12 baiq toq jrang wa gàu jrang ma đòiq padì, wì gwiang hlàm mem dudan ca gàu jrang,
13 atua 400 toq plì ôi rôm jang baiq toq hlàm; mòiq toq hlàm atua baiq brong, đòiq padì ca baiq toq gàu jrang.
14 Haq hadai broq 'bài jènh, đòiq 'bài thùng diac enh 'nhèq ca jènh aih;
15 thùng càn đòiq enh 'nhèq ca 12 toq 'bo.
16 'Bài thùng tah blo, canoch, achôn wa 'bài dahwèq ma 'noiq.
Hiram Abi khoi broq dahwèq cô dìq xam đùng troq tiaq bàu Sa-lô-môn đòiq waq ta Hnem Cùh Waiq. 17 Sa-lô-môn tùh padì 'bài dahwèq cô xam khùan taneh nhin ta đùng thòng cròng diac Jôđan, 'ne Sucôt wa Xê-rê-đa. 18 Bùa thê broq bàc ranac 'màng aih, broq toq xam đùng, ùh i mangai leq nui tình đùng dìq toq leq.
19 Bùa Sa-lô-môn broq dìq ngè đòiq cùh waiq ta Hnem Cùh Waiq da Boc Plình,
 
ca'bŏng tadreo xam wang,
'bài ca'bŏng đòiq 'benh hadròih,
20 'bài jènh đen wa chac đen dìq broq xam wang, đòiq bùh ta Nòi Dìq Jaq Hadròih tiaq bàu khoi pachì;
21 dìq ca riang, 'bài đen, 'bài hakep dìq broq xam wang;
22 keoq đòiq cat tìm đen, cabi, canoch, achôn, abôq bùh jreo xua thùm dìq broq xam wang. Dìq ca 'mang nòi mùt ta Nòi Dìq Jaq Hadròih wa adùq enh trom hadai khoi 'bìt xam wang.