5
'Mùt Hom Wêh Jao ta Hnem Cùh Waiq
Jò rìm bìac bùa Sa-lô-môn broq ca Hnem Cùh Waiq khoi gêh, Sa-lô-môn hadai 'ràng dìq dahwèq Đawit baq haq khoi dèch am ca Chuaq: Aih wang, 'bac wa dìq ca ranac 'noiq, hi 'mùt ta kho da Hnem Cùh Waiq.
Èh Sa-lô-môn creo dŏng dìq ca 'bài gù craq ta Is-ra-ên, 'bài mangai ma wèq cwìang dèh hadròng hadrech, 'bài broq gàu da xinoi Is-ra-ên hlài Jê-ru-sa-lem đòiq lam đìh yŏc hom wêh jao da Chuaq enh Jê-ru-sa-lem phôq Đawit. Dìq ca 'bài mangai calô ta Is-ra-ên tagop ta hnem bùa đòiq wiang broq lè hiniang, jò aih wop khê tapèh.
Jò dìq dŏng ca 'bài gù craq ta Is-ra-ên hi trùh, 'bài mangai Lêwi tòng hom wêh jao da Chuaq loh lam. 'Bài pajàu wa mangai Lêwi 'ràng hòm wêh jao, Hnem Traiq Cùh Waiq, wa dìq ca ngè ma ŏi ta Traiq. Bùa Sa-lô-môn wa dìq dŏng ca jàn Is-ra-ên ma yòng dudan ca bùa, enh ngìa ca hom wêh jao, dèch am 'bài ngè tadreo trìu, 'bo bàc dìq jaq trùh 'mòi pi nui rèn.
'Bài pajàu 'mùt hom wêh jao da Chuaq ta nòi khoi padon đòiq ca haq ta'ne Hnem Cùh Waiq, aih ta Nòi Dìq Jaq Hadròih enh 'neq ca 'bài panan chê-ru-bim. 'Bài chê-ru-bim hlìa dèh panan nòi đòiq hom wêh jao wa long tanòng. 'Bài long tanòng yôh, 'màng aih ŏi enh nòi hadròih ngan hnoq gàu haq, mahaq ŏi enh gùng ùh jah hnoq; long aih xôq ŏi ta aih trùh hì cô. 10 Ùh i ca cleq enh trom hom wêh jao enh gùng ca baiq capiac hmu i ranenh Môise khoi choh, tah ta aih jò ŏi ta Hôrêp, aih nòi Chuaq broq wêh jao ca mangai Is-ra-ên ta hì wì haq loh khoi enh Aicàp.
Can 'Ngah 'Ngai Boc Plình 'Mùt Bình ta Hnem Cùh Waiq
11 Jò dìq ca pajàu loh khoi enh Nòi Hadròih, ma jah 'màng aih dìq ca pajàu, ùh dèh ca ŏi ta lù leq, dìq ep broq hadròih dađeh, 12 dìq ca mangai ma calêu wa wêh nhŏc, aih mangai Lêwi, hiniq wì haq: Asap, Hêman, Jê-đu-thun, wa 'bài con calô ŏi ta xinoi wì haq, caxùnh eo bai habùac wê 'bài raxap, broc wa cràu, yòng ŏi pah mat mahì loh ca'bŏng tadreo ti 120 pajàu hlôi ken, 13 jò mangai hlôi ken wa 'bài mangai calêu pajùm ti dabau calêu manè padèch hiniq Boc Plình doi:
“Boc Plình dìq jaq lem!
can xa-ŏch xam manoh loq waq da Haq hloi hloi ùh jò leq dìq!”
Jò aih Hnem Cùh Waiq da Chuaq jah bình halùih ca yùc, 14 trùh 'mòi 'bài pajàu ùh nui yòng broq lè taiq yùc bàc hrìn can 'ngah 'ngai da Boc Plình lom bình ta Hnem Cùh Waiq.