6
Lè Dèch Am Hnem Cùh Waiq ca Chuaq
Bùa Sa-lô-môn doi: “Chuaq khoi doi, Haq jah ŏi ta nòi yùc habàu habùt. Au khoi broq am ca Ìh mòiq toq hnem dìq jaq lem lình, mòiq nòi đòiq Ìh jah ŏi hloi hloi.”
Khoi ca aih, bùa Sa-lô-môn tawìh waiq xôq ramŏt ca jàn, jò dìq dŏng ca tagop jàn Is-ra-ên 'nang yòng. Bùa doi:
 
“Manè pôi Chuaq, Haq Boc Plình da Is-ra-ên, cla Haq khoi doi ca Đawit baq au wa manàiq khoi broq gêh bàu hùaq aih, Haq doi: ‘Pàng hì Au ma 'nong dèh jàn loh khoi enh Aicàp, Au ùh ràih mòiq phôq leq da 'bài hadròng hadrech Is-ra-ên đòiq broq ca Au mòiq toq hnem ca hiniq Au ŏi ta aih, hadai ùh ràih mòiq ngai leq đòiq wèq cwìang jàn Is-ra-ên, aih jàn Au; mahaq Au khoi ràih Jê-ru-sa-lem đòiq hiniq Au ŏi ta aih, wa ràih Đawit đòiq wèq cwìang jàn Is-ra-ên, aih jàn Au.’
“Bùa Đawit khoi hèm ta manoh broq Hnem Cùh Waiq am ca hiniq Chuaq, Boc Plình da jàn Is-ra-ên, mahaq Chuaq doi ca Đawit, baq au: Ìh i manoh hèm enh broq mòiq toq hnem ca hiniq Au, aih lem, mahaq ùh xài ìh ma broq Hnem Cùh Waiq aih, mahaq con calô ìh, haq aih èh ma broq mòiq toq Hnem Cùh Waiq am ca hiniq Au.
10 “Chuaq khoi wèq dèh bàu hùaq, am au tŏc broq bùa thai Đawit baq au, ha'ngui ta gèq bùa wèq cwìang jàn Is-ra-ên tiaq Chuaq khoi hùaq, èh au khoi broq Hnem Cùh Waiq ca hiniq Chuaq, Boc Plình da jàn Is-ra-ên. 11 Ta aih au khoi đòiq hom, aih hom wêh jao Chuaq ma khoi broq đòiq wêh jao ca jàn Is-ra-ên.”
Bàu Waiq Khàn Da Sa-lô-môn
12 Jò aih bùa Sa-lô-môn yòng jang ca'bŏng tadreo Chuaq, enh ngìa ca tagop Is-ra-ên, haq dèch tì. 13 Bùa Sa-lô-môn khoi broq mòiq toq ca'bŏng xam đùng, dàng yôh 5 hagat, dàng gat 5 hagat, dàng ha'nhèq 3 hagat, đòiq ta'ne xàn. Haq yòng ti aih, hi hacùn cràng enh ngìa tagop Is-ra-ên, dèch tì ti plình. 14 Bùa doi:
 
“Waiq Chuaq, Boc Plình da jàn Is-ra-ên, ùh i ca yiang leq tìah ca Ìh, ŏi ta plình loq ŏi ta crŏng taneh. Ìh wèq wêh jao wa yŏc can xa-ŏch xam manoh loq waq ca 'bài hapŏng Ìh jò wì haq dìq ca manoh cadiang lam enh ngìa ca Ìh. 15 Ìh khoi wèq dèh bàu hùaq ca hapŏng Ìh, Đawit baq au. Joq 'màng aih hacùng Ìh khoi hùaq, èh hì cô tì Ìh khoi broq gêh dèh bìac Ìh ma khoi hùaq aih.
16 “Jò cô, waiq Chuaq, Boc Plình da jàn Is-ra-ên, xìn Chuaq wèq dèh bàu Ìh khoi hùaq ca Đawit, baq au. Ìh khoi doi: Enh ngìa ca Au, ìh ùh thìuq mòiq ngai ta xinoi ìh ha'ngui ta gèq bùa Is-ra-ên, tàng con xau ìh dì tiaq troq ranenh Au, tìah ca ìh khoi broq enh ngìa ca Au. 17 'Màng aih, waiq Chuaq, Boc Plình da jàn Is-ra-ên, xìn bàu Ìh khoi hùaq ca Đawit hapŏng Ìh, jah xìt.
18 “Mahaq Boc Plình joq 'nàng i ŏi ta mangai ta crŏng taneh cô ùh? Diac Plình wa plình ma yi ha'nhèq dŏng ji ùh i nòi tôm tàu am ca Ìh ŏi, ùh dùh dèh ca hnem au cô ma 'nang broq. 19 'Nhac ca 'màng aih, waiq Chuaq Boc Plình da au, xìn Ìh tamàng bàu waiq khàn wa dang xìn da hapŏng Ìh. Xìn tamàng bàu dang xìn wa waiq khàn da hapŏng Ìh khoi waiq xìn enh ngìa ca Ìh; 20 Waiq xìn mat Chuaq dahì damang ngan hnem cô, aih nòi Chuaq khoi hùaq đòiq hiniq Ìh ta aih, đòiq tamàng bàu waiq khàn da hapŏng Ìh enh rìm nòi tangìa 'nah ta hnem cô. 21 Xìn Chuaq tamàng bàu waiq khàn da hapŏng Ìh wa da jàn Is-ra-ên, jò wì haq waiq khàn tangìa 'nah ta hnem cô. Enh plình nòi Chuaq ŏi, xìn tamàng, nhàn bàu wa baxŏng tôiq.
22 “Tàng i mangai leq broq tôiq ca mangai 'noiq, ep thê pachac, èh haq trùh enh ngìa ca'bŏng tadreo ta Hnem Cùh Waiq cô đòiq pachac, 23 xìn Chuaq enh plình tamàng wa hadrah dìq da hapŏng Ìh, baxa mangai ma broq tôiq tiaq dèh bìac ma haq khoi broq, wa broq ta-atoq ca mangai rìh ta-atoq, baha ca haq tiaq bìac ta-atoq haq khoi broq.
24 “Tàng jàn Is-ra-ên, aih jàn da Ìh 'bìq mangai git ta'blêq taiq wì haq khoi broq tôiq ca Ìh, mahaq jò wì haq khoi canao loq dèh ca tôiq, hi cađac dèh tôiq aih, padèch hiniq Ìh, wa waiq khàn dang xìn Ìh ta Hnem Cùh Waiq cô, 25 èh xìn Chuaq ŏi enh plình tamàng bàu wì haq, baxŏng tôiq wì haq, hi 'ràng wì haq hlài ta taneh Chuaq ma khoi am ca wì haq wa ca boc yaq wì haq.
26 “Jò 'mang plình clenh, plình pi mè hòm, ma jah 'màng aih jàn Ìh khoi broq tôiq ca Ìh, mahaq jò wì haq ta ngìa 'nah ta Hnem Cùh Waiq cô waiq khàn padèch hiniq Ìh, canao loq dèh ca tôiq lôi wa cađac tôiq lôi taiq Ìh khoi baxa wì haq, 27 èh xìn Chuaq ŏi enh plình tamàng bàu wì haq, baxŏng tôiq ca 'bài hapŏng Ìh wa ca jàn Is-ra-ên, aih jàn Ìh, wa hnài wì haq trong lem ma wì haq khòh tiaq, èh am mè pùc taneh Ìh ma khoi am ca wì haq broq xôxech.
28 “Tàng i bìac pangot hrah, bình ramòt, 'mau mì 'bìq hŏnh wa 'bìq phòac, 'bìq lìp caq, loq jò 'bìq mangai ma tagit jêh dudan ca 'bài phôq nòi wì ma 'nang ŏi, wa tàng loq i bìac ranàc, bìac bình ramòt cleq, 29 tàng i mangai leq, loq dìq ca jàn Is-ra-ên, aih jàn da Chuaq, canao loq ca bìac ranàc wa bìac nan xa da dađeh, èh dèch tì ngìa 'nah ta Hnem Cùh Waiq cô, waiq khàn dang xìn, 30 xìn Chuaq ŏi ta plình, nòi Ìh ŏi, tamàng bàu, èh baxŏng tôiq wa baha loq baxa ca rìm ngai tiaq dèh bìac wì haq khoi broq, ma jah 'màng aih Chuaq loq ca manoh wì haq, joq toq Chuaq raq loq ca manoh con mangai. 31 'Màng aih wì haq jah loq yùq crè ca Chuaq, lam tiaq trong da Chuaq lùch dèh ca 'nhòng jò wì haq rìh ŏi ta taneh Chuaq khoi am ca boc yaq nhèn.
32 “ 'Nhac ca mangai Diac 'noiq, ùh xài jàn Is-ra-ên, jò haq hìa tàng hiniq càn lem lình da Ìh wa tì i cwìang itai da Ìh, trùh enh Diac hangai, hi waiq khàn 'nah ta Hnem Cùh Waiq cô, 33 xìn Chuaq ŏi ta plình, nòi Ìh ŏi, tamàng bàu, broq tiaq rìm bàu mangai aih waiq khàn, đòiq rìm jàn ta crŏng taneh cô loq ca Ìh wa yùq crè ca Ìh, tìah ca jàn Is-ra-ên khoi yùq crè; wì haq hadai jah loq Hnem Cùh Waiq au ma broq cô, aih i hiniq da Ìh.
34 “Jò jàn Ìh loh ta nòi tajêh poh ca mangai git wì haq, ùh kè ca ŏi nòi leq, Ìh thê wì haq lam, èh wì haq waiq khàn ca Ìh 'nah ta phôq cô ma Ìh khoi ràih, wa ta Hnem Cùh Waiq ma au khoi broq đòiq padèch hiniq Ìh, 35 èh xìn Chuaq ŏi ta plình, nòi Ìh ŏi, tamàng bàu waiq khàn dang xìn da wì haq, jùp đò bìac broq da wì haq.
36 “Jò wì haq broq tôiq ca Chuaq, ma jah 'màng aih ùh i ca mangai leq ùh broq tôiq, èh Ìh nòih ca wì haq, 'mùt wì ta tì mangai git rùp 'nong wì haq mùt ta gùng haten loq hangai, 37 ta nòi aih, tàng wì haq rachàuq hlài dèh manoh, wa canao loq dèh ca tôiq lôi, waiq khàn xìn Ìh, doi: ‘Nhèn khoi broq tôiq ngang dù wa broq ùh troq’; 38 Tàng enh nòi aih wì haq dìq dèh ca manoh, dìq dèh ca mahua yiang tawìh hlài ta Chuaq, waiq khàn ta ngìa 'nah ta gùng Ìh khoi am ca boc yaq, ta phôq Ìh khoi ràih, ta Hnem Cùh Waiq au ma broq ca hiniq Ìh, 39 èh xìn Chuaq ŏi ta plình, nòi Ìh ŏi, tamàng bàu waiq khàn dang xìn da wì haq, jùp đò wì haq, baxŏng tôiq ca wì haq ma khoi broq tôiq ca Ìh.
40 “Waiq Boc Plình da au, manàiq xìn Chuaq ngan wa tamàng bàu waiq khàn ta nòi cô.
41 Jò cô, waiq Chuaq Boc Plình, xìn Ìh wa hom i cwìang itai da Ìh
mùt ŏi ta nòi padài da Ìh.
Waiq Chuaq Boc Plình, xìn 'bài pajàu da Chuaq jah i bìac dèch claih;
waiq xìn 'bài mangai con caiq da Chuaq jah lem bùi ta can loq waq da Ìh.
42 Waiq Chuaq Boc Plình, xìn Ìh paq cađac mangai ma Ìh khoi xùt dàu.
Xìn hmàng can xa-ŏch xam manoh loq waq da Chuaq khoi patô ca bùa Đawit, hapŏng Ìh.”