7
Ùnh Enh Plình Loh Bùh Dìq Ngè Dèch Am
Jò bùa Sa-lô-môn waiq khàn bu gêh, ùnh enh plình loh trùh bùh cheo ngè tadreo bùh wa can 'ngah 'ngai da Chuaq bình halùih ta Hnem Cùh Waiq. 'Bài pajàu ùh jah mùt ta Hnem Cùh Waiq taiq can 'ngah 'ngai da Chuaq ca-ah jàp ta Hnem Cùh Waiq da Chuaq. Jò jàn Is-ra-ên hnoq ùnh loh enh plình wa can 'ngah 'ngai da Chuaq ta Hnem Cùh Waiq, wì haq hacùn cràng cùp mat ta taneh, cùh waiq Chuaq wa manè Haq, doi:
“Waiq Chuaq, Ìh joq lem,
can xa-ŏch xam manoh loq waq da Ìh ŏi trùh hloi hloi.”
Jò aih bùa wa dìq ca jàn dèch am ngè tadreo ca Chuaq. Bùa Sa-lô-môn dèch am ca Chuaq 22.000 toq 'bo, 120.000 toq trìu. 'Màng aih bùa wa dìq ca jàn broq lè dèch am Hnem Cùh Waiq ca Boc Plình, 'Bài pajàu yòng dèh nòi khoi pachì đòiq ca wì haq. 'Bài mangai Lêwi wê ranac rawêh nhŏc bùa Đawit khoi broq loh. Wì haq hlôi, rawêh manè pôi Chuaq wa calêu padèch hiniq Haq: “Ma jah 'màng aih can xa-ŏch xam manoh loq waq da Chuaq ŏi trùh hloi hloi”, ta ngìa ca 'bài mangai Lêwi, aih 'bài pajàu yòng hlôi ken, wa dìq ca jàn Is-ra-ên hadai yòng.
Bùa Sa-lô-môn broq hadròih ta'ne xàn enh ngìa ca Hnem Cùh Waiq. Ma jah 'màng aih jang nòi cô Haq dèch am ngè tadreo bùh, ramaq da 'bài ngè tadreo waiq xìn bìac catèm, taiq ca'bŏng tadreo bùa Sa-lô-môn ma broq xam đùng ùh dìq đòiq 'bài ngè tadreo bùh, ngè tadreo xam 'mau mì wa ramaq.
Lè Hiniang Dèch Am Hnem Cùh Waiq
Jò aih, bùa Sa-lô-môn wa dìq ca jàn Is-ra-ên tagop dabau dìq jaq cràm, enh gùng Lêbô Hamat trùh gùng hŏc diac Aicàp, lam caq ôq lè hiniang cô trom tapèh hì. Trùh hì rahem, wì haq broq lè pulùch, taiq wì haq khoi broq lè dèch am ca'bŏng tadreo trom tapèh hì, 10 Hì 23, khê 7, Sa-lô-môn thê jàn hlài dèh ta hnem. Rai hlài, jàn dìq jaq lem bùi, ma jah 'màng aih Chuaq khoi am bìac dìq jaq lem ca Đawit, ca Sa-lô-môn, wa ca jàn Is-ra-ên.
Bàu Hùaq wa Bàu Pa'yèp
11 'Màng aih, bùa Sa-lô-môn broq gêh Hnem Cùh Waiq ca Chuaq, hnem ca bùa, wa dìq dŏng bìac bùa ma hèm broq ca Hnem Cùh Waiq ca Chuaq wa ca hnem da bùa, bùa broq dìq gêh dŏng. 12 Khoi ca aih i mòiq mang Chuaq mahno loh ca bùa Sa-lô-môn, Haq doi:
 
“Au khoi tàng bàu waiq khàn da ìh. Au ràih nòi cô broq nòi dèch am ngè tadreo ca Au.
13 “Jò Au clenh 'mang plình ùh thê mè, jò Au thê lìp tùc loh cap da pì 'mau mì, jò Au 'noh rìm bìac ramòt trùh ta'ne jàn Au, 14 jò aih, tàng jàn Au, jàn jah creo xam hiniq Au, paha'neq dađeh, waiq khàn, chaq Au, wa canao loq dèh ca tôiq lôi, cađac dèh trong ngang dù wì khoi broq, 'màng aih Au ŏi ta plình jah tamàng wì haq, baxŏng tôiq ca wì haq, wa broq brêh ca bìac ranàc trùh ca gùng wì haq. 15 Jò cô mat Au blèch, don Au halang tamàng bàu waiq khàn enh nòi cô. 16 Manàiq cô Au khoi ràih wa broq nòi cô loh hadròih đòiq hiniq Au jah ŏi ta Hnem cô hloi hloi, mat wa manoh Au hadai ŏi hloi ta cô.
17 “Phàn ìh, tàng ìh cadiang lam enh ngìa ca Au tìah ca Đawit baq ìh khoi lam, broq dìq ca bìac Au thê, wa wèq 'bài ranenh wa trong hnài da Au, 18 èh Au jah wèq cajap gèq bùa da ìh 'màng ca Au khoi broq wêh jao ca Đawit baq ìh. Au khoi doi: ‘Ìh ùh thìuq mangai ta xinoi ìh wèq cwìang jàn Is-ra-ên.’
19 “Mahaq tàng ìh tawìh, cađac ranenh wa trong hnài Au khoi hnài ìh, lam cùh waiq 'bài can kiac, 20 èh Au bùiq pì loh khoi enh taneh Au khoi am ca pì. Au cađac Hnem Cùh Waiq cô enh ngìa ca Au, aih hnem Au khoi ràih wìa hadròih ca hiniq Au. Au jah broq hnem cùh waiq aih wìa bìac halê wa bàu jù lê ŏi ta'ne dìq ca jàn. 21 Phàn Hnem Cùh Waiq cô, 'nhac ca khoi jah padèch ha'nhèq dàng leq, èh 'bài mangai lam cwa hnem cùh waiq cô hamàih bòch: Gleq Chuaq ma broq ca taneh Diac cô wa Hnem Cùh Waiq aih loh ca 'màng cô? 22 Wì tèo: ‘Taiq wì haq cađac Chuaq Boc Plình da Boc yaq wì haq, aih Yiang khoi dèch wì haq claih enh Diac Aicàp. Wì haq lam tiaq 'bài can kiac, cùh waiq wa patìh wì. Taiq 'màng aih Chuaq 'noh bìac ranàc cô trùh ca wì haq.’ ”