8
Bìac Bùa Sa-lô-môn Broq
Baiq jàt hanam atìq ca Sa-lô-môn broq bùa, haq broq gêh Hnem Cùh Waiq ca Chuaq wa hnem dađeh. Atìq ca aih haq hadai broq hlài 'bài phôq bùa Hiram ma am ca haq. Sa-lô-môn am ca jàn Is-ra-ên jah ŏi ta 'bài phôq aih. Èh Sa-lô-môn jêh Ha-mat-xô-ba blah yŏc 'bài phôq aih. Haq broq hlài phôq Tatmôt ta đùng braih càn wa dìq dŏng ca 'bài phôq ŏi ta Hamat đòiq broq kho đòiq dahwèq ta hamat. Bùa broq tam phôq Bêt Hôrôn 'nhèq wa Bêt Hôrôn 'neq, 'bài phôq i đôn, panàt, 'mang ngo wa rahlòng 'mang ngo; haq hadai broq hlài phôq Balat wa dìq ca phôq đòiq broq nòi đòiq dahwèq, đòiq xê axêh nòi ca lình axêh ŏi, xam dìq ca bìac ma 'noiq ma bùa enh broq ta Jê-ru-sa-lem, ta Liban wa dìq ca cròng haq ma 'nang wèq cwìang.
Dìq ca mangai enh jàn Hêtit, mangai A-mô-rit, Pe-rê-xit, Hêwit wa Jê-bu-xit, ùh xài jàn Is-ra-ên, aih 'bài mangai xrong hlài, ùh 'bìq Is-ra-ên jêh đac, wì haq aih bùa Sa-lô-môn rùp broq hapŏng dìch trùh hì cô. Mahaq bùa Sa-lô-môn ùh yŏc mangai ta jàn Is-ra-ên đòiq broq hapŏng dìch. Wì haq broq lình, broq cwan, broq lình wèq xê axêh ca haq. 10 'Bài mangai da Sa-lô-môn broq cwan, aih jah 250 ngai đòiq wèq jàn.
11 Sa-lô-môn 'ràng dèh mai aih con cadrì da bùa Pha-ra-ôn enh phôq Đawit tŏc ta hnem haq ma neo broq am dèh ca mai, ma jah 'màng aih haq doi: “Mai au ùh jah ŏi ta hnem Đawit, bùa da Is-ra-ên, taiq nòi aih hadròih, nòi hom wêh jao da Chuaq adroi nèh khoi lah ŏi.”
12 Hi khoi, bùa Sa-lô-môn dèch am 'bài ngè tadreo bùh ca Chuaq ta ca'bŏng tadreo haq khoi broq enh ngìa ca 'mang hnem. 13 Bùa Sa-lô-môn dèch am 'bài ngè tadreo tiaq troi Môise khoi pajaq ca rìm hì 'bài hì lè Sabat, hì khê neo wa piq lè da rìm hanam: Lè 'Benh Ùh Tah Blo, Lè Rìm Tùang, wa Lè Hapom Broq Đò. 14 Tiaq bàu thê da Đawit baq haq, bùa Sa-lô-môn axong loh tang lù 'bài pajàu, 'bài lù da mangai Lêwi, aih tiaq bìac calêu padèch hiniq Chuaq, èh wiang ti 'bài pajàu ta bìac broq rìm hì da pajàu, wa 'bài lù wèq 'mang ngo da rìm 'mang ngo, cô tiaq bàu thê da Đawit mangai da Boc Plình. 15 Wì haq ùh cađac bàu thê leq da Đawit khoi jah anoi 'noh ca pajàu wa ca 'bài mangai Lêwi, xam bìac hnem kho dahwèq, khoi jah broq gêh dìq.
16 'Màng aih, rìm bìac da bùa Sa-lô-môn, dìq jah broq gêh, enh hì baxèm broq Hnem Cùh Waiq trùh hì hnem jah gêh. Hnem Cùh Waiq da Chuaq jah gêh lem.
17 Hi khoi, bùa Sa-lô-môn lam trùh Ê-xi-ôn Ghêbe wa Êlôt tiaq trong diac raxìq ta gùng da Êđôm. 18 Bùa Hiram hadai thê dèh lình 'noh bong wa 'bài lình loq wèq bong ta diac raxìq, lam trùh ti bùa Sa-lô-môn đòiq wì haq jah lam trùh ta Ôphia. Enh nòi aih wì ahlài 15.300 kìq wang ca bùa Sa-lô-môn.