9
Bùa Cadrì Diac Sêba Trùh Hmàih ca Bùa Sa-lô-môn.
Jò bùa cadrì Diac Sêba tàng wì anoi bìac khôn rabiaq da Sa-lô-môn, haq trùh Jê-ru-sa-lem, wê bàc bàu bòch xa đòiq thù Sa-lô-môn. Haq 'ràng tiaq bàc axêh lŏcđa, pòq bàc dahwèq xua thùm, wang wa hmu canaq. Jò glàm Sa-lô-môn, haq bòch rìm bìac haq khoi i ta manoh. Sa-lô-môn tèo hlài bàu bòch da haq, ùh i ca bàu bòch leq ma broq xa ca bùa Sa-lô-môn jah tèo hlài ca haq. Jò bùa cadrì Diac Sêba hnoq bìac khôn rabiaq da bùa Sa-lô-môn wa hnem bùa ma neo broq, dahwèq caq ta ca'bŏng bùa, bìac broq da 'bài cwan ma patìh ca bùa, eo cwàn wì haq, 'bài cwan ma dèch am alac, eo cwàn wì haq, 'bài ngè tadreo bùh bùa ma dèch am ta Hnem Cùh Waiq, haq dìq jaq hamàih.
Èh bùa cadrì Diac Sêba doi ca Sa-lô-môn: “Rìm bàu wì anoi bìac ìh broq wa bìac khôn rabiaq da ìh, au khoi tàng ta Diac au, joq troq. 'Nhac 'màng aih, au 'nhòq lùi bàu au ma tàng, trùh jò au trùh hnoq xam mat; joq 'nàng bàu wì ma anoi cô, 'nhòq jah đeh mòiq 'ne bùa ma i; bìac khôn rabiaq da ìh yi hnao ca bàu au khoi tàng wì anoi hlài. Xôq ramŏt dìq jaq ca 'bài cwan da ìh, xôq ramŏt dìq jaq ca 'bài hapŏng da ìh, aih 'bài mangai rìm hì yòng patìh bìac enh ngìa ca ìh wa jah tamàng bàu khôn rabiaq da ìh. Manè apôi Chuaq Boc Plình da bùa, Haq bùi manoh dèch ìh tŏc broq bùa thai Haq đòiq wèq cwìang, ma jah 'màng aih Boc Plình da bùa loq waq ca jàn Is-ra-ên, enh dèh jàn cô jah dràng cajap hloi hloi, 'màng aih haq dèch bùa tŏc wèq cwìang wì haq đòiq wì haq jah bìac ta-atoq, ùh hìaq 'bìq genh can.”
Hi khoi bùa cadrì Diac Sêba am ca bùa Sa-lô-môn 4.000 kìq wang, wa bàc dahwèq xua thùm xam hmu canaq, 'nhòq lah i ta Is-ra-ên dahwèq xua thùm leq nui dàng dahwèq xua thùm bùa cadrì Diac Sêba am ca bùa Sa-lô-môn.
10 Hapŏng da bùa Hiram wa hapŏng da bùa Sa-lô-môn jò ahlài wang enh Ôphia, hadai ahlài long đan hùang wa hmu canaq. 11 Bùa Sa-lô-môn yŏc long đan hùang aih broq gòng ca Hnem Cùh Waiq da Chuaq, nòi ŏi ca bùa, ranac cràu, wa broc am ca mangai rawêh ranac nhŏc. Adroi nèh ùh lah hnoq bìac 'màng aih ta Diac Juđa.
12 Bùa Sa-lô-môn am ca bùa cadrì Diac Sêba rìm bìac haq ma ngèh enh waq wa xìn; ngè canaq yi hnao ca 'bài dahwèq haq ma am ca bùa Sa-lô-môn. Khoi ca aih bùa cadrì Diac Sêba wa 'bài hapŏng haq hlài dèh ta Diac.
Bìac Can Padrŏng Da Sa-lô-môn
13 Rìm hanam bùa Sa-lô-môn nhàn ùac aiq jah 23.000 kìq wang, 14 aih 'nhòq tình ca wang da 'bài mangai padro càn wa padro baxen ma 'ràng trùh. Dìq ca bùa ta Diac Aràp wa 'bài cwan càn wèq gùng, hadai 'ràng wang wa 'bac ca Sa-lô-môn.
15 Bùa Sa-lô-môn broq 200 toq khìan càn xam wang ratang; mòiq toq khìan broq xam 3 kìq wang. 16 Haq hadai broq 300 toq khìan xam wang ratang; mòiq toq khìan 'yoh broq xam 1,7 kìq wang. Bùa Sa-lô-môn đòiq 'bài khìan aih ta hnem ta rôm Liban.
17 Bùa Sa-lô-môn hadai broq mòiq toq gèq bùa xam bla rŏih lom wang. 18 Gèq bùa aih i tadràu calŏih tŏc nòi jôiq, wa i nòi đòiq jènh xam wang ta'mŏt hloi ca gèq bùa. Ta baiq apah gèq i nòi đòiq tì, wa ta baiq apah đòiq tì, i mòiq toq baco hlari yòng broq xam wang, 19 I tadràu calŏih tŏc jang nòi gèq bùa aih. I broq 12 toq baco hlari, mòiq pah i tadràu toq, 'nhòq i Diac leq ma 'noiq i gèq bùa tìah gèq cô. 20 Dìq ca ranac đòiq ôq da bùa Sa-lô-môn khoi broq xam wang, wa dìq ca ranac ŏi ta hnem rôm ta Liban, dìq broq xam wang. Ta 'nhòng da bùa Sa-lô-môn, wì ngan 'bac ùh loh canaq. 21 Ma jah 'màng aih bùa Sa-lô-môn i 'bài lù bong lam ta Ta-rê-si ti hapŏng da bùa Hiram, piq hanam mòiq yàng wì haq ahlài wang, 'bac, bla rŏih, dŏc wa chìm amraq.
22 'Màng aih bùa Sa-lô-môn khoi jah i 'bang tìang yi hnao dŏng ca bùa 'noiq ta crŏng taneh tiaq can padrŏng wa khôn rabiaq. 23 Dìq ca bùa ŏi crŏng taneh enh glàm Sa-lô-môn đòiq jah tamàng bìac khôn rabiaq Boc Plình khoi am ca haq. 24 Rìm ngai 'ràng trùh ca haq dahwèq xam ranac 'bac, wang, cwàn eo, ranac tajêh, dahwèq xua thùm, axêh wa axêh la, rìm hanam i 'màng aih,
25 Bùa Sa-lô-môn i 4.000 cadrong axêh wa xê axêh i 12.000 mangai còi axêh. Haq đòiq wì aih ŏi ta 'bài phôq xê axêh wa ŏi haten ca bùa ta Jê-ru-sa-lem. 26 Bùa Sa-lô-môn wèq cwìang enh 'nhèq dìq ca bùa ma 'noiq enh cròng diac U-phra-tê trùh gùng Phi-li-tin wa trùh acang Aicàp. 27 Bùa Sa-lô-môn broq ca 'bac loh tìah ca hmu raga ta Jê-ru-sa-lem. Haq broq long hùang nam bàc tìah long pŏc ŏi ta gùng taneh tamang ta Juđa. 28 Wì 'ràng axêh enh Aicàp wa 'bài Diac 'noiq ca bùa Sa-lô-môn.
Bùa Sa-lô-môn Cachìt
29 Bìac ma 'noiq da bùa Sa-lô-môn, enh jò baxèm trùh lùch, dìq achìh ta sech Nathan, sech A-hi-ja, mangai capoch thai Boc Plình, mangai Silô, sech mahno da Iđô mangai capoch thai Boc Plình anoi trùh Jê-rô-bô-am, con calô Nêbat. 30 Bùa Sa-lô-môn wèq cwìang dìq ca Is-ra-ên ta Jê-ru-sa-lem 40 hanam.
31 Bùa Sa-lô-môn cachìt, catùh haq ta phôq Đawit phôq baq haq. Con haq Rê-hô-bô-am tŏc broq bùa thai ca haq.