10
Rê-hô-bô-am Wèq Cwìang Tiaq Trong Blùng
Rê-hô-bô-am tŏc Sichem, ma jah 'màng aih dìq ca jàn Is-ra-ên khoi tŏc ta Sichem gòm đòiq dèch haq tŏc broq bùa. Jê-rô-bô-am, con calô Nêbat hìa bìac aih, tajòi 'mòi enh Aicàp hlài dèh ta Diac, ma jah 'màng aih haq 'nang ŏi ta Aicàp cadàu mot ca bùa Sa-lô-môn. 'Màng aih, i mangai lam doi ca Jê-rô-bô-am hlài. Jê-rô-bô-am wa dìq dŏng ca jàn Is-ra-ên trùh jang bùa Rê-hô-bô-am doi: “Baq ìh khoi ta'mac ca nhèn long ech dìq jaq trap. Manàiq xìn ìh bahèo biaq ca nhèn long baq ìh khoi ta'mac ca nhèn aih, èh nhèn jah patìh bìac ca ìh.”
Rê-hô-bô-am doi ca wì: “Piq hì hòm pì trùh, au padreo hlài da pì bàu aih.” 'Màng aih dìq ca jàn loh hlài.
Èh bùa Rê-hô-bô-am trùh ta 'bài craq phôq khoi lah patìh bìac ca Sa-lô-môn, baq haq jò ŏi rìh, bòch: “Pì hèm au khòh tèo 'bài jàn aih 'màng leq?”
Wì doi ca Rê-hô-bô-am: “Tàng ìh yŏc manoh khôn khaoq ca wì haq, yŏc bàu rangot hatùang broq wì haq lem manoh, èh wì haq patìh ca ìh lùch dèh ca 'nhòng.”
Mahaq bùa Rê-hô-bô-am cađac bàu da 'bài craq aih, hi bòch 'bài mangai radam yòng càn adrình ca haq ma patìh bìac haq. Rê-hô-bô-am bòch wì: “ 'Bài jàn cô xìn au bahèo long ech baq au khoi ta'mac ca wì haq, pì hèm 'màng leq bìac cô? Au khòh tèo wì 'màng leq?”
10 'Bài gù radam ma khoi yòng càn adrình ca bùa doi: “Ìh doi ca wì haq, aih 'bài mangai khoi doi ca ìh, baq ìh khoi ta'mac ca wì haq long ech trap, xìn ìh bahèo biaq, ìh doi ca wì haq 'màng cô: Hadrang denh da au yi càn ca ca'nam baq au; 11 Baq au khoi ta'mac ca pì long ech trap, mahaq au broq trap tam yi hnao hòm. Baq au baxa wa blai pì xam long rôi, au baxa pì xam agôt.”
12 Piq hì atìq, Jê-rô-bô-am xam dìq ca jàn Is-ra-ên trùh ti bùa Rê-hô-bô-am troq troi bàu haq khoi tanap ca wì. 13 Rê-hô-bô-am capoch hlài xam bàu gao wa cađac bàu hnài khôn rabiaq da 'bài craq phôq. 14 Haq anoi hlài ca jàn tiaq bàu da 'bài gù radam, doi: “Baq au khoi ta'mac ca pì long ech trap. Au broq đòiq trap tam. Baq au baxa pì xam long rôi, au baxa pì xam agôt.” 15 'Màng aih bùa Rê-hô-bô-am ùh tamàng tiaq bàu jàn. Bìac loh 'màng aih taiq đòiq xìt bàu Boc Plình khoi anoi 'noh nhò A-hi-ja mangai Silô, doi ca Jê-rô-bô-am con calô Nêbat.
16 Jò hnoq bùa ùh tamàng bàu wì haq, dìq ca jàn Is-ra-ên doi ca Rê-hô-bô-am:
“Nhèn ùh pajùm ca bùa Đawit.
Nhèn ùh i ca bìac cleq đòiq pajùm ti con calô Jêsê.
Ôi con jàn Is-ra-ên! Hlài ta hnem beq!
Ôi Đawit! Ngan dèh hnem ìh oq!”
'Màng aih dìq ca jàn hlài dèh ta hnem. 17 Mahaq Rê-hô-bô-am xôq wèq cwìang 'bài con jàn Is-ra-ên ma ŏi rìh ta phôq ta Juđa.
18 Khoi ca aih, bùa Rê-hô-bô-am thê Ha-đô-ram, mangai ngan wèq bìac abroq wa yŏc thèq trùh ta jàn Is-ra-ên. Bu hnoq haq, jàn Is-ra-ên đàp haq xam hmu trùh cachìt. Hìa bàu aih, Rê-hô-bô-am drah tŏc axêh cadàu hlài mot ta Jê-ru-sa-lem. 19 'Màng aih mangai Is-ra-ên tajraq hlài ca xinoi Đawit trùh manàiq.