11
Rê-hô-bô-am Wèq Cwìang ti Juđa wa Broq 'Bài Phôq
Jò bùa Rê-hô-bô-am hlài ta Jê-ru-sa-lem haq tagop mangai Juđa wa mangai Bên-ja-min jah 180.000 ngai đòiq tajêh ca jàn Is-ra-ên yŏc hlài taneh Diac ca Rê-hô-bô-am.
Mahaq i bàu Boc Plình doi ca Sê-mai-a mangai da Boc Plình, doi: “Doi ca Rê-hô-bô-am con da bùa Sa-lô-môn, bùa Diac Juđa wa dìq ca mangai Is-ra-ên ta Juđa wa Bên-ja-min, Bàu Chuaq doi 'màng cô: ‘Pì ùh jah tŏc jêh dèh oh daq. Rìm ngai hlài dèh ta hnem beq, ma jah 'màng aih bìac cô trùh enh Au.’ ” Dìq ca wì iu bàu Chuaq. Rìm ngai hlài, ùh tajêh ca Jê-rô-bô-am hòm.
Bùa Rê-hô-bô-am ŏi ta Jê-ru-sa-lem; haq broq hlài 'bài phôq ta Juđa đòiq ngan wèq gùng. Haq broq 'bài phôq 'Bêt-lê-hem, Êtam, Tê-cô-a, Bêtxua, Sôcoh, A-đu-lam, Gat, Ma-rê-sah, Xip, A-đô-ra-im, Laki, A-xê-ca, 10 Xôra, A-ja-lôn, wa Hêprôn, aih 'bài phôq dìq jaq hagao hagình ta Juđa wa Bên-ja-min. 11 Rê-hô-bô-am broq 'bài phôq aih jah hagao. Haq yŏc 'bài cwan đòiq wèq 'bài phôq aih, wa am ca wì 'bài dahwèq caq, dàu wa alac. 12 Haq hadai đòiq khìan càn wa jaoq ca rìm phôq, broq ca wì haq loh ca cajap cajình, 'màng aih Rê-hô-bô-am wèq Juđa wa Bên-ja-min.
Jê-rô-bô-am Pajaq 'Bài Pajàu Alùan
13 'Bài pajàu wa mangai Lêwi enh jàp ca gùng Is-ra-ên, dìq tiaq bùa Rê-hô-bô-am. 14 Ma jah 'màng aih mangai Lêwi cađac dŏng dìq dèh cùng hang wa đùng taneh đòiq lam trùh ta Juđa wa Jê-ru-sa-lem, taiq Jê-rô-bô-am wa 'bài con calô haq ùh am wì broq pajàu ca Chuaq. 15 Jê-rô-bô-am yŏc dèh 'bài mangai broq pajàu đòiq patìh ta 'bài hnem tadreo haq khoi broq đòiq nòi go ha'nhèq cùh waiq dua 'mù bubi calô wa 'bo con haq khoi broq. 16 Wì enh rìm hadròng hadrech ta Is-ra-ên, aih 'bài mangai dìq dèh ca manoh dì tiaq Chuaq, dìq tiaq mangai Lêwi trùh ta Jê-ru-sa-lem đòiq dèch am ngè tadreo ca Chuaq Boc Plình da boc yaq wì haq. 17 Wì broq ca taneh Diac da Juđa jah cajap dêh; wì haq wiang ti bùa Rê-hô-bô-am con calô bùa Sa-lô-môn piq hanam, taiq piq hanam cô wì haq lam tiaq trong bùa Đawit wa Sa-lô-môn.
Cadraq Da Rê-hô-bô-am
18 Rê-hô-bô-am yŏc Ma-ha-lat con Jê-ri-môt, xau Đawit wa A-bi-hai con cadrì Ê-li-ap xau Jêsê đòiq broq mai. 19 Haq xa-ông piq ngai con calô, aih Jêut, Sê-ma-ria wa Xaham. 20 Khoi ca aih, Rê-hô-bô-am yŏc hòm Ma-a-ca con Ap-sa-lôm broq mai. Ma-a-ca xa-ông ca Rê-hô-bô-am pôn ngai con calô: A-bi-ja, Atthai, Xixa, wa Sê-lô-mi. 21 Rê-hô-bô-am loq waq ca Ma-a-ca, Con cadrì Ap-sa-lôm yi hnao ca mai wa mai yang ma 'noiq, ma jah 'màng aih Rê-hô-bô-am khoi yŏc 18 ngai broq mai wa 60 mai yang, èh haq jah 28 ngai con calô wa 60 con cadrì.
22 Bùa Rê-hô-bô-am yŏc A-bi-ja con calô Ma-a-ca broq gàu dèh ca 'bài oh daq haq, taiq haq hatình ràih A-bi-ja broq bùa atìq cô èh. 23 Bùa Rê-hô-bô-am tình dìq jaq rabiaq. Haq thê dèh 'bài con calô lam jàp gùng Juđa wa Bên-ja-min trùh ta 'bài phôq jah hagao aih am ca wì haq dahwèq caq bàc. Haq hadai ti chaq bàc ngai broq mai ca wì haq.