12
Sisac ta Aicàp Lam Tajêh ca Juđa
Jò taneh Diac da Rê-hô-bô-am khoi jah cajap cajình, haq wa dìq ca con jàn Is-ra-ên cađac ranenh da Chuaq. Wop hanam 5 da bùa Rê-hô-bô-am wèq cwìang, taiq wì haq ùh wèq dèh manoh tiaq Chuaq, èh Sisac, bùa Aicàp trùh jêh Jê-ru-sa-lem. Enh Aicàp Sisac 'nong 1.200 toq xê axêh wa 60.000 lình axêh, wa i mòiq sôq lình bàc dìq jaq ùh dìq rèn: aih mangai Libia, Sukim wa Ê-thi-ô-bi. Sisac blah yŏc bàc phôq hagao ta Juđa, wa Jê-ru-sa-lem.
Sê-mai-a, mangai capoch thai Boc Plình trùh ta bùa Rê-hô-bô-am wa 'bài mangai ma wèq cwìang ta Juđa 'nang tagop ta Jê-ru-sa-lem, ma jah 'màng aih taiq wì haq crè ca Sisac. Sê-mai-a doi ca wì haq: “Chuaq doi 'màng cô: Taiq pì cađac Au, 'màng aih Au hadai cađac pì am pì ca Sisac.”
'Màng aih 'bài mangai wèq cwìang Is-ra-ên, xam bùa Rê-hô-bô-am, dìq paha'neq dađeh, padèch Chuaq doi: “Chuaq ta-atoq!”
Jò hnoq dìq ca wì haq khoi ha'neq dađeh, èh Chuaq doi ca Sê-mai-a 'màng cô: “Dìq ca wì haq khoi ha'neq dađeh, Au ùh jêh đac wì haq, mahaq au dŏih dèch wì haq. Au pi yŏc Sisac đòiq ùc 'noh can nòih Au ta Jê-ru-sa-lem hòm, mahaq wì haq ep wìa hapŏng dìch patìh ca Sisac, đòiq wì haq jah canao loq bìac patìh ca Au wa patìh bìac ca bùa da crŏng taneh crài ca dabau 'màng leq?”
Diac Juđa Thìuq Dahwèq Taiq Bìac Tajêh Poh
Sisac bùa Aicàp jêh Jê-ru-sa-lem. Haq yŏc dŏng dìq 'bài dahwèq canaq da Hnem Cùh Waiq da Chuaq wa ta hnem bùa. Haq yŏc dŏng dìq 'bài khìan Sa-lô-môn ma broq xam wang. 10 'Màng aih bùa Rê-hô-bô-am broq hlài đeh 'bài khìan xam đùng. Haq am ca 'bài mangai ma gòm rap hnem bùa wê. 11 Jò Rê-hô-bô-am mùt Hnem Cùh Waiq da Chuaq, 'bài lình wèq haq 'noh khìan aih, khoi èh mùt đòiq hlài ta hnem kho.
12 Jò Rê-hô-bô-am khoi paha'neq dađeh 'màng aih, èh jah claih khoi ca can nòih da Chuaq, đòiq haq ùh hìaq 'bìq jêh đac dŏng. Taiq ta Diac Juđa xôq ŏi i toq biaq bìac lem.
13 Bùa Rê-hô-bô-am broq ca dađeh jah hagao hagình ŏi ta Jê-ru-sa-lem. Jò haq baxèm broq bùa, haq 41 hanam, èh haq wèq cwìang 17 hanam ta Jê-ru-sa-lem, aih phôq Chuaq ma ràih ta hadròng hadrech Is-ra-ên đòiq dèh hiniq ŏi ta aih. Miq bùa Rê-hô-bô-am hiniq Na-a-ma, mangai Amôn. 14 Rê-hô-bô-am khoi broq bìac dù taiq haq ùh dìq ca manoh chaq Chuaq.
15 Bìac broq da Rê-hô-bô-am enh baxèm trùh lùch, dìq jah achìh ta sech da Sê-mai-a wa Iđô, mangai capoch thai Boc Plình, tiaq trong achìh ta sô sech. Ta jò bùa Rê-hô-bô-am ma wèq cwìang, haq wa bùa Jê-rô-bô-am tajêh yôt. 16 Bùa Rê-hô-bô-am cachìt catùh haq ta phôq Đawit, A-bi-ja con haq tŏc broq bùa thai ca haq.