13
A-bi-ja Jah Tŏc Broq Bùa
Wop hanam 18 'nhòng da bùa Jê-rô-bô-am, A-bi-ja tŏc broq bùa Diac Juđa. Haq wèq cwìang piq hanam ta Jê-ru-sa-lem. Miq haq Mi-ca-ja con U-ri-ên ŏi ta Ghi-bê-a.
Jò aih i tajêh poh ta'ne A-bi-ja wa Jê-rô-bô-am. A-bi-ja 'nong 400.000 lình tanuq. Jê-rô-bô-am 'noh 800.000 lình dìq jaq tanuq đòiq hi tajêh dabau.
Bùa A-bi-ja yòng ta bôi wang Xê-ma-ra-im ŏi ta gùng Ep-ra-im, cachech bàu dêh doi: “Ôi Jê-rô-bô-am wa dìq ca jàn Is-ra-ên tamàng cô: Pì ma ùh loq ta bìac wêh jao boh, Chuaq Boc Plình Is-ra-ên khoi am cwìang ca Đawit wa xinoi haq wèq cwìang jàn Is-ra-ên hloi hloi 'mòh? Mahaq Jê-rô-bô-am con calô da Nêbat, hapŏng bùa Sa-lô-môn con bùa Đawit yòng blàq hlài dèh ca craq. Wa 'bài mangai lam ròi ranhùa wiang ti haq ta'blêq ca bùa Rê-hô-bô-am con bùa Sa-lô-môn, jò Rê-hô-bô-am ŏi 'yoh, manoh yùq, ùh dêh đòiq tajraq hlài.
“Manàiq pì xoh dađeh nui tajraq hlài ca taneh Diac da Chuaq 'nang ŏi ta tì con xau Đawit 'mòh? 'Nhac ca pì lình cràm, i 'bo con xam wang Jê-rô-bô-am khoi tùh broq dua 'mù 'bài can kiac đòiq pì cùh waiq. Ajoq pì khoi hnan đac 'bài pajàu da Chuaq, aih 'bài con xau da Arôn wa mangai Lêwi, hi khoi pì padèch pajàu dađeh tŏc broq thai, tiaq dua 'bài tamoi 'noiq? Tàng i mangai leq 'ràng mòiq toq 'bo calô bu chuai, tapèh toq trìu calô trùh am xìn broq pajàu, èh haq jah broq pajàu đòiq dèch am ca 'bài can kiac thai ca Boc Plình.
10 “Mahaq phàn da nhèn, Chuaq, Haq Boc Plình da nhèn. Nhèn ùh cađac Haq. 'Bài pajàu 'nang ŏi patìh bìac ca Chuaq, aih dìq con xau Arôn wa mangai Lêwi. 11 Rìm xroq wa rìm chìu wì haq dèch am ngè tadreo bùh ca Chuaq, bùh nhòi thùm ca haq, dèch am 'benh ta ca'bŏng hadròih; 'bài đen ma đòiq enh 'nhèq ca jènh đen dìq jah bùh rìm mang; taiq nhèn wèq 'bài ranenh Chuaq Boc Plình da nhèn, mahaq pì khoi cađac Haq. 12 'Màng aih, Boc Plình, Haq Yiang wèq cwìang nhèn. 'Bài pajàu da haq, hlôi ken 'nong lình loh tajêh ca pì. Ôi jàn Is-ra-ên, apaq tajêh hlài ca Chuaq Boc Plình da boc yaq pì, ma jah 'màng aih pì ùh 'blêq đòh!”
13 Mahaq jò aih, Jê-rô-bô-am khoi 'nong mòiq lù lình trùh enh cloh ca 'bài lình Juđa, 'màng aih lình Is-ra-ên ŏi enh ngìa ca Juđa wa hadai i lình gòm đòiq glàm jêh enh cloh wì haq. 14 Jò 'bài lình Juđa tawìh hnoq 'bìq lình Is-ra-ên enh ngìa wa enh cloh, wì haq cachech dang creo ca Chuaq, wa 'bài pajàu hlôi ken. 15 Jò aih 'bài mangai Juđa cachech tùh loh, èh Boc Plình jêh Jê-rô-bô-am wa jàn Is-ra-ên enh ngìa ca bùa A-bi-ja wa mangai Juđa. 16 Jò lình Is-ra-ên cadàu mot ca lình Juđa, Boc Plình am Is-ra-ên 'mùt ta tì Juđa. 17 Bùa A-bi-ja wa jàn Juđa jêh 'blêq wa jêh cachìt bàc ngai Is-ra-ên. Hì aih i 500.000 lình Is-ra-ên cachìt. 18 Ta tajêh poh aih, jàn Is-ra-ên ùh 'blêq. Jàn Juđa jêh 'blêq nhò wì haq canòm ca Chuaq Boc Plình da boc yaq wì haq.
Jê-rô-bô-am Cachìt
19 Bùa A-bi-ja 'nat tiaq Jê-rô-bô-am blah yŏc 'bài phôq Bêtên wa 'bài plài, Jê-sa-na wa 'bài plài, Eprôn wa 'bài plài haten ca aih. 20 Ta 'nhòng da bùa A-bi-ja, Jê-rô-bô-am ùh jah hlài dèh can dêh, èh Chuaq jêh haq, wa haq cachìt.
21 Mahaq bùa A-bi-ja rai èh rai loh cwìang càn. Haq yŏc 14 toq mai. Haq i 22 ngai con calô wa 16 ngai con cadrì.
22 Bìac ma 'noiq da bùa A-bi-ja, trong lam wa bìac broq da haq, dìq jah achìh ta sech Iđô, mangai capoch thai Boc Plình.