2
Bìac Anoi Hnài Canòm Yiang Hadròih
Ôi oh daq, jò au trùh ta pì anoi hnài Bàu Lem Boc Plình, au ùh yŏc bàu jrùq loq bàu khôn rabiaq. Ma jah 'màng aih ŏi ti pì, au khoi 'nac dèh ta manoh au ùh anoi bìac cleq enh gùng ca Chuaq Jêxu Crich wa bìac Haq chìuq tiang đình ta long pagat. Au loq yùq crè, tarìt, wa ìuq ta manoh jò au ŏi ta pì. Bàu capoch wa bìac anoi hnài da au, ùh xài tiaq can khôn rabiaq con mangai, mahaq nhò Yiang Hadròih khoi pa'noh wa nhò cwìang itai Boc Plình, waq ca pì ùh hìaq đòiq manoh lùi ŏi ta khôn rabiaq da con mangai, mahaq phai đòiq manoh lùi ŏi ta cwìang itai Boc Plình.
Khôn Rabiaq Joq 'Nàng
'Nhac ca 'màng aih, nhèn joq 'nàng anoi bìac khôn rabiaq am ca 'bài mangai khoi jah craq manoh, mahaq ùh xài bìac khôn rabiaq ŏi ti 'nhòng cô, hadai ùh xài bìac khôn rabiaq da 'bài mangai ma wèq cwìang 'nhòng cô, aih 'bài mangai 'bìq hù hnhung. Mahaq nhèn hnài bàu khôn rabiaq da Boc Plình tiaq bìac halac halùai, aih khôn rabiaq khoi cadoc hlèp ma Boc Plình khoi pajaq enh 'nhòng baxèm calah đòiq wìa 'ngah 'ngai am ca bèn. Wì ma wèq cwìang 'nhòng cô ùh loq ca bìac khôn rabiaq aih, tàng wì khoi loq, wì ùh tiang đình Chuaq 'ngah 'ngai ta long pagat. Sech Hadròih khoi achìh:
“Mat 'nhòq hnoq,
don 'nhòq tàng wa manoh 'nhòq hèm trùh,
bìac Boc Plình khoi padon
đòiq am ca mangai ma loq waq ca Haq.” 2:9 Êsai 64:4.
10 Boc Plình khoi mahno bìac aih am ca bèn nhò Yiang Hadròih.
Ma jah 'màng aih Yiang Hadròih loq rìm bìac trùh hloi bìac jrùq hlèp da Boc Plình. 11 Ma jah 'màng aih i mangai leq jah loq ca manoh mangai, enh gùng ca yiang cla haq ŏi enh dalam ca haq? Hadai 'màng aih, ùh i mangai leq jah loq ca manoh da Boc Plình enh gùng ca Yiang Hadròih da Boc Plình. 12 Bèn ùh nhàn yŏc manoh hèm da crŏng taneh, mahaq khoi nhàn yŏc Yiang Hadròih trùh enh Boc Plình, waq ca jah loq bìac Boc Plình khoi am dech ca bèn. 13 Nhèn anoi bàu Chuaq ùh canòm ca bàu capoch khôn rabiaq da con mangai khoi hnài, mahaq canòm bìac khôn rabiaq da Yiang Hadròih hnài, đòiq paro bìac da Yiang Hadròih ca mangai khoi i Yiang Hadròih. 14 Mahaq mangai ùh i ca Yiang Hadròih ùh jah nhàn yŏc bìac enh Yiang Hadròih da Boc Plình. Taiq mangai aih ngan bìac aih tìah ca bìac blùng, wì haq ùh nui loq, ma jah 'màng aih ep nhò Yiang Hadròih men loq. 15 Mangai i Yiang Hadròih jah hadrah rìm bìac, mahaq cla haq ùh jah i mangai leq hadrah.
16 “Ma jah 'màng aih i mangai leq ma loq ca manoh hèm da Chuaq
đòiq hi hnài Haq?” 2:16 Êsai 40:13.
Mahaq bèn i manoh hèm da Chuaq Jêxu Crich.

2:9 2:9 Êsai 64:4.

2:16 2:16 Êsai 40:13.