Thò Mòiq Da Paulô Gòi ca Tagop Hadròih Cô-rinh-tô
1 Cô-rinh-tô
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq thò cô tiaq hiniq phôq. Ta dìq ca gùng Rôma, wì ngan phôq cô ngang dù. Taiq Tagop Hadròih ta aih neo broq loh, xa ca mangai lùi ùh broq tiaq con jàn enh gùng ta Tagop Hadròih. 'Màng aih, Tagop Hadròih glàm bìac manhài.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Dìq craq ta Tagop Hadròih calah doi Paulô mangai achìh thò cô. thò Cô-rinh-tô khoi achìh hanam 55 Atìq C. Aih jò lùch hanam 3 Paulô ŏi ta phôq Ê-phê-sô.
Bàu Anoi:
Thò cô anoi 'noh bìac manhài ta can rìh mangai Tagop Hadròih, wa 'màng leq wì yòng càn tiaq can rìh hadròih. Bàu cô hadai patô manoh loq waq da Paulô – 'nat 13 wa 15.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Chao wa Manè: 1:1–9
2. Tagop Hadròih 'bìq Lah Axong: 1:10—4:21
3. Bìac Amùa wa Ùh Troq: 5:1—6:20
4. Bàu Hnài Ta'nèp: 7:1–40
5. Bàu Hnài da Bìac Ùh Khòh Broq: 8:1—11:1
6. Bàu Hnài Bìac Cùh Waiq: 11:2—14:40
A. Bìac Yi Nhet Jò Cùh Waiq: 11:2–16
B. Lè Hiniang Hadròih da Chuaq: 11:17–34
C. Tabàih da Yiang Hadròih: 12:1—14:40
7. Bàu Hnài da Can Rìh Hlài: 15:1–58
8. Pulùch: Bìac Rìm Ngai Nhet Loq wa Broq: 16:1–24
1
Bàu Bòch Hmàih
Au cô Paulô, tiaq manoh enh da Boc Plình, jah creo broq mangai sùq đô da Chuaq Jêxu Crich, ti Sô-then-et oh daq bèn, gòi ca Tagop Hadròih da Boc Plình ta phôq Cô-rinh-tô, aih gòi ca mangai khoi jah wìa hadròih nhò Chuaq Jêxu Crich, wa dìq ca mangai, ùh kè ca ŏi nòi leq loq creo dang ca Chuaq Jêxu Crich, aih Chuaq 'bài mangai aih wa Chuaq bèn.
Waiq xìn Boc Plình Baq bèn wa Chuaq Jêxu Crich, hnhu am ca pì bìac am dech wa bìac catèm.
Bàu Manè Apôi
Au hloi hloi manè apôi Boc Plình, taiq Boc Plình khoi am xôq ramŏt ca pì ta Chuaq Jêxu Crich. Haq broq ca pì jah tôm tàu rìm bìac, enh bàu capoch trùh bìac 'nì loq ro rang, taiq bàu anoi hlài Chuaq Jêxu Crich hadai khoi jah cajap ŏi ta manoh pì. 'Màng aih pì ùh thìuq mòiq bìac hnhu am leq enh Yiang Hadròih jò gòm Chuaq Jêxu Crich da bèn trùh. Cla Haq broq ca pì jah cajap manoh trùh lùch đòiq ùh hìaq jah trech ta hì da Chuaq Jêxu Crich Chuaq bèn. Boc Plình wèq dèh bàu. Haq creo ca pì jah pajùm mòiq manoh ca Con Haq, aih Chuaq Jêxu Crich, Chuaq da bèn.
Bàu Hnài Ep Yùp Mòiq
10 Ôi oh daq, au canòm ca hiniq Chuaq Jêxu Crich bèn, pariaq dìq ca pì phai pajùm mòiq bàu, ùh khòh lah axong dabau, mahaq phai mòiq manoh ti dabau. 11 Taiq au khoi tàng enh mangai hnem Clôê, ta pì i bìac tagìq tagìa ca dabau. 12 Taiq i mangai ŏi ti pì doi: “Au tiaq Paulô”, i ngai doi, “Au tiaq A-pô-lô”, i ngai doi, “Au tiaq Sêpha”, i ngai doi, “Au tiaq Chuaq Crich.”
13 Chuaq Crich khoi talah 'mòh? I joq Paulô khoi chìuq tiang đình ta long pagat thai ca pì, loq pì khoi canòm ca hiniq Paulô jah chìuq 'baptem 'mòh? 14 Au manè pôi Boc Plình, enh gùng ca Critpu wa Gaiut, au 'nhòq lah broq 'baptem ca mangai leq ŏi ti pì, 15 đòiq ùh i ca mangai leq jah doi: Au khoi canòm ca hiniq Paulô chìuq 'baptem. 16 Joq au hadai khoi broq 'baptem ca mangai hnem Sê-pha-na, enh gùng ca aih, au ùh hmàng au i broq 'baptem ca mangai leq hòm. 17 Ma jah 'màng aih, Chuaq Jêxu Crich thê au trùh ùh xài đòiq broq 'baptem, mahaq thê au anoi hnài Bàu Lem, ùh capoch tiaq bàu khôn rabiaq, èh yùq bìac cachìt da Chuaq Jêxu Crich ta long pagat loq loh ca 'ngwan.
Crich i Cwìang Itai Wa Khôn Rabiaq
18 Ma jah 'màng aih 'bài mangai ma hù hnhung wì doi bàu hnài trong long pagat, aih blùng, mahaq phàn bèn 'bài mangai jah dèch claih, bèn doi aih cwìang itai da Boc Plình. 19 Sech Hadròih khoi achìh:
“Au raliang cađac bìac khôn rabiaq da mangai khôn rabiaq,
cađac bìac 'nì loq da mangai ma thài manoh.” 1:19 Êsai 29:14.
20 Mangai khôn rabiaq ŏi ta leq? Mangai thài ca hŏc ŏi ta leq? Mangai thài ca capoch 'nhòng cô ŏi ta leq? I joq Boc Plình khoi broq bìac khôn rabiaq da crŏng taneh loh ca blùng 'mòh? 21 Taiq jò mangai crŏng taneh ùh jah yŏc dèh can khôn rabiaq cla đòiq canao loq ca Boc Plình, èh tiaq can khôn rabiaq da Boc Plình, Haq bùi manoh yŏc bàu anoi hnài ma con mangai doi blùng, đòiq jah dèch claih 'bài mangai i manoh lùi. 22 Mangai Yothaiq bòch teo halac, mangai Hilap chaq can khôn rabiaq. 23 Mahaq nhèn anoi hnài bìac Chuaq Crich chìuq tiang đình ta long pagat, ca mangai Yothaiq aih hmu catŏih, ca mangai jàn 'noiq aih blùng, 24 mahaq da 'bài mangai ma khoi jah ràih, ùh kè mangai Yothaiq loq mangai Hilap, Chuaq Crich Haq cwìang itai wa can khôn rabiaq da Boc Plình. 25 Ma jah 'màng aih bìac blùng da Boc Plình, yi khôn rabiaq ca can khôn rabiaq da con mangai, bìac ìuq da Boc Plình yi dêh ca bìac dêh da con mangai.
26 Ôi oh daq, pì phai ngan jò Chuaq creo pì tiaq Haq. Ŏi ta pì ùh i bàc ngai khôn rabiaq tiaq con mangai doi, ùh i bàc ngai i cwìang càn, hadai ùh i bàc ngai i 'bang tìang càn. 27 Mahaq Boc Plình khoi ràih bìac blùng ŏi crŏng taneh, đòiq broq camaih ca mangai khôn rabiaq. Boc Plình khoi ràih bìac ìuq ŏi crŏng taneh đòiq broq camaih ca bìac dêh. 28 Boc Plình khoi ràih bìac 'yoh 'yit wa bìac jù lê ŏi crŏng taneh, wa bìac ùh loh cleq đòiq raliang đac bìac càn caiq, 29 đòiq ùh i ca mangai leq hùa catèh dađeh enh ngìa ca Boc Plình. 30 Nhò Boc Plình pì jah ŏi ta Chuaq Jêxu Crich, Haq ma Boc Plình khoi broq gêh dèh bìac khôn rabiaq, can ta-atoq, can hadròih, wa bìac rŏt hlài enh tôiq lôi am ca bèn. 31 Tìah ca bàu khoi achìh ta Sech Hadròih: “Tàng mangai leq loq catèh, phai catèh ta Chuaq.” 1:31 Jêr 9:24.

1:19 1:19 Êsai 29:14.

1:31 1:31 Jêr 9:24.