16
Au thê mòiq ngai gu cadrì hiniq haq Phêbê trùh hmàih ca pì, haq oh daq bèn patìh bìac Chuaq ta Tagop Hadròih Sencria. Xìn pì dìq ca manoh đìh yŏc haq dìq jaq tajì ta Chuaq tìah ca đìh yŏc mangai hadròih beq. Xìn pì jùp đò haq bìac cleq haq ma nhet, ma jah 'màng aih haq hadai khoi jùp bàc ngai, hadai jùp au hòm.
Bàu Bòch Hmàih
Au hadai gòi bàu bòch hmàih ca Pri-xi-la wa A-qui-la, mangai hadai broq bìac Chuaq Jêxu Crich pajùm ti au, wa haq khoi tamùa ca cachìt đòiq dèch au rìh, 'màng aih ùh xài toq au manè pôi wa, mahaq dìq ca Tagop Hadròih da jàn 'noiq hòm hadai.
Hadai xìn gòi bàu bòch hmàih ca Tagop Hadròih ma tagop ta hnem wa.
Gòi bàu bòch hmàih ca Ê-bai-nêt, haq mangai bua mangai au loq waq; haq mangai mùt Crich baxèm ta gùng Asi.
Gòi bàu bòch hmàih ca Mari, haq mangai khoi broq bìac xa taiq oh daq.
Gòi bàu bòch hmàih ca An-trô-ni-con wa Ju-ni-a, aih bua ŏi tù ti au oh daq au. Wa haq jah bàu manè enh mangai ta 'bài sùq đô. Wa haq tiaq Chuaq adroi ca au.
Gòi bàu bòch hmàih ca Am-li-a, mangai bua au ŏi ta Chuaq.
Gòi bàu bòch hmàih U-rò-banh, bua ma broq bìac ti au ta Chuaq Jêxu Crich, wa Êch-ta-chi, bua au loq waq.
10 Gòi bàu bòch hmàih A-be-lô, mangai broq lem manoh Chuaq.
Gòi bàu bòch hmàih ca 'bài mangai ŏi ta hnem A-rich-tô-bu.
11 Gòi bàu bòch hmàih Hê-rô-đi-ôn, aih oh daq au.
Gòi bàu bòch hmàih 'bài mangai ŏi ta hnem Natxit aih 'bài mangai ŏi ta Chuaq.
12 Gòi bàu bòch hmàih ca Tri-phe-na wa Tri-phô-sa, aih baiq ngai mangai cadrì khoi broq bìac Chuaq.
Gòi bàu bòch hmàih 'Bet-si-đò, bua da au loq waq; haq khoi broq bàc bìac am ca Chuaq.
13 Gòi bàu bòch hmàih ca Ruphu, mangai khoi jah Chuaq ràih, wa miq haq, hadai tìah ca miq au.
14 Gòi bàu bòch hmàih ca A-sin-crich, Phò-lê-gôn, Hetme, Pa-trô-ba, Hetma, wa 'bài oh daq ŏi ti wì haq.
15 Gòi bàu bòch hmàih ca Phi-lô-gut wa Julia, Nêrê wa daq cadrì haq, Ô-lim-pa wa dìq dŏng 'bài mangai hadròih ŏi ti wì haq.
16 Oh daq yŏc bàu hmàih hadròih ca dabau beq.
Dìq dŏng ca 'bài Tagop Hadròih da Chuaq Jêxu Crich gòi bàu bòch hmàih ca oh daq.
Ngan kenh 'Bài Mangai Loq Talah
17 Ôi oh daq, au pariaq pì ep ngan kenh 'bài mangai loq broq loh bìac talah ca dabau, tajraq hlài ca bìac pì khoi hŏc, èh wia hangai ca wì haq beq! 18 Ma jah 'màng aih 'bài aih ùh patìh bìac Chuaq Jêxu Crich, mahaq patìh dèh ca cliac cla wì haq, yŏc bàu rangot padèch wì đòiq padô 'mùt 'bài mangai tŏih manoh. 19 Bìac pì ma loq iu tiaq Chuaq, cabô ji khoi loq taiq bìac cô broq ca au ma jah lem bùi. Mahaq au ngèh enh pì yŏc bìac khôn rabiaq đòiq tiaq trong ma lem, mahaq ùh 'nì tiaq trong dù.
20 Boc Plình da can catèm jah renh jôiq padit đac can kiac Satan enh 'neq ca jènh pì.
Waiq xìn bìac am dech Chuaq Jêxu Crich da bèn, ŏi ti pì!
21 Ti-mô-thê, mangai broq bìac ti au gòi bàu bòch hmàih ca pì. Lu-xi-ut, Jasôn wa Sô-ti-pa-tê, aih oh daq au, hadai gòi bàu bòch hmàih pì.
22 Au cô Tectiu, mangai ma achìh thò cô, gòi bàu bòch hmàih pì ŏi ta Chuaq.
23 Gaiut, mangai đìh yŏc au wa hadai đìh yŏc dìq ca Tagop Hadròih, gòi bàu bòch hmàih pì.
Êrat, cwan ma wèq 'bac phôq wa Cwatu, mangai oh daq, hadai gòi bàu bòch hmàih pì.
24 Waiq xìn Chuaq Jêxu Crich hnhu am bìac am dech ŏi hloi ti rìm ngai oh daq bèn, Amen.
Bàu Manè
25 Manè pôi Boc Plình, Haq i cwìang broq pì cajap manoh tiaq Bàu Lem da au wa bàu hnài da Chuaq Jêxu Crich, tiaq bìac pa'noh loh ta bìac halac halùai, aih trong khoi cadoc hlèp enh rìm 'nhòng adroi, 26 manàiq cô jah pa'noh loh, tiaq bàu thê Boc Plình ma rìh hloi, nhò 'bài Sech mangai capoch thai Boc Plình pa'noh loh ca rìm jàn dìq loq, đòiq 'ràng wì haq trùh bìac loq dì tiaq wa manoh lùi, 27 Boc Plình toq Haq khôn rabiaq, jah 'ngah ngai hloi hloi nhò Chuaq Jêxu Crich, Amen.