16
Bìac Gop 'Bac
Bìac gop 'bac jùp đò 'bài con caiq Chuaq ŏi Jê-ru-sa-lem, pì hadai phai broq troi au khoi doi ca 'bài Tagop Hadròih ŏi Ga-la-ti. Hì gàu tùang lè, rìm ngai đòiq dèh sôq 'bac tiaq dèh haq ma i, ùh xài gòm au trùh khoi èh men tagop. Jò au trùh, au jah gòi thò wa 'bac ca mangai pì ma lùi canòm đòiq haq 'ràng ta Jê-ru-sa-lem. Tàng troq ca au lam, au hadai lam, èh wì haq jah lam ti au.
Au mùt hmàih ca pì atìq ca jò au hmàih ca wì ŏi Ma-xê-đoan ma jah 'màng aih au enh lam ta gùng Mê-xê-đoan hòiq. Au ngèh enh ŏi dùnh ta pì, ùac aiq ŏi dìq ca jò ralìm, èh pì ajèn au nòi au ma enh lam. Taiq yàng cô, ùh xài toq au lam hmàih ŏi đò ta pì, mahaq au ma ùac ngèh enh ŏi dùnh ti pì tàng Chuaq am. Mahaq manàiq cô au ŏi ta phôq Ê-phê-sô trùh lè Hì Padam Jàt. Ma jah 'màng aih Chuaq khoi pèh 'mang dìq jaq càn ca au, mahaq i bàc ngai enh tajraq hlài ca au.
10 Tàng Ti-mô-thê trùh hmàih ca oh daq, pì phai lem bùi đìh yŏc haq, apaq broq ca haq loq yùq, ma jah 'màng aih haq hadai broq bìac Chuaq tìah ca au. 11 'Màng aih ùh jah ngan ha'neq haq. Phai jùp đò haq đòiq haq jah catèm jò hlài ti au, taiq au ngèh enh hnoq haq wa 'bài oh daq ma 'noiq.
12 Bìac da A-pô-lô, oh daq bèn, au dìq ca jaq parông haq trùh hmàih ca pì ti 'bài oh daq ma 'noiq, mahaq manàiq haq 'nhòq enh lam, jò leq bu ta'nàih èh haq lam.
13 Ep rìu hmàng, ep cajap manoh lùi, ep tanuq wa tadêh tadon. 14 Rìm bìac pì broq ep broq xam manoh loq waq.
15 Pì loq Sê-pha-na wa cadraq haq, aih con caiq Chuaq baxèm ŏi ta gùng Achai. Wì haq khoi dìq ca manoh patìh ca mangai hadròih. 16 'Màng aih phai loq iu tiaq 'bài mangai 'màng aih tìah ca dìq dŏng 'bài mangai hadai broq pajùm ti bèn. 17 Au bùi lem ca Sê-pha-na, Phôt-tu-na wa A-chai-cu khoi trùh, taiq wì haq khoi thai ca pì jò pì ùh jah ŏi ti cô ti au. 18 Ma jah 'màng aih wì haq khoi broq ca manoh au bùi tìah wì haq khoi broq ca pì. Khòh padèch ha'nhèq 'bài mangai 'màng aih.
Bàu Hmàih Pulùch
19 'Bài Tagop Hadròih ta tình Asi gòi bàu hmàih ca pì. Boc A-qui-la, yaq Pri-xi-la xam 'bài Tagop Hadròih tagop ta hnem wa baiq ngai aih, hadai gòi bàu bòch hmàih, dìq jaq loq waq ca pì ŏi ta Chuaq, 20 Dìq dŏng oh daq ta cô gòi bàu hmàih ca pì, thê pì bòch hmàih dabau ŏi ta Chuaq.
21 Au Paulô, tì cla au ma achìh bàu pulùch cô bòch hmàih ca pì.
22 Mangai leq ùh loq waq ca Chuaq, mangai aih đang 'bìq hanip. Waiq Chuaq, xìn Ìh trùh!
23 Waiq xìn bìac am dech da Chuaq Jêxu ŏi ti pì.
24 Au dìq jaq loq waq ca pì ta Chuaq Jêxu Crich. Amen.