Thò Baiq Da Paulô Gòi ca Tagop Hadròih Cô-rinh-tô
2 Cô-rinh-tô
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
2 Cô-rinh-tô. Hiniq thò cô hadai tiaq hiniq phôq wa khoi achìh toq leq khê atìq thò 1. I bàu achìh patô 'noh mangai hnài amòng khoi pađôq bìac broq da Paulô. Wì haq khìn Paulô. Wì doi haq ùh xài sùq đô joq 'nàng, hi yŏc atùng 'bac Tagop Hadròih khoi gop đòiq am ca mangai pa ta phôq Jê-ru-sa-lem.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Paulô mangai achìh thò cô. Khoi achìh lùch hanam 55 Atìq C.
Bàu Anoi:
Jah axong bàu anoi xam piq phàn:
1. Paulô anoi gleq haq nhet halìh jò haq lam anoi hnài ('nat 1-7).
2. Haq parông Tagop Hadròih gop 'bac padon adroi ca haq trùh ('nat 8-9).
3. Haq doi ro haq sùq đô joq 'nàng, èh tàng nhet, haq pariaq baxa mangai ta Tagop Hadròih ('nat 10-13).
Rìm 'Nat:
1. Bàu Chao wa Manè: 1:1–11
2. Haq patô ca Tagop Hadròih Bìac Broq da haq tiaq sùq đô joq 'nàng: 1:12—7:16
3. Bìac gop 'bac tabàih am ca mangai pa ta phôq Jê-ru-sa-lem: 8:1—9:15
4. Haq patô ro haq i cwìang broq tiaq mangai sùq đô joq 'nàng da Chuaq: 10:1—13:10
5. Pulùch: 13:11–14
1
Bàu Bòch Hmàih
Au cô Paulô, broq sùq đô da Chuaq Jêxu Crich, tiaq manoh Boc Plình enh, hadai enh Ti-mô-thê mòiq ngai oh daq bèn, gòi ca Tagop Hadròih da Boc Plình ta phôq Cô-rinh-tô wa ca dìq dŏng mangai hadròih ŏi jàp gùng Achai.
Waiq xìn Boc Plình Baq bèn wa Chuaq Jêxu Crich hnhu am bìac am dech wa bìac catèm ca pì.
Bìac Alòng Jò Nan Xa
Manè apôi Boc Plình, Baq Chuaq Jêxu Crich bèn, Baq loq xa-ŏch, aih Boc Plình da rìm bìac alòng. Haq hloi hloi alòng bèn ta rìm bìac nan xa, waq ca nhò bìac alòng Haq ma khoi alòng bèn, èh bèn hadai jah alòng mangai 'noiq ta bìac nan xa wì haq glàm. Ma jah 'màng aih dìq ca bìac jìq xa da Chuaq Jêxu Crich jah bình ŏi enh dalam ca bèn 'màng leq, èh nhò Chuaq Jêxu Crich bìac alòng jah bình làp ta can rìh bèn hadai 'màng aih. 'Màng aih, jò nhèn glàm bìac nan xa, aih đòiq am ca pì jah alòng wa jah dèch claih, taiq jò Chuaq alòng nhèn, nhèn jah alòng pì. 'Màng aih pì jah chìuq àt ta bìac nan xa ma nhèn hadai chìuq. Nhèn lùi joq 'nàng jò pì i phàn ta bìac nan xa, èh hadai i phàn ta bìac alòng da Boc Plình pajùm ca nhèn.
'Màng aih, ôi oh daq, nhèn enh pì loq bìac nan xa khoi trùh ca nhèn ta gùng Asi, joq hlàc hlac yi hnao ca padren nhèn, nhèn mech pi hèm ca ŏi jah rìh. Joq 'nàng tìah ca nhèn khoi ta'mòq ca dađeh bìac cachìt, đòiq nhèn pi canòm dèh ca cla, mahaq canòm ca Boc Plình, Haq ma broq mangai cachìt jah rìh hlài. 10 Haq khoi dèch nhèn claih ca bìac ranàc càn 'màng aih, joq nhèn ŏi ngèh canòm Haq joq 'nàng xôq ŏi dèch nhèn hòm. 11 Jò pì pajùm ti dabau waiq khàn ca nhèn, nhò bàc ngai wiang waiq khàn 'màng aih, nhèn jah xôq ramŏt, èh nhò nhèn, bàc ngai hadai jah manè apôi Chuaq.
Manoh Joq 'Nàng Da Paulô
12 Bìac ma broq ca nhèn jah catèh aih 'màng cô: I manoh loq da nhèn anoi hlài, nhèn caq ŏi ti mangai crŏng taneh wa yi hnao ti pì, xam manoh hadròih wa manoh lem jang loh enh Boc Plình, ùh xài bìac khôn rabiaq tiaq chac xech da mangai, mahaq xam bìac am dech da Boc Plình. 13 Ma jah 'màng aih ta thò cô, nhèn ùh achìh ca pì bìac cleq ma pì ùh jah đŏc, loq ùh 'nì loq. Au ngèh enh pì canao loq dìq dŏng trùh lùch. 14 Ji troi pì khoi jah loq, aih nhèn broq bùi càn ca pì, pì hadai broq bùi càn ca nhèn ta hì Chuaq Jêxu Crich bèn trùh hlài.
15-16 Bìac aih au lùi joq 'nàng au jah trùh hmàih ca pì đòiq broq ca pì jah xôq ramŏt tam, taiq adroi au hèm jah mùt hmàih ca pì jò au lam ti trong trùh Ma-xê-đoan, èh enh Ma-xê-đoan hòm wìh hlài nòi pì. Enh aih pì 'nong au cwa gùng Juđia. 17 Au ùh trùh ta pì yàng adroi, aih ùh xài taiq au ùh tiaq bàu ma khoi hùaq. Manoh au xôq ŏi ngèh enh trùh ta pì. Pì hèm au broq tiaq trong chac xech troi mangai crŏng taneh ma doi, joq, joq, mahaq èh doi, ùh, ùh 'mòh?
18 Joq 'nàng troi Boc Plình loq wèq dèh bàu, taiq 'màng aih bàu nhèn anoi ca pì hadai ùh xài i jò joq, i jò ùh. 19 Con Boc Plình, Haq Chuaq Jêxu Crich, Haq aih ma nhèn – au, Sila wa Ti-mô-thê – khoi anoi hnài 'noh ta pì, ta Haq ùh xài joq wa ùh, mahaq ta Haq toq joq raq hêq. 20 Taiq dìq ca bàu hùaq da Boc Plình khoi jah Chuaq Jêxu broq gêh, hadai nhò Haq nhèn doi “Amen” waq ca broq 'ngah 'ngai hiniq Boc Plình. 21 Cla Boc Plình ma broq ca nhèn pajùm ca pì jah yòng cajap ŏi ta Chuaq Jêxu Crich, hadai cla Haq ma xùt dàu ca bèn. 22 Haq khoi pateo hiniq am ca bèn tiaq trong hnhu am Yiang Hadròih mùt ŏi ta manoh bèn. Haq aih teo broq bèn joq 'nàng mangai da Chuaq.
23 Boc Plình loq au capoch bàu joq 'nàng: Au 'nhòq wìh hlài ta phôq Cô-rinh-tô taiq au ùh enh broq pì chìuq tàng bàu lech da au hòm. 24 Ùh xài nhèn enh wèq cwìang manoh lùi oh daq, taiq pì khoi i manoh lùi cajap, mahaq nhèn broq bìac pajùm ca pì waq ca pì jah lem bùi.