2
'Màng aih, au raq khoi ràih ta manoh ùh wìh hlài ti pì đòiq ùh broq pì mango. Ma jah 'màng aih tàng au broq ca pì mango, èh cabô broq au jah lem bùi enh gùng ca mangai au ma khoi broq mango? Au khoi achìh ca pì 'màng aih, waq ca jò au trùh, au pi hìaq mango ca 'bài mangai pagah broq ca au jah lem bùi, taiq au canòm lùi joq 'nàng, can bùi da au hadai jah can bùi da pì. Ma jah 'màng aih, au achìh thò jò nan xa càn, manoh cliac tagŏt tagit, diac mat dahràc dahroih, ùh xài đòiq ca pì hi mango, mahaq đòiq broq ca pì loq ca can loq waq càn caiq da au loq waq ca pì.
Phai Baxŏng Mangai i Tôiq
Tàng mangai leq broq loh bìac mango, 'màng aih ùh xài toq broq ca au mango hi hêq, mahaq khoi broq dìq dŏng ca pì mango ùh bàc ùh 'biaq, bìac aih au ùh capoch tam hòm. Mangai aih khoi chìuq bàc ngai trech haq, aih khoi tôm tàu. 'Màng aih manàiq cô pì khòh baxŏng da haq tôiq, wa alòng haq, waq ca haq ùh hìaq hlòp tacro hloi taiq can mango da haq. 'Màng aih au xìn pì pa'noh manoh loq waq ca mangai aih beq. Taiq 'màng aih au achìh thò ca pì, đòiq ngan thù pì loq iu tiaq bàu ta rìm bìac ùh. 10 Mahaq mangai leq ma pì baxŏng da haq tôiq, èh au hadai baxŏng da haq tôiq. Tàng au khoi baxŏng da mangai leq tôiq, aih taiq pì ma au baxŏng da haq ŏi jang ngìa Chuaq Jêxu Crich, 11 waq ca bèn ùh 'bìq kiac Satan rùp thê broq tiaq, ma jah 'màng aih bèn khoi loq ca manoh loq padô alùan da haq.
Bèn Ta'blêq Nhò Chuaq Jêxu Crich
12 Jò au trùh ta phôq Trô-ach đòiq hnài Bàu Lem da Chuaq Jêxu Crich, 'nhac ca Chuaq khoi pèh 'mang ca au ta nòi aih, 13 au ùh catèm ta manoh, ma jah 'màng aih au 'nhòq jah glàm Tit oh daq au ŏi ta aih. 'Màng aih au hangah ca 'bài con caiq Chuaq ta aih, au lam gùng Ma-xê-đoan.
14 Mahaq manè pôi Boc Plình, Haq hloi hloi broq gàu ca nhèn wa am ca nhèn jah ta'blêq ŏi ta Chuaq Jêxu Crich. Haq thê nhèn rai hòi xua thùm bìac canao loq ca Haq rìm nòi. 15 Ma jah 'màng aih, enh ngìa Boc Plình nhèn hòi xua thùm da Chuaq Jêxu Crich ŏi ta'ne mangai jah dèch, wa ŏi ta'ne mangai hù hnhung. 16 Mahaq enh ngìa ca mangai hù hnhung nhèn cô hòi da can cachìt 'ràng trùh bìac cachìt. Enh ngìa ca mangai jah dèch, nhèn cô hòi da can rìh 'ràng trùh bìac rìh. Cabô tajì đòiq broq jah bìac cô? 17 'Màng aih, nhèn ùh xài tìah ca wì ma anoi hnài Bàu Boc Plình waq ca jah 'bac, mahaq nhèn yŏc manoh joq 'nàng ma anoi hnài Bàu Boc Plình taiq Haq khoi thê nhèn. Enh ngìa Boc Plình nhèn toq anoi hlài bàu Haq ŏi ta Chuaq Jêxu Crich.