2
Ôi 'bài con 'yoh da au, au achìh ca pì bìac cô, waq ca pì ùh hìaq broq tôiq. Tàng i mangai leq broq tôiq, èh bèn i mòiq Ngai ŏi ta'ne Boc Plình wa mangai, Haq ma waiq khàn thai ca bèn, aih Chuaq Jêxu Crich, Chuaq ta-atoq. Cla Haq wìa ngè tadreo đòiq rŏt hlài bèn enh tôiq lôi, ùh xài rŏt hlài toq bèn, mahaq rŏt hlài dìq dŏng ca con mangai ŏi crŏng taneh hòm.
'Màng leq bèn loq ca dađeh khoi loq ca Haq, aih nhò bèn wèq bàu thê Haq. Mangai leq doi: “Au loq ca Chuaq”, mahaq ùh wèq bàu thê Haq, aih mangai amòng, bàu joq 'nàng ùh ŏi ta mangai aih. Mangai leq broq tiaq bàu Chuaq, èh can loq waq Boc Plình ŏi ta mangai aih joq tôm gêh, nhò aih bèn loq ca dađeh ŏi ta Haq. Cabô doi dađeh ŏi ta Chuaq, èh hadai phai rìh tìah ca Haq khoi rìh.
Ranenh ma Neo
Ôi oh daq au ma loq waq cô, ùh xài bàu thê neo au ma achìh ca pì, mahaq bàu thê dùnh pì khoi nhàn yŏc enh jò baxèm. Bàu thê dùnh cô, aih bàu pì khoi tàng. Mahaq, au achìh bàu thê ma neo ca pì, aih bàu thê joq 'nàng da Chuaq wa pì hadai tiaq, ma jah 'màng aih can clam 'nang hnhung wa can 'ngah joq 'nàng khoi jah xreo 'ngah.
Mangai leq ma doi dađeh ŏi ta can 'ngah, mahaq git dèh ca oh daq, èh xôq ŏi ta nòi clam clôiq. 10 Mangai leq loq waq dèh ca oh daq, èh mangai aih ŏi ta can 'ngah, mangai aih ùh i ca bìac cleq broq ca haq tacro. 11 Mahaq tàng mangai leq git dèh ca oh daq, èh mangai aih ŏi ta nòi clam clôiq lam trong clam clôiq ùh 'nì ca dađeh lam ta leq, ma jah 'màng aih can clam clôiq khoi broq ca haq ùh xao mat.
12 Ôi 'bài con 'yoh da au, au achìh ca pì nhò hiniq Chuaq,
taiq tôiq lôi pì khoi jah baxŏng.
13 Ôi 'bài mangai craq,
au achìh ca pì taiq pì khoi loq Haq i enh jò baxèm.
Ôi 'bài mangai radam,
au achìh ca pì taiq pì khoi 'blêq can kiac Satan.
 
14 Ôi mangai 'yoh hanam, au khoi achìh ca pì,
ma jah 'màng aih pì khoi loq ca Boc Plình, aih Baq.
Ôi 'bài mangai craq,
au khoi achìh ca pì, ma jah 'màng aih pì khoi loq Haq ma i enh jò baxèm.
Ôi 'bài mangai gu radam,
au khoi achìh ca pì, ma jah 'màng aih pì i manoh dêh.
Bàu Boc Plình ŏi ta pì
wa pì khoi 'blêq can kiac Satan!
15 Apaq loq waq ca crŏng taneh, hadai apaq loq waq ca dahwèq ŏi crŏng taneh. Tàng mangai loq waq ca crŏng taneh, èh can loq waq da Boc Plình ùh ŏi ta mangai aih. 16 Ma jah 'màng aih rìm bìac da crŏng taneh, aih bìac loq ham enh trong chac xech, mat loq ham enh wa bìac loq catèh dađeh. Dìq ca bìac aih trùh enh crŏng taneh, ùh xài trùh enh Boc Plình. 17 'Màng aih crŏng taneh wa bìac ham enh da crŏng taneh jah hnhung đac, mahaq mangai leq broq tiaq manoh enh Boc Plình, èh jah rìh hloi hloi.
Mangai Tajraq Hlài Chuaq Jêxu Crich
18 Ôi 'bài con caiq da au: Jò atìq lùch khoi trùh. Pì khoi tàng doi Mangai Tajraq ca Crich phai trùh, wa jò cô i bàc mangai ma tajraq ca Crich khoi trùh; taiq jang aih bèn jah loq cô joq jò atìq lùch. 19 Wì haq aih loh enh bèn, taiq wì ùh mòiq manoh ca bèn. Tàng wì haq mòiq manoh ca bèn, èh khoi ŏi hloi ti bèn; bìac wì haq loh lam mahno ca bèn jah hnoq, wì haq ùh mòiq manoh ca bèn.
20 Mahaq phàn da pì, pì khoi jah Yiang Hadròih xùt dàu, 'màng aih dìq ca pì khoi jah loq dìq bàu joq 'nàng. 21 Au khoi achìh ca pì, ùh xài taiq pì ùh 'nì ca bàu joq 'nàng, mahaq taiq pì khoi loq ca bàu joq 'nàng, wa pì loq ùh i ca bìac amòng leq ma loh enh bàu joq 'nàng. 22 Cabô mangai amòng, aih ma ùh xài mangai ùh lùi Chuaq Jêxu Haq aih Crich 'mòh? Aih mangai tajraq ca Crich, aih mangai chôiq Chuaq Baq wa Chuaq Con! 23 Mangai leq chôiq Chuaq Con, èh hadai ùh i ca Chuaq Baq. Cabô padèch Chuaq Con èh hadai i Chuaq Baq hòm.
24 Phàn da pì, pì khòh wèq bìac ma pì khoi tàng jò baxèm ŏi hloi ta manoh pì. Tàng bìac ma pì khoi tàng enh jò baxèm ŏi hloi ti pì, èh pì jah mòiq manoh ti Con Boc Plình wa Chuaq Baq. 25 Bàu hùaq cla Haq rùp bàu am ca bèn, aih can rìh hloi hloi.
26 Au khoi achìh ca pì bìac cô đòiq patô ca pì 'bài mangai ma loq padô 'nùt pì. 27 Phàn da pì, bìac xùt dàu pì khoi jah nhàn enh Yiang Hadròih jah ŏi hloi ti pì, 'màng aih pì pi hìaq ep i cabô hnài pì, mahaq can xùt dàu aih hnài pì rìm bìac, aih bàu joq 'nàng, ùh amòng; èh tìah ca pì khoi jah hnài, pì jah ŏi hloi ta Haq.
28 'Màng aih manàiq cô, ôi 'bài con 'yoh da au, phai ŏi hloi ta Chuaq, đòiq jò Haq trùh, bèn xôq ŏi cajap manoh, èh ùh hìaq camaih jò Haq trùh.
29 Tàng pì loq Haq ta-atoq, 'màng aih mangai leq broq bìac ta-atoq, aih mangai ma Boc Plình khoi xa-ông haq.